Praktik utomlands

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I nästan alla examina är det möjligt att inkludera en arbetspraktikperiod som du också kan genomföra utomlands. För internationell praktik kan du ansöka om antingen Erasmus-praktikstöd, ett stipendium för internationell praktik eller universitetets praktikstöd.

Här hittar du anvisningar om bl.a. Erasmus-praktik, finansiering och varifrån du kan söka en praktikplats utomlands. Bekanta dig också med den omfattande Praktik delen i instruktioner för studerande som är underhållit av Karriärservicen.

Vem kan åka?

För att kunna åka på en studierelaterad praktik utomlands

 • måste du under praktiken vara närvaroanmäld examensstuderande vid Helsingfors universitet. Det är också möjligt att åka på en Erasmus-praktik i Europa omedelbart efter att du blivit magister.
 • måste du först hitta en praktikplats
 • måste du komma överens om tidpunkten för praktiken och om att få praktiken inkluderad i din examen med praktikansvarig inom ditt utbildningsprogram/ditt läroämne/din institution/din fakultet (en lista hittas på denna sida). Du behöver inte nödvändigtvis få studiepoäng för praktiken, men den måste åtminstone antecknas i ett Diploma Supplement, d.v.s. en bilaga till ditt examensintyg.

Hitta en praktikplats

I allmänhet hittar studenterna själva en lämplig praktikplats. Du kan diskutera med den praktikansvariga vid din egen enhet och fråga efter tips om praktikplatser som varit populära eller som konstaterats vara bra inom ditt studieprogram/ditt läroämne. Praktikansvariga kan också ta ställning till tidspunkten för praktiken och hur man får praktiken inkluderad i din examen. Karriärservicen kan tipsa dig om hur du kan lättare hitta en arbetsplats och hur du kan förbereda dig för själva praktikperioden.

Du kan använda dig av olika länders arbetsplatsdatabaser när du letar efter en lämplig praktikplats. Men fokusera inte bara på platsannonser – ofta hittar du de bästa praktikmöjligheterna när du direkt tar kontakt med intressanta arbetsgivare. Det finns ganska få offentliga platsannonser för praktik, men många arbetsgivare är intresserade av att ta emot en motiverad och kunnig praktikant om de stöter på rätt person.

Karriärservicen kan hjälpa dig att skriva en CV och en arbetsansökan. Du kan börja med att läsa karriärservicens arbetssökningstips. Praktikplatser utomlands kan du leta efter på karriärservicens RekryNet.

Du kan också hitta en praktikplats till exempel via dessa kanaler:

På Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete hjälper vi dig med att ansöka om Erasmus praktik stipendium eller resestipendiet för internationell praktik. Det lönar sig att kolla om du skulle kunna söka om universitetets praktiksstöd av karriärservicen. Det är möjligt att bara få ett av dessa finansieringar till en praktik. Karriärservicen hjälper dig på adressen traineeships@helsinki.fi.

Vänligen notera också att Helsingfors universitet inte stödjer praktiker som har hittats via avgiftsbelagda kommersiella organisationer såsom Asia Exchange eller Kilroy.

Finansiera din utlandspraktik

Från Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete kan du ansöka om antingen stipendium för Erasmus-praktik eller resestipendium för internationell praktik. Du kan inte beviljas båda stipendierna samtidigt och om du har beviljats ett av dem kan du inte heller få annan finansiering av Utbildningsstyrelsen eller Helsingfors universitet. Du kan emellertid få lön för praktiken av arbetsgivaren. Om du får lön, lönar det sig att kolla om du vore berättigad att ansöka om universitets praktikstöd i stället för Erasmus eller resestipendiet.

Du kan ansöka om båda stipendierna kontinuerligt under läsåret och ansökan görs elektroniskt i portalen Mobility Online. Ansök om stipendiet när din praktikplats är fastställd och du har kommit överens om hur praktiken ska inkluderas i din examen med din studieenhet. Läs närmare ansökningsanvisningar nedan.

