Läsårsanmälan

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

De här anvisningarna är avsedda för både examensstuderande som studerar enligt de gamla examensfordringarna och för examensstuderande i de nya utbildningsprogrammen.

Som examensstuderande ska du varje år anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande vid universitetet. Detta gäller både grundexamensstuderande och doktorander. Bekanta dig med anvisningar för doktorander.

Om du är första årets studerande ska du följa anvisningarna i antagningsbrevet du fått. Om du redan har en giltig studierätt vid Helsingfors universitet och nu får en ny studierätt ska du också följa anvisningarna i antagningsbrevet.

Om du har fått studierätt redan i fjol men anmälde dig som frånvarande för det första läsåret (exempelvis på grund av militärtjänstgöring eller någon annan lagstadgad orsak), se anvisningarna på denna sida i det första avsnittet under rubriken ’Personlig anmälan’.

Anmäl dig som närvarande för läsåret 2020-2021

För att kunna avlägga studier måste du anmäla dig som närvarande. Anmälningstiden för läsåret 2020–2021 är 1.5–31.8.2020. Grundexamensstuderande ska betala studentkårens (HUS) medlemsavgift i samband med närvaroanmälan. Se anvisningarna längre ner.

Studentkårsavgiften betalas inte skilt för varje studierättighet. Fastän du skulle ha flera grundexamensstudierättigheter behöver du betala studentkårsavgiften bara en gång.

Studentkårsavgiften är frivillig för doktorander. Bekanta dig med betalningsanvisningar för doktorander. Om du har rätt att avlägga både grund- och doktorsexamen ska du betala studentkårsavgiften för grundexamensstuderande.

Anmälan i Oili 

Elektronisk anmälan i Oili är möjlig 1.5–31.8. om du har ett giltigt HU-användarnamn. Då registreras både betalningen och anmälan i realtid. Gå till Oili. Ifall du varit frånvarande föregående läsår aktiveras ditt användarnamn automatiskt för att göra automatisk anmälan möjlig. Ditt användarnamn gäller i så fall fram till 31.8. Om du ännu inte har universitetets användarnamn kan du aktivera det med Helpdesks instruktioner.

Om du anmäler dig endast för höstterminen (1.8–31.12) registreras du automatiskt som frånvarande för vårterminen (1.1–31.7).

Om du av någon orsak inte kan göra en automatisk anmälan i Oili kan du anmäla dig personligen hos Studentservicen. Du kan göra en automatisk läsårsanmälan och betala studentkårsavgiften i Oili endast under den egentliga anmälningstiden. Om du anmäler dig vid en annan tidpunkt måste du göra det personligen.

Personlig anmälan

Om du inte har en giltig användarbehörighet (till exempel för att du har varit frånvarande under det första studieåret av en lagenlig orsak) eller om du av någon annan orsak inte kan göra en automatisk läsårsanmälan i Oili, kan du betala studentkårsavgiften via banken med det allmänna referensnumret och lämna in kvittot på betalningen till Studentservicen. Du kan skicka kvittot via e-post till adressen studentinfo@helsinki.fi. Som kvitto på betalningen räcker en utskrift från nätbanken,men kontrollera att arkiveringskoden syns. Kom ihåg att ange också ditt studentnummer eller födelsedatum i meddelandet. E-postmeddelanden som har kommit in senast 31.8. kl. 23.59 godkänns. Du får en bekräftelse när ditt meddelande har behandlats.

I vilka situationer ska jag anmäla mig som närvarande?

Anmäl dig som närvarande om du har för avsikt att genomföra studier under läsåret. Kom ihåg att anmäla dig som frånvarande för de terminer då du har en lagenlig orsak till frånvaro. För frånvaro på lagenlig grund  ska du också lämna in ett intyg över frånvarons grund till Studentservicen. Då förbrukar du inte av din studietid under frånvaron. Läs mera om lagenliga orsaker till frånvaro. Du kan anmäla dig som frånvarande även av andra än lagenliga orsaker, men observera att det kan förbruka din studietid.

Om din studietid har tagit slut enligt lagen om begränsning av studietiden måste du ansöka om extra tid hos din fakultet.

