Vanliga frågor och svar gällande praktik

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Till denna sida har vi samlat frågor och svar gällande praktik (FAQ) samt sammanställt en kort tågordning för praktik. Börja med att bekanta dig med dessa frågor samt länkar som du hittar i svaren när du söker om info gällande praktik. Om du inte hittar den information du behöver i Instruktioner för studerande, kan du kontakta karriärservicen på traineeships@helsinki.fi.

Tågordningen för praktik kortfattat

Nedan hittar du kortfattat tågordningen för praktik.

 1. Läs ditt eget utbildningsprograms praktikanvisningar
 2. Sök praktikplats. Läs anvisningar.
 3. När du har hittat en praktikplats, gör upp ett arbetsavtal. Kontrollera också med den praktikansvariga inom ditt utbildningsprogram att praktikplatsen är lämplig för dina studier.
 4. Om din arbetsgivare under praktiken förutsätter att praktikanten får universitetets praktikstöd, ansök om det enligt anvisningarna. Läs anvisningar för praktikavtal.
 5. Förbered dig omsorgsfullt för praktiken och ta i akt tillfället att lära dig någonting nytt. Se tips.
 6. För att få praktiken godkänd som studieprestation krävs i allmänhet att du skriver en praktikrapport. Du får mer information om rapporten från ditt utbildningsprograms anvisningar eller den praktikansvariga. Kom ihåg att även be om ett arbetsintyg efter praktiken! 
 7. Läs på sidan Efter praktiken vad du skall göra efter att din praktik har tagit slut

Allmänna frågor

Hur vet jag om praktik ingår i mina studier?

Obligatorisk eller frivillig praktik ingår i alla examina som avläggs vid Helsingfors universitet.

Obs! Det är emellertid inte möjligt att använda sig av universitetets praktikstöd för alla studieavsnitt med praktik..

Se ditt eget utbildningsprograms praktikanvisningar samt listan på praktilavsnitt man kan ansöka om stödet till.

Kan jag få tillgodoräknat min praktik med tidigare arbetserfarenhet?

Ja, kolla specifika instruktioner för detta från ditt utbildningsprogram. Observera, att ifall du använder din praktikkurs för detta kan du inte senare ansöka om praktikstöd för en ny praktik.

Kan jag göra min praktik oavlönad?

Ja, du kan göra den oavlönad och få studiepoäng för den. Universitetet rekommenderar dock inte att man gör oavlönade praktiker.

Vad  händer om jag inte hittar en praktikplats, och det är en obligatorisk del av min examen?

Du kan komma överens om alternativa sätt att få praktik/arbetslivskursen gjort men läraren som ansvarar för praktiken inom ditt program. Det finns ofta andra sätt att få kursen tillgodoräknat.

Hurdana arbetsplatser passar som praktik?

Praktikplatsen kan vara vid ett företag, staten, en kommun, en organisation, en förening, en stiftelse eller ett andelslag i Finland eller utomlands. Om du får universitetets praktikstöd kan arbetsgivaren inte vara en privatperson eller Helsingfors universitet.

Du kan info om typiska praktikplatser inom din bransch från Praktikanvisningar för ditt utbildningsprogram- sidan eller genom att fråga tips från läraren som ansvarar för praktiken.

Att söka praktikplats

Var kan jag hitta en praktikplats?

Du kan hitta lediga praktikplatser via flera rekryteringsportaler.

Kom också ihåg dolda arbetsplatser! Du kan ofta hitta en praktikplats genom att själv vara aktiv. Sök med andra ord upp information om arbetsgivare som intresserar dig och var inte rädd att kontakta dem.

Du hittar mer information också från sidan Lediga jobb och arbetsplatser.

Praktikstödet och dess kriterier

Du hittar kriterierna för praktikstödet på sidan Lön och finansiering av praktiken.

Hur fungerar praktikstödet?

Universitetets praktikstöd är ett sätt att få stöd för praktiken som hör till examen. Stödet är till för att hjälpa de studenter som ännu saknar arbetspraktiken i sin examen att hitta en praktikplats. Stödet betalas inte direkt till studenten, utan det används till att täcka en del av arbetsgivarens kostnader för att anställa praktikanten. Efter praktiken fakturerar arbetsgivaren stödet av universitetet enligt uppgjort avtal. Praktikstödet är 1800 euro/student per praktik.

Hur lång skall praktiken vara om jag använder praktikstödet?

Ett understött praktikavsnitt ska alltid pågå minst så länge att arbetsmängden motsvarar två månaders  heltidsarbete. Maximilängden för ett praktikavsnitt är sex månaders heltidsarbete, eller en motsvarande arbetsmängd om du arbetar på deltid.

Kan praktiken vara på deltid?

Ja, du kan också arbeta på deltid under din praktikperiod. Du måste dock försäkra dig om att minimilängden för praktiken uppfylls. Om minimilängden för praktiken är två månaders heltidsarbete måste detta krav uppfyllas också om du arbetar på deltid. Det löser du lättast genom att förlänga den totala längden för praktiken. Om du till exempel arbetar med en arbetstid på 50 % måste praktiken vara i minst fyra månader om minimilängden för praktiken är två månaders heltidsarbete.

Kan jag göra min pro- gradu som en del av min praktik?

Nej, uppgifter som anknyter till en pro gradu-avhandling anses inte uppfylla kriterierna för understödd praktik. En understödd praktik kan inte innehålla arbete med en pro gradu-avhandling, utan måste vara en självständig helhet.

Kan jag få praktikstöd om jag inte får lön av arbetsgivaren?

Nej, för universitetets praktikstöd krävs att arbetsgivaren för varje praktikmånad betalar studenten en månadslön som minst måste motsvara minimilönen utsatt av Fpa (se exakt summa från Lön och finansiering av praktiken- sidan). Stödet betalas inte direkt till studenten, utan arbetsgivaren fakturerar det av universitetet efter praktiken. Stödet används alltså till att täcka en del av arbetsgivarens kostnader för att anställa praktikanten.

För en oavlönad praktik utomlands är det i vissa fall möjligt att ansöka om Erasmus-praktikstöd eller ett resestipendium för internationell praktik.

Att söka praktikstöd

När kan jag ansöka om praktikstöd?

Du kan ansöka om praktikstöd när du har hittat en praktikplats som förutsätter stöd för att ta emot praktikanter. Det finns ingen specifik ansökningstid, utan du kan ansöka om stöd när som helst under året. Kontrollera ändå med ditt utbildningsprogram i vilket skede av dina studier du kan avlägga understödd praktik.

Innan du ansöker om stöd, kontrollera att du uppfyller ansökningskriterina.

Hur snabbt får jag beslutet på min praktikstödsansökan?

Vi går igenom ansökningarna inom ungefär en vecka.

Kan jag ansöka om praktikstödet, om jag redan fått studiepoängen för praktikavsnittet?

Om du redan fått studiepoäng för studieavsnittet du kan ansöka om praktikstöd för, kan du inte mera ansöka om stödet oberoende om du använt det tidigare eller inte.

Om jag håller på att slutföra mina kandidatstudier, kan jag ansöka om praktikstödet för mina magisterstudier?

För att ansöka om studiestöd för praktik i magisterskedet, måste du vara i magisterskedet när du ansöker om stödet. Det betyder att du måste ha avlagt din lägre högskoleexamen (eller lämnat in din ansökan om examensbevis i Sisu) när du ansöker om stödet. Ifall du ansöker om stödet genast efter att du ansökt om examensbevis, bör du med det samma skicka en