Du kan ansöka om ett av följande stipendier från Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete till en och samma praktik:

 

1. Stipendium för Erasmus-praktik

Läsåret 2022-2023:

Grupp 1: 690,00 € / mån

Danmark, Irland, Island, Lichtenstein, Luxembourg, Norge, Sverige

Grupp 2: 640,00 € / mån

Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Storbritannien: 620 € / mån (Obs! fr.o.m 31.5.2023 är Erasmus-praktik till Storbritannien inte längre möjligt)

När du kommer överens om tidpunkten för praktiken med arbetsgivaren är det bra att ta i beaktande att minimilängden för utbytet är två hela kalendermånader. Det lönar sig att komma överens om att praktiken börjar och slutar på en vardag om veckosluten inte är arbetsdagar.

En kalendermånad räknas från vilken dag i månaden som helst till dagen före samma dag i följande månad. Till exempel 3.10.-2.11. För överskridande dagar beräknas en dagsspecifik stipendiesumma, som är 690 €/30 dagar = 23 €, 640 €/30 dagar = 21,33 € eller 620 €/30 dagar = 20,66 €. Erasmus-programmet finansieras av Europeiska unionen.

Efter utbytesperioden kontrolleras Erasmus-praktikens verkliga längd från arbetsintyget. Om praktiken varat en kortare tid än planerat återkrävs den överskridande delen av stipendiet efter utbytet. Om praktiken varat en kortare tid än minimilängden återkrävs hela stipendiet.

Resestöd för grönt utbyte i Erasmus-programmet

I den nya Erasmus+-programperioden är det möjligt att få resestöd, ifall studerande väljer att resa på ett miljövänligare sätt som har mindre utsläpp (t.ex. cykel, tåg, buss, samåkning med bil, dock inte båt) och majoriteten av resan eller åtminstone antingen tur- eller returresan sker på ett miljövänligare sätt som resestöd för grön mobilitet betalas ut 50 € och utbytets längd kan innehålla max 4 extra resedagar. 

Erasmusstipendium för studenter med begränsade möjligheter

Erasmus+ -programmet stöder även de studerande som har begränsade möjligheter att delta i mobilitet. I Finland har det fram till 2021-22 bestämts att utifrån detta betala tilläggsstipendier för studerande med familj (dvs studerande som är vårdnadshavare till minderåriga barn) för europeisk mobilitet. Från och med läsåret 2022- 2023 har kategorin vidgats och inkluderar följande grupper:

Sociala hinder (Social obstacles):

 • studenter med familj (studenter med minderåriga barn)
 • Anhörigvårdare (studenter som ansvarar för vården av en äldre, funktionshindrad eller sjuk anhörig och har ingått avtal om familjeomsorg med välfärdsområdet)

Handikapp (Disabilities):

 • studenter med EU:s funktionshinderkort eller en rättighet för det
 • handikappade och funktionshindrade studenter (minst medelsvår funktionsnedsättning)

Hälsoproblemer (Health obstacles):

 • studenter med en allvarlig eller kronisk sjukdom (minst medelsvår funktionshinder)

Invandrarbakgrund (Migrant background):

 • Studenter med asyl- och flyktingbakgrund (studenten har ett flyktingresedokument eller ett uppehållstillstånd utfärdat på grund av internationellt eller tillfälligt skydd)

För studerande i dessa grupper åker till Erasmus-praktik betalas extrastipendium 250 € / 30 dagar. Ifall du hör till en av dessa grupper och ska till Erasmus-praktik under läsåret 2022-23, vänligen kontakta Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete snarast möjligt.

Stöd för mobilitet utan hinder och inkluderingsstöd

Stöd för mobilitet utan hinder är avsett att möjliggöra högskolestudier utomlands om något specialbehov orsakar extra utgifter för tiden utomlands som det inte går att få annat stöd för. Specialbehov kan uppstå t.ex. vid ett handikapp, fysisk eller psykisk sjukdom, personlig situation eller inlärningssvårighet. Bidrag kan beviljas för att kunna bo och röra sig utan hinder eller till specialarrangemang för att kunna studera utan hinder, som till exempel bidrag till läromedel, förberedande besök eller personliga assistenter.Inkluderingsstöd beviljas utöver det normala utbytesstipendiet och baserar sig på verkliga kostnader. Med andra ord är det viktigt att motivera varför extra bidrag krävs för de kostnader som ansökan gäller just under utlandsperioden. Tilläggsbidrag kan inte sökas för kostnader som den studerande har även i hemlandet (såsom regelbunden medicinering), om kostnaderna inte är högre utomlands än i hemlandet. Om den sökande får ekonomiskt stöd exempelvis från FPA, ska det utredas i ansökan om utbetalningen av detta stöd fortsätter även under utlandsperioden. Sökprocessen är helt konfidentiell. Ansökan görs tillsammans med Enheten för internationellt utbildningssamarbete och ska göras i god tid, gärna senast 6 månader innan utbytet. Förutom bidragsansökan, kan det ta tid exempelvis att söka information och säkerställa specialarrangemang vid den mottagande högskolan.