Om du ska ta ut din kandidatexamen, men vill anmäla dig som närvarande för dina magisterstudier innan din ansökan om examensbevis har behandlats, kan du anmäla dig som närvarande till kandidatstudierna. Om du anmäler dig som närvarande på detta sätt gäller anmälan också magisterstudierna, eftersom din rätt att avlägga magisterexamen aktiveras automatiskt efter att din kandidatexamen har registrerats.

Om du åker på utbyte eller genomför JOO-studier vid någon annan finländsk högskola ska du anmäla dig som närvarande vid Helsingfors universitet.

Om du är studerande inom medicin, odontologi eller farmakologi och temporärt arbetar som legitimerad yrkesutbildad inom hälsovården ska du anmäla dig som närvarande. Valvira antecknar dig då i centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Om du anmäler dig som frånvarande avlägsnas registeranteckningen och du kan inte arbeta inom hälso- och sjukvården.

Studentkårens medlemsavgift för läsåret 2020-2021

Anmälningstiden för läsåret 2020-2021 är 1.5–31.8.2020

Observera att lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande för vårterminen 2021 betalas direkt till FPA. Hälsovårdsavgiften för höstterminen 2020 betalas i samband med studentkårsavgiften. Läs mer om hälsovårdsavgiften på FPA:s sidor.

Läsåret 2020-2021

Grundexamensstuderande: 74,50 euro

Höstterminen 2020

Grundexamensstuderande: 53,50 euro

Vårterminen 2021

Grundexamensstuderande: 21,00 euro

Kontonummer och referensnummer för betalning av studentkårens medlemsavgift

Om du änmäler dig personligen, kan du betala avgiften via banken, antingen till Nordeas eller Danske Banks konto:

Mottagare: Studentkåren vid Helsingfors universitet
Nordea kontonummer: FI80 1573 3000 0324 57
Danske Bank kontonummer: FI80 8000 1500 0668 82
Referensnummer: 28 04990

Lämna in kvittot till Studentservicen senast 31.8. för att din anmälning ska registreras.

Betalning från utländsk bank

Mottagare: Studentkåren vid Helsingfors universitet
Kontonummer: FI80 1573 3000 0324 57
BIC-koden: NDEAFIHH
Adressen: Nordea Bank Finland, Alexandersgatan 36 B, Helsingfors, FIN-00020 Nordea

Lämna in kvittot till Studentservicen senast 31.8. för att din anmälning ska registreras.

Anmäl dig som frånvarande för läsåret 2020-2021

Även anmälan om frånvaro ska göras under anmälningstiden 1.5–31.8. Du kan anmäla dig som frånvarande i Oili om du är grundexamensstuderande och har ett giltigt HU-användarnamn.

Du kan också anmäla dig som frånvarande hos Studentservicen antingen per e-post till studentinfo@helsinki.fi eller personligen. Kom ihåg att ange antingen ditt studentnummer eller din födelsetid i meddelandet. E-postmeddelanden som har kommit in senast 31.8. kl. 23.59 godkänns. Du får en bekräftelse när ditt meddelande har behandlats.

Kom ihåg att anmäla dig som frånvarande för de terminer då du har en lagenlig orsak till frånvaro. Lämna in ett intyg över frånvarons grund till Studentservicen. Då förkortas inte din studietid på grund av frånvaron. Mer information om lagenliga orsaker till frånvaro.

Du kan när som helst under läsåret ändra frånvaroanmälan till närvaroanmälan. Om du har varit frånvarande flera år lönar det sig att först kontakta Studentservicen och kontrollera att din studierätt gäller.

Vill du återkalla anmälan?

Du kan återkalla din närvaroanmälan genom att kontakta Studentservicen. Anmälan för höstterminen eller hela läsåret kan återkallas genom att kontakta Studentservicen senast 31.8. Vårterminens anmälan kan återkallas fram till 15.1. Efter att anmälan återkallats kan du ansöka om att få studentkårsavgiften returnerad genom att kontakta Studentkårens servicebyrå så snart som möjligt.

