Läsårsanmälan

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Som examensstuderande ska du varje år anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande vid universitetet till varje studierätt skilt. Detta gäller både grundexamensstuderande och doktorander. Bekanta dig med anvisningar för doktorander.

Om du är första årets studerande ska du följa anvisningarna i antagningsbrevet du fått. Om du redan har en giltig studierätt vid Helsingfors universitet och nu får en ny studierätt ska du också följa anvisningarna i antagningsbrevet. Mera information även på sidan läsårsanmälan för nya studerande

Om du har fått studierätt redan i fjol men anmälde dig som frånvarande för det första läsåret (exempelvis på grund av militärtjänstgöring eller någon annan lagstadgad orsak), se anvisningarna på denna sida i det första avsnittet under rubriken ’Personlig anmälan’.

Anmäl dig som närvarande för läsåret 2021-2022

För att kunna avlägga studier måste du anmäla dig som närvarande till sådana studierätter som du ska avlägga studier i. Anmälningstiden för läsåret 2021–2022 är 1.6.–31.8.2021. Grundexamensstuderande ska betala studentkårens (HUS) medlemsavgift och hälsovårdsavgiften för högskolestuderande i samband med närvaroanmälan.

Studentkårsavgiften betalas inte skilt för varje studierättighet. Fastän du skulle ha flera grundexamensstudierättigheter behöver du betala studentkårsavgiften bara en gång.

Studentkårsavgiften är frivillig för doktorander. Bekanta dig med betalningsanvisningar för doktorander.

Anmälan i Oili 

Elektronisk anmälan i Oili är möjlig 1.6.–31.8.2021 om du har ett giltigt HU-användarnamn. Då registreras både betalningen och anmälan i realtid. Gå till Oili. Ifall du varit frånvarande föregående läsår aktiveras ditt användarnamn automatiskt för att göra automatisk anmälan möjlig. Ditt användarnamn gäller i så fall fram till 31.8. Om du ännu inte har universitetets användarnamn kan du aktivera det med Helpdesks instruktioner.

Om du anmäler dig endast för höstterminen (1.8–31.12) registreras du automatiskt som frånvarande för vårterminen (1.1–31.7).

Om du av någon orsak inte kan göra en automatisk anmälan i Oili kan du anmäla dig personligen hos Studentservicen. Du kan göra en automatisk läsårsanmälan och betala studentkårsavgiften i Oili endast under den egentliga anmälningstiden. Om du anmäler dig vid en annan tidpunkt måste du göra det personligen.

Personlig anmälan

Om du inte har en giltig användarbehörighet (till exempel för att du har varit frånvarande under det första studieåret av en lagenlig orsak) eller om du av någon annan orsak inte kan göra en automatisk läsårsanmälan i Oili, kan du betala studentkårsavgiften via banken med det allmänna referensnumret och lämna in kvittot på betalningen till Studentservicen. Du kan skicka kvittot via e-post till adressen studentinfo@helsinki.fi. Som kvitto på betalningen räcker en utskrift från nätbanken, men kontrollera att arkiveringskoden syns. Kom ihåg att ange antingen ditt studentnummer eller din födelsetid och vilka studierätter som du anmäler dig till i meddelandet. E-postmeddelanden som har kommit in senast 31.8. kl. 23.59 godkänns. Du får en bekräftelse när ditt meddelande har behandlats.

I vilka situationer ska jag anmäla mig som närvarande?

Anmäl dig som närvarande till sådana studierätter som du tänker avlägga studier i under läsåret. Kom ihåg att anmäla dig som frånvarande för de terminer då du har en lagenlig orsak till frånvaro. För frånvaro på lagenlig grund  ska du också lämna in ett intyg över frånvarons grund till Studentservicen. Då förbrukar du inte av din studietid under frånvaron. Läs mera om lagenliga orsaker till frånvaro. Du kan anmäla dig som frånvarande även av andra än lagenliga orsaker, men observera att det kan förbruka din studietid.

Om din studietid har tagit slut enligt lagen om begränsning av studietiden måste du ansöka om förlängd studietid hos din fakultet.

Om du ska ta ut din kandidatexamen, men vill anmäla dig som närvarande för dina magisterstudier innan din ansökan om examensbevis har behandlats, kan du anmäla dig som närvarande till kandidatstudierna. Om du anmäler dig som närvarande på detta sätt gäller anmälan också magisterstudierna, eftersom din rätt att avlägga magisterexamen aktiveras automatiskt efter att din kandidatexamen har registrerats.

Om du kommer att utexamineras, anmäl dig som närvarande under den termin och gällande den studierätt som du ska utexamineras från. 

Om du åker på utbyte eller genomför JOO-studier vid någon annan finländsk högskola ska du anmäla dig som närvarande vid Helsingfors universitet.

Om du är studerande inom medicin, odontologi eller farmakologi och temporärt arbetar som legitimerad yrkesutbildad inom hälsovården ska du anmäla dig som närvarande. Valvira antecknar dig då i centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Om du anmäler dig som frånvarande avlägsnas registeranteckningen och du kan inte arbeta inom hälso- och sjukvården.

Studentkårens medlemsavgift för läsåret 2021-2022

Anmälningstiden för läsåret 2021-2022 är 1.6.–31.8.2021.

Observera att lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande har trätt i kraft 1.1.2021. Läs mer om hälsovårdsavgiften på FPA:s sidor.