Ytterligare information, studerandes erfarenheter, en checklista för planeringen, instruktioner för ansökan och blanketter hittar du på Utbildningsstyrelsens sidor för inkluderingsstöd. Ifall du vill ansöka om inkluderingsstöd eller vill ha ytterligare information om saken, kontakta oss på studentexchange@helsinki.fi.

Om praktiken förlängs ska du informera Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete en månad innan den ursprungliga praktikperioden utgår. I detta fall ska du ingå ett nytt praktikavtal. Du kan inte få tilläggsstipendium för förlängd praktik retroaktivt efter att praktiken avslutats.

Du kan ansöka om stipendium även om praktiken redan börjat, men det beviljas inte längre efter att du avslutat praktiken.

Du kan göra Erasmus-praktik i ett EU- eller EES-land och i Turkiet vid företag eller privata eller offentliga organisationer. Du kan emellertid inte avlägga praktiken i EU-organisationer eller organisationer som administrerar EU-program.

Mer information om Erasmus-arbetspraktik finns nedan.

2. Resestipendium för internationell praktik

Läsår 23-24: Inom Europa 500 € (i stället för Erasmus, inkl. Ryssland) och utanför Europa 1000 €.

Läsår 22-23: Inom Europa 300 € och utanför Europa 900 €

Om din praktikplats är utanför Erasmus-området eller om din praktikplats inte uppfyller villkoren varken för en Erasmus-praktik eller universitets praktiksstöd, kan du ansöka om resestipendium för internationell praktik.
Läs mer om hur du ansöker om stipendium för internationell praktik i anvisningen ”Ansök om stipendium för internationell praktik”.

Lön och studiestöd under praktiken

Arbetsgivare kan betala lön eller erbjuda bostad eller andra förmåner. Lön eller andra förmåner påverkar inte din möjlighet att få ett stipendium.

Om du får ihop tillräckligt många studiepoäng (5 sp i månaden) kan du också ansöka om studiestöd för praktikperioden. Kontaktpersonen för praktikärenden på Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete ger dig ett intyg (Traineeship Certificate) som ska bifogas till studiestödsansökan när ditt praktikavtal godkänts.

Är du anställd vid Helsingfors universitet?

Om ett utbytesstipendium beviljas en student som är anställd vid Helsingfors universitet, betalas stipendiet den första möjliga betalningsdagen efter att arbetsavtalet har gått ut.

 • En anställd vid Helsingfors universitet kan inte samtidigt betalas lön och stipendium av skatteskäl. Då kan skatteverket tolka stipendiet som löneinkomster som kan beskattas i efterskott. Stipendier är i regel skattefria.
 • För att få ett stipendium måste du ansöka om befrielse från arbetet hos enheten du arbetar vid eller bevisa att ditt arbetsavtal utgår före betalningsdagen. Ansök om befrielse från arbetet i arbetstagarens SAP HR-portal. Du ska också meddela datumet då ditt arbetsavtal går ut (t.ex. med arbetsintyg) till utbyteskoordinatorn, så att informationen kan vidarebefordras till servicecentralen.

Vad är Erasmus praktik (SMT)?

Som Erasmus praktik godkänns en praktikperiod som varar 2-12 hela kalendermånader och kan inkluderas i studentens examen antingen som obligatorisk eller frivillig del. Arbetstiden är minst 30 timmar per veckan.

Praktikanter beviljas ett Erasmus stipendium som täcker en del av kostnaderna. Ansökningstiden är kontinuerlig. Ansökningsanvisningar hittar du under Ansökningsanvisningar för Erasmus-praktik och dagsbaserade stipendiesummor under Finansiera din utlandspraktik.