Du kan när som helst under läsåret ändra frånvaroanmälan till närvaroanmälan genom att betala studentkårsavgiften och lämna in ett kvitto på betalningen till Studentservicen. Du kan dock inte ändra din anmälan från närvarande till frånvarande efter anmälningstidens utgång.

Glömde du anmäla dig?

Om du varken anmäler dig som närvarande eller frånvarande under anmälningstiden (1.5.–31.8.) förlorar du din rätt att avlägga examen. Hur din rätt att avlägga examen återaktiveras beror på när du ansöker om aktivering. Observera att, ifall du försummar att göra läsårsanmälan, förbrukar det av din studietid.

Återvända under det läsår du glömde anmäla dig

Om du efter att ha försummat anmälan vill återställa din studierätt och anmäla dig som närvarande eller frånvarande under samma läsår senast 31.7.behöver du inte ansöka om återställande av studierättigheten av fakulteten utan det räcker att du betalar en återinskrivningsavgift. Om du anmäler dig som närvarande ska du dessutom betala studentkårens medlemsavgift. Skicka kvittona på betalningarna till studentinfo@helsinki.fi

Obs! Om du återinskriver dig under vårterminen behöver du betala studentkårsavgiften endast för vårterminen.

Återinskrivningsavgift

Återinskrivningsavgiften är 35 euro. Betala in avgiften på Helsingfors universitets konto:

Mottagare: Helsingfors universitet
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT): OKOYFIHH
Referensnummer: 99113034
Bankens adress: OP Bank, Gebhardsplatsen 1, FI-00510 Helsingfors, Finland

Återinskrivningsavgiften gäller grundexamensstuderande och forskarstuderande som försummat läsårsanmälan. Om du genomför fristående studier som inte leder till examen (t.ex. medicinska fakultetens yrkesinriktade påbyggnadsutbildning, pedagogiska studier för lärare), behöver du inte betala en återinskrivningsavgift. Ytterligare information ges av Studentservicen studentinfo@helsinki.fi.

Obs! Om din studietid löper ut 31.7.2020 enligt lagen om begränsad studietid, och du fram till dess har varit anmäld som närvarande eller frånvarande och har ansökt om/beviljats extra tid av din fakultet behöver du inte betala återinskrivningsavgiften. Detta gäller även om du anmäler dig efter det att anmälningstiden har löpt ut.

Återvända senare

Om du inte betalar återinskrivningsavgiften och anmäler dig under samma läsår senast 31.7 utan först läsåret efter att du glömde anmäla dig, måste du först ansöka om återställande av studierätten hos din fakultet. När du fått beslut om återställande av studierätten från din fakultet, betala återinskrivningsavgiften och studentkårens medlemsavgift och lämna in en kopia av beslutet och kvittona till Studentservicen.

Students liable to pay for tuition

Students who are liable to pay for tuition are automatically registered as attending once they have paid their tuition fees. The tuition fee includes the compulsory Student Union (HYY) membership fee. Please read the tuition fee instructions.

Anmäl dig som närvarande mitt i vårterminen 2020

Om du som grundexamensstuderande anmält dig som frånvarande för vårterminen 2020, kan du, om du så vill, anmäla dig som närvarande mitt i terminen. Anmälan sker genom att betala studentkårsavgiften med det allmänna referensnumret och skicka kvittot per e-post till Studentservicen på adressen studentinfo@helsinki.fi.

Närvaroanmälan går inte att byta till frånvaro mitt i terminen.

Vårterminen 2020

Grundexamensstuderande: 49,50 euro

Konto- och referensnummer för betalning av medlemsavgift för vårterminen 2020

Om du änmäler dig personligen, kan du betala avgiften via banken. 

Mottagare: Studentkåren vid Helsingfors universitet
Nordea kontonummer: FI80 1573 3000 0324 57
Danske Bank kontonummer: FI80 8000 1500 0668 82
Referensnummer: 28 04990

Betalning från utländsk bank

Mottagare: Studentkåren vid Helsingfors universitet
Kontonummer: FI80 1573 3000 0324 57
BIC-koden: NDEAFIHH
Adressen: Nordea Bank Finland, Alexandersgatan 36 B, Helsingfors, FIN-00020 Nordea