Läsåret 2021-2022

Grundexamensstuderande: 46,00 euro

Höstterminen 2021

Grundexamensstuderande: 25,00 euro

Vårterminen 2022

Grundexamensstuderande: 21,00 euro

Kontonummer och referensnummer för betalning av studentkårens medlemsavgift

Om du anmäler dig personligen, kan du betala avgiften via banken, antingen till Nordeas eller Danske Banks konto:

Mottagare: Studentkåren vid Helsingfors universitet
Nordea kontonummer: FI80 1573 3000 0324 57
Danske Bank kontonummer: FI80 8000 1500 0668 82
Referensnummer: 28 04990

Lämna in kvittot till Studentservicen senast 31.8. för att din anmälning ska registreras. OBS! Gällande vårtermin 2021 senast 31.7.2021.

Betalning från utländsk bank

Mottagare: Studentkåren vid Helsingfors universitet
Kontonummer: FI80 1573 3000 0324 57
BIC-koden: NDEAFIHH
Adressen: Nordea Bank Finland, Alexandersgatan 36 B, Helsingfors, FIN-00020 Nordea

Lämna in kvittot till Studentservicen senast 31.8. för att din anmälning ska registreras. OBS! Gällande vårtermin 2021 senast 31.7.2021.

Anmäl dig som frånvarande för läsåret 2021-2022

Även anmälan om frånvaro ska göras under anmälningstiden 1.6.–31.8. Du kan anmäla dig som frånvarande i Oili om du är grundexamensstuderande och har ett giltigt HU-användarnamn. Anmäl dig som frånvarande till de studierätter som du inte tänker avlägga studier i under läsåret.

Du kan också anmäla dig som frånvarande hos Studentservicen antingen per e-post till studentinfo@helsinki.fi eller personligen. Kom ihåg att ange antingen ditt studentnummer eller din födelsetid och vilka studierätter du anmäler dig till i meddelandet. E-postmeddelanden som har kommit in senast 31.8. kl. 23.59 godkänns. Du får en bekräftelse när ditt meddelande har behandlats.

Kom ihåg att anmäla dig som frånvarande för de terminer då du har en lagenlig orsak till frånvaro. Lämna in ett intyg över frånvarons grund till Studentservicen. Då förkortas inte din studietid på grund av frånvaron. Mer information om lagenliga orsaker till frånvaro.

Du kan när som helst under läsåret ändra frånvaroanmälan till närvaroanmälan. Om du har varit frånvarande flera år lönar det sig att först kontakta Studentservicen och kontrollera att din studierätt gäller.

Vill du återkalla anmälan?

Du kan återkalla din närvaroanmälan genom att kontakta Studentservicen. Anmälan för höstterminen eller hela läsåret kan återkallas genom att kontakta Studentservicen senast 31.8. Vårterminens anmälan kan återkallas fram till 15.1. Efter att anmälan återkallats kan du ansöka om att få studentkårsavgiften returnerad genom att kontakta Studentkårens servicebyrå så snart som möjligt. Mera information om hur man kan få hälsovårdsavgiften returnerad på FPAs sida.

 

Glömde du anmäla dig?

Om du varken anmäler dig som närvarande eller frånvarande under anmälningstiden (1.6.–31.8.) förlorar du din rätt att avlägga examen. Hur din rätt att avlägga examen återaktiveras beror på när du ansöker om aktivering. Observera att ifall du försummar att göra läsårsanmälan, förbrukar det av din studietid.

Återvända under det läsår du glömde anmäla dig

Om du efter att ha försummat anmälan vill återställa din studierätt och anmäla dig som närvarande eller frånvarande under samma läsår senast 31.7.behöver du inte ansöka om återställande av studierättigheten av fakulteten utan det räcker att du betalar en återinskrivningsavgift. Om du som grundexamensstuderande anmäler dig som närvarande ska du dessutom betala studentkårens medlemsavgift. Skicka kvittona på betalningarna till studentinfo@helsinki.fiKom ihåg att ange antingen ditt studentnummer eller din födelsetid och vilka studierätter du anmäler dig till i meddelandet.

Obs! Om du återinskriver dig under vårterminen behöver du betala studentkårsavgiften endast för vårterminen.

Återinskrivningsavgift

Återinskrivningsavgiften är 35 euro per studierätt. Betala in avgiften på Helsingfors universitets konto:

Mottagare: Helsingfors universitet
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT): OKOYFIHH
Referensnummer: 99113034
Bankens adress: OP Bank, Gebhardsplatsen 1, FI-00510 Helsingfors, Finland

Återinskrivningsavgiften gäller grundexamensstuderande och forskarstuderande som försummat läsårsanmälan. Om du genomför fristående studier som inte leder till examen (t.ex. medicinska fakultetens yrkesinriktade påbyggnadsutbildning, pedagogiska studier för lärare), behöver du inte betala en återinskrivningsavgift. Ytterligare information ges av Studentservicen studentinfo@helsinki.fi.

Obs! Om din studietid löper ut 31.7.2021 enligt lagen om begränsad studietid, och du fram till dess har varit anmäld som närvarande eller frånvarande och har ansökt om/beviljats förlängd studietid av din fakultet behöver du inte betala återinskrivningsavgiften. Detta gäller även om du anmäler dig efter det att anmälningstiden har löpt ut.

Återvända senare

Om du inte betalar återinskrivningsavgiften och anmäler dig under samma läsår senast 31.7 utan först läsåret efter att du glömde anmäla dig, måste du först ansöka om återställande av studierätten hos din fakultet. När du fått beslut om återställande av studierätten från din fakultet, betala återinskrivningsavgiften och studentkårens medlemsavgift och lämna in en kopia av beslutet och kvittona till Studentservicen.

Studerande som ska betala läsårsavgift

Läsårsavgiftsskyldiga studerande har närmare instruktioner till läsårsanmälningen på den engelskspråkiga sidan om läsårsavgiften