Erasmus-arbetspraktik kan avläggas i ett EU- eller ETA-land, i Turkiet, Makedonien och i Serbien. Praktikplatsen kan vara ett privat företag eller en offentlig organisation, men ändå inte en av följande:

 • EU-organisationer (också "Other EU institutions and bodies")
 • Organisationer som administrerar ett EU-program

Organisationer som representerar studentens hemland utomlands (t.ex. kultur- och vetenskapsinstituter, regionala representationer, skolor, exportcenter) är godkännbara praktikplatser ifall det försäkrasatt den mångkulturella dimensionen för Erasmus-praktiken garanteras. En plan för att försäkra denna målsättning antecknas i praktikavtalet (Learning Agreement for Traineeship).

Praktiken kan också avläggas i en högskola och t.ex. i en fristående institution: sjukhus, laboratorium och bibliotek. Då tolkar studentens enhet vid behov tillsammans med Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete om det handlar om studentutbyte eller studentpraktik och vilketdera stipendium studenten beviljas.

Obs! Schweiz är inte med i Erasmus-programmet. Det är ändå möjligt att göra praktik vid ett schweizisk högskola under programmet Swiss-European Mobility Programme. Kontakta studentexchange@helsinki.fi om du är intresserad av detta.

Helsingfors universitets villkor för Erasmus praktik

Erasmus praktikstipendiet kan beviljas till en grundexamen (BA, MA) eller fortsättningsexamen studerande (PhD)

 • Som har studerat på en högskola minst ett år för praktikens början
 • Vars praktikperiods längd ryms i kvoten på 12 månader/examensnivå
 • Vars studierätt är giltig tills slutet av praktiken
 • Som inte får annat finansiellt stöd till praktiken av Helsingfors universitet eller Utbildningsstyrelsen

Eller till en studerande som nyligen har utexaminerats

 • Som har ansökt om stipendiet före utexamineringsdagen
 • Som har tillräckligt med Erasmus kvot (12 månader / examensnivå) kvar i magisterskedet
 • vars praktik avslutas inom högst 12 månader efter utexamineringsdagen
 • Som inte får annat finansiellt stöd till praktiken av Helsingfors universitet eller Utbildningsstyrelsen

Om du söker om stipendiet för tiden efter utexamineringen, kom ihåg att nämna det i ansökningsblanketten (Recent graduate - Yes/No). Ange också en tillsatt e-postadress som är giltig under praktiken och efter den. Efter praktiken ska alla lämna in en arbetsintygen till Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete. Som utexaminerad  kan praktiken inte längre räknas till godo till din examen men om du vill kan Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete anteckna praktiken till Europeiska Kommissionens Europass-portal.

Du som ansöker om stipendiet som nyutexaminerad, krävs att din enhet vid Helsingfors universitet godkänner på Learning Agreement for Traineeship att praktiken sammanhänger med ditt eget ämne. Om du redan har fått studierätt till en forskarskola, antecknas praktiken till fortsättningsexamen (3rd cycle).

Notera att det inte är möjligt att utexamineras under praktiken. I så fall ska man göra två skilda ansökningar för tiden före utexamineringen och efter den. Försäkra i sådana fall att delen som hör till examen kommer att skrivas in i examenintyget.

Vänligen notera också att Helsingfors universitet inte stödjer praktiker som har hittats via avgiftsbelagda kommersiella organisationer såsom Asia Exchange eller Kilroy.

Ansökningsanvisningar för Erasmus-praktik

OBS. Ansökningsblanketten för Erasmus stipendium är stängt mellan 15.6.-1.8.2023. Om du vill ansöka om Erasmus praktikstipendium för en praktik som avläggs under sommaren, ta hänsyn till detta och påbörja din ansökan i god tid innan blanketten stänger. Du kan inte börja en ny ansökning när ansökningsformuläret är stängt.

1. Datumen för praktiksperioden

Stipendiet för Erasmus-praktik utbetalas per arbetsdag. Om du inte kommer att arbeta under veckosluten, avtala om att praktiken börjar och slutar på en vardag. Praktikdatumen kontrolleras från arbetsintyget efter praktiken. Kom även ihåg att praktiken inte får vara kortare än minimilängden två hela kalendermånader.

 

2. Information om arbetsgivaren

För att fylla i en stipendieansökan för Erasmus-arbetspraktik behöver du information om din praktikplats. Samla in den nödvändiga informationen med hjälp av informationsblanketten innan du fyller i registreringsblanketten i Mobility Onlines ansökningsportal. Efter registreringen kan du inte själv bearbeta informationen på registreringsblanketten. Din arbetsgivare behöver också en lista över koderna som beskriver arbetsplatsen. Dessa hittar du på hjälppappret.

Du kan spara dessa dokument på din dator och bifoga dem i ett e-postmeddelande till din arbetsgivare.

 

3. Läs noggrant igenom följande anvisningar och villkor:

 

4. Logga in på Mobility Online med ditt Helsingfors universitet -användarnamn och fyll i ansökningsblanketten med hjälp av den informationen som du har samlat in av arbetsgivaren på förhand.

 • Obs! "Semester" bestäms enligt startdatumet för praktiken
 • Obs! "Responsible person" vid Helsingfors universitet kan till exempel vara din enhets kontaktperson för praktik. Kontaktpersonen jobbar alltså inte vid Mobilitetsservicen.
 • Observera att det även ska finnas en "responsible person" på arbetsplatsen, till exempel din mentors chef.
 • Om du har barn, berätta om det till studentexchange@helsinki.fi och i ansökningen
 • Efter att du har sparat in din ansökan (Submit application with attachments) kommer du att få ett automatiskt bekräftelsemejl. Genom att följa länken på mejlet kommer du in på ditt ansökningskonto och kan lämna in dina betalningsuppgifter.

 

5. Fyll i praktikavtalet (Learning Agreement for Traineeship) tillsammans med arbetsgivaren och enhetens praktikansvarig och skriv ut avtalet. Alla tre ska underskriva avtalet. Skannade underskrifter räcker.

 

6. Returnera följande ansökningsbilagor på din ansökningen på Mobility Online:

 • Learning Agreement for Traineeships ifylld och undertecknad av tre parter. Returnera bara de första sidorna inklusive sidan med underskrifterna. De följande sidorna är information för dig. Ta vara på originalavtalet!
 • Ett inofficiellt studieutdrag från Sisu. Det används för att kontrollera i vilket skede av dina studier du är och den rätta kvoten för dina Erasmus-månader (kandidat / magister).
 • Efter du har laddat upp Learning Agreement och studieutdraget, bekräfta att du lämnar in din ansökan: "Submit application with attachments".

 

7. Om din ansökan inte behöver kompletteras kommer Mobility Online-systemet att skicka dig ett automatiskt antagningsmeddelande. När du fått det ska du godkänna stipendievillkoren elektroniskt via ditt Mobility Online-konto. Stipendiet kan inte betalas ut innan du godkänt villkoren.

8. När du fått antagningsmeddelandet får du en inbjudan till Europeiska kommissionens språkkunskapsprov (OLS). Här kan du läsa mer om det frivilliga språkprovet som hör till Erasmus-stipendiet.

 

Det är bra att börja ansöka i god tid. Det kan ta förvånansvärt länge att få de underskrifter du behöver och reda ut försäkringsfrågor. Du kan ansöka om stipendium även om praktiken redan börjat, men det beviljas inte längre efter att du avslutat praktiken. Efter att du lämnat in din ansökan tar det minst två månader att behandla den och betala ut stipendiet.

Språkkunskaper och Erasmus praktik

Vid Erasmus-praktik fastställer arbetsgivaren en tillräcklig språkkunskapsnivå för arbetsuppgifter enligt den europeiska referensramen (CEFR). Efter att ansökan har behandlats får du via email inbjudan att göra ett frivilligt språkkunskapsprov. Provresultatet påverkar inte dina möjligheter att få stipendiet eller få din praktikplats godkänd, utan blir ett verktyg som kan hjälpa dig att bedöma dina egna språkkunskaper. Europeiska kommissionen erbjuder högskolestuderande som deltar i Erasmus+-utbyten möjligheten att studera de flesta EU-språken på webben.

På samma gång testar kommissionen hur språkkunskaperna hos studenterna och dem som arbetar på dessa språk utvecklas under utlandsvistelsen. Provet är frivilligt. Om arbetsspråket på din praktikplats är ett av Erasmus-områdets språk skickar Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete dig en inbjudan till språkprovet per e-post.

Läs mera om OLS språkprovet och det frivilliga online språkkursen.

Digitala kunskaper på Erasmus utbyte

Europeiska Kommissionen uppmuntrar studenter att söka sig till ställningar där man får förbättra sina digitala kunskaper. Arbetsuppgifter som stödjer digitala kunskaper kan vara till exempel utvecklandet av applikationer och software, driften och administration av IT system, data-analys, arbete kring artificiell intelligens, kodandet och digital marknadsföring.

Det finns ett ställe på Learning Agreement där arbetsgivaren ska bedöma huruvida praktiken kan räknas med in denna kategori.

 

Försäkringar

Enligt kommissionens regler kan praktikstipendier endast betalas ut till studenter som har en sjuk-, ansvars- och olycksfallsförsäkring för hela praktikperioden. Sjukförsäkringen sköter du genom att ansöka om ett europeiskt sjukvårdskort från FPA.

Din arbetsgivare ska helst erbjuda en ansvarsförsäkring, och du bör förhandla om detta med arbetsgivaren. Försäkringen ska minst täcka skador som praktikanten orsakar på arbetsplatsen. Om din arbetsgivare inte erbjuder ansvarsförsäkring ska du skaffa en själv och be arbetsgivaren säkerställa att den är tillräckligt omfattande. Du kan fråga efter en ansvarsförsäkring hos ett fackförbund eller som ett tillägg till din rese- eller hemförsäkring hos ditt försäkringsbolag.

Examensstuderande vid Helsingfors universitet (inte nyutexaminerade) är olycksfallsförsäkrade, men försäkringen täcker inte resor till praktikplatsen eller arbetsresor på arbetstid. En olycksfallsförsäkring som erbjuds av arbetsplatsen är antagligen mer omfattande än den snäva olycksfallsförsäkringen universitetet erbjuder. En nyutexaminerad praktikant ska också sköta sin olycksfallsförsäkring självständigt om arbetsgivaren inte erbjuder en sådan. 

Vi rekommenderar varmt att du skaffar en reseförsäkring, eftersom det Europeiska sjukvårdskortet inte ersätter t.ex. transport med sjukhushelikopter till Finland, och universitetets olycksfallsförsäkring ersätter inte olycksfall som sker utanför arbetstid eller t.ex. fickstölder.

Resestipendium för internationell praktik

Resestipendiet för internationell praktik kan sökes när din praktik sker utomlands men den inte fyller kraven för Erasmus stipendiet eller du varken får universitets eller Utbildningsministeriets EDUFI-stöd för praktiken.

Storleken på stipendiet är för praktikperioder som startar efter 1.8.2023: 500 € inom Europa  (inkl. Ryssland) och 1000 € utanför Europa .

För praktik som påbörjas före detta är summorna 300 € inom Europa och 900 € utanför Europa.

Läsåret 2022 - 2023: Ansökningstiden börjar den 1 september 2022 och slutar den 31 maj 2023.

Ansökningsanvisningar

Logga in på Mobility Onlines registreringsblankett med ditt Helsingfors universitet användarnamn och lämna in din ansökan. Den e-postadress du meddelar på ansökningsblanketten i registreringsskedet används därefter för all kommunikation gällande din ansökan, inkl. sådant som gäller stipendiet. Kontrollera regelbundet din e-post.

Anvisningar för hur du gör en ansökan i Mobility Online

Ansökan om resestipendium för internationell praktik ska innehålla följande dokument:

 1. En ifylld ansökningsblankett som innefattar läroämnets/institutionens/fakultetens godkännande om att en praktik avlagd på denna arbetsplats kan inkluderas i din examen.
 2. En kopia på praktikavtalet eller arbetsgivarens skriftliga bekräftelse om praktikplatsen. Både ansökningsblanketten och bekräftelsen av arbetsgivaren kan ersättas med ett undertecknat praktikavtal. Du kan använda praktikavtalet på denna sidan.
 3. Ett studieutdrag (ett inofficiellt går bra).

Ladda upp dina ansökningsbilagor på din ansökningskonto på Mobility Online på "Upload application documents" och lämna in ansökan på "Submit application with attachments".

Om din ansökan inte behöver kompletteras kommer Mobility Online-systemet att skicka dig ett automatiskt antagningsmeddelande. När du fått det ska du godkänna stipendievillkoren elektroniskt via ditt Mobility Online-konto. Stipendiet kan inte betalas ut innan du godkänt villkoren.

Om din praktikplats är utanför Erasmus-området eller om din praktikplats inte uppfyller villkoren för en Erasmus-praktik kan du ansöka om resestipendium för internationell praktik.

Minimilängden för praktiken är två hela kalendermånader. Ansök om resestipendiet när din praktikplats är fastställd och du har kommit överens om hur praktiken ska inkluderas i din examen med din studieenhet.

Du kan beviljas resestipendium om

 • du är grundexamensstudent vid Helsingfors universitet
 • praktikperioden kan inkluderas i din examen (som obligatorisk eller frivillig)
 • du har genomfört minst ett läsår av högskolestudier innan praktiken börjar
 • din studierätt är i kraft åtminstone tills praktiken avslutas
 • praktiken varar i minst två månader
 • arbetstiden är minst 30 timmar per veckan
 • du inte får annan finansiering för praktiken från Helsingfors universitet (t.ex. institutionens/fakultetens praktikstöd), någon annan högskola eller Utbildningsstyrelsen
 • du inte tidigare har fått resestipendium för praktik av enheten för internationellt utbyte (numera Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete) eller karriärservicen (tidigare stipendier för Erasmus-utbyte eller utbytesstudier är alltså inte ett hinder)
 • det fortfarande finns pengar för resestipendier
 • du binder dig till att
  1. omedelbart meddela om eventuella förändringar till adressen studentexchange@helsinki.fi.
  2. returnera en kopia på ditt arbetsintyg inom en månad efter att du avslutat din praktik till studentexchange@helsinki.fi.
  3. ge feedback på ditt Mobility Online-konto efter din arbetspraktik. En del av svaren kommer att synas i sökportalen, så att studenter vid Helsingfors universitet som planerar praktik kan dra nytta av dem. Dina personuppgifter syns emellertid inte i de offentliga svaren.

Du kan ansöka om stipendium även om praktiken redan börjat, men det beviljas inte längre efter att du avslutat praktiken. Resestipendiet kan återkrävas om du anger felaktiga uppgifter eller försummar dina förpliktelser.

Vänligen notera också att Helsingfors universitet inte stödjer praktiker som har hittats via avgiftsbelagda kommersiella organisationer såsom Asia Exchange eller Kilroy.

Annat finansiering för praktiken

Om du inte söker någondera av de ovannämnda stipendierna, kontrollera även följande alternativ:

 • Universitetets praktikstöd
 • Stipendier från stiftelser och fonder, se t.ex. AURORA databasen.
 • Flera praktikprogram (t.ex. Utbildningsstyrelsens EDUFI) har en egen praxis för stipendier. Om du har beviljats ett stipendium av Utbildningsstyrelsen kan du inte finansieras av Helsingfors universitet.

Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete ger anvisningar endast om hur du ansöker om Erasmus- arbetspraktikstipendiet och resestipendiet för internationell praktik. Om din praktikansökan inte gäller dessa stipendier kan du vända dig till karriärservicen, traineeships@helsinki.fi.

Minneslista för dig som åker på praktik

 • Erasmus-praktikanter måste delta i online-språkprovet. Provet är obligatoriskt för alla som beviljas Erasmus-stipendium. Du får en inbjudan till provet av Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete. Resultatet påverkar inte din möjlighet att få en praktikplats utan är ämnat att vara till nytta för dig själv. Språkprovet gäller inte dem som får resestipendiet för internationell praktik.
 • Sätt upp mål för praktiken. 
 • Ta reda på om du behöver visum eller arbetstillstånd i ditt praktikland. Du ansvarar själv för det praktiska, t.ex. resor, pass, visum, arbetstillstånd, försäkringar och inkvartering. Om du får lön för praktiken är din status i myndigheternas ögon ofta arbetstagare, inte studerande.
 • Du får ett Traineeship Certificate -intyg till din e-post. Om du ansöker om studiestöd till utlandet eller stöd för sommarstudier från FPA kan du med hjälp av intyget bevisa att praktiken godkänts som en del av din examen och att du beviljats ett stipendium. Du kan behöva intyget också för att ansöka om uppehållstillstånd.
 • Meddela FPA och magistraten att du flyttar utomlands. Kom också ihåg att meddela när du flyttar tillbaka!
 • Om du får lön för din praktik ska du meddela det till FPA. Om du inte omfattas av socialskyddet i praktiklandet ska du se till att du fortfarande omfattas av det finländska socialskyddet. Om du arbetar utanför EU/EES-området och får låg lön, kan du ansöka om att omfattas av det finländska socialskyddet. Mer information får du från FPA.

Anmäl dig som närvarande vid universitetet under din praktiktid. Endast närvaroanmälda examensstuderande vid Helsingfors universitet kan få stipendier (förutom stipendiet för nyutexaminerade Erasmus-praktikanter).

Förlängning av praktiken

Om du vill förlänga din Erasmus-arbetspraktik måste du ansöka om det senast en månad före den ursprungliga praktiktiden utgår. Om du ansöker i god tid kan du beviljas Erasmus-stipendium för den förlängda praktiktiden.

Om du vill fortsätta din Erasmus-praktik vid din praktikplats och det även passar din arbetsgivare, gör så här:

1. Logga in på ditt Mobility Online-konto

2. Skriv ut ändringsblanketten Notification of Changes och skriv in de nya datumen samt eventuella andra ändringar från ditt ursprungliga Learning Agreement.

3. Få ändringarna godkända av din arbetsgivare och Enheten för Internationellt Utbildningssamarbete. Även en e-postkvittering accepteras som godkännande.

4. Bifoga Notification of Changes i ett e-postmeddelande till studentexchange@helsinki.fi.

Resestipendiet för internationell arbetspraktik (i allmänhet utanför EU-området) är inte bundet till praktikens längd. En student som förlänger sin praktik bör få sin studieenhets godkännande, så att den förlängda praktiken inte t.ex. försenar studierna i onödan. Kom ihåg att meddela mobilitetstjänsten om att praktiken förlängts så att vi vid rätt tillfälle kan påminna dig om att lämna in ditt arbetsintyg, vilket är ett villkor för resestipendiet.

Hemkomsten

Minneslista för dig som återvänder från en praktikperiod

 

 • Be arbetsgivaren om ett arbetsintyg när du avslutar din praktik. Din enhet kan förutsätta att du till exempel skriver en rapport om din praktik för att du ska kunna få studiepoäng för den. Vid behov kan du använda denna blankett som modell för arbetsintyget.
 • Returnera en kopia på ditt arbetsintyg inom en månad efter att du avslutat din praktik på ditt ansökningskonto på Mobility Online.
 • Svara inom en månad efter din praktikperiod på responsenkäten. Erasmus: I Europeiska kommissionens EU Survey-system som du automatiskt får en inbjudan till per e-post.Resestipendium för internationell praktik: på workflow-sidan i ditt Mobility Online-konto.
 • Ge respons på din arbetspraktik. Berätta hur din praktik gick!  Du kan ge respons via rubriken Enter the feedback questionnaire på ditt Mobility Online-konto (logga in med ditt användarnamn vid universitetet).
 • Din respons är en viktig informationskälla för nya praktikanter och universitetets enheter.  Att ge respons är också en av förutsättningarna för att få ett stipendium.
 • OBS!  En del av svaren kommer att synas i sökportalen, så att studenter vid Helsingfors universitet som planerar praktik kan dra nytta av dem. Dina personuppgifter syns emellertid inte i de offentliga svaren.
 • Om du har varit på Erasmus-praktik måste du ge din respons via Erasmus-programmets egen EU Survey-responsenkät. När du avslutat din praktik kommer du att få ett meddelande direkt från Europeiska kommissionen där du ombeds ge respons. Meddelandet innehåller också anvisningar för hur du använder portalen. Du behöver inte ge respons i Mobility Online.
 • Studieprestationen för praktiken godkänns av den lärare ditt utbildningsprogram har utsett som praktikansvarig. Hur du rapporterar om din praktik varierar enligt utbildningsprogram, men i allmänhet krävs minst en praktikrapport och ett bifogat arbetsintyg för att prestationen ska godkännas. Utöver dessa kan även andra inlärningsuppgifter krävas för prestationen.

Dra nytta av dina internationella erfarenheter efter praktiken

Ett evenemang med temat Vad lärde jag mig under utbytet arrangeras en gång per termin. På evenemanget diskuteras bland annat hur du kan utnyttja dina internationella erfarenheter i arbetslivet och lyfta fram dem i dina arbetsansökningar eller ditt cv.

Kontakta Enheten för internationellt utbildningssamarbete

Enheten för internationellt utbildningssamarbete hjälper dig med att göra dessa ansökningar.

Kontakta också oss omedelbart om det sker något oväntat under praktiken och om du vill antingen avbryta eller förlänga din praktiksperiod:

studentexchange@helsinki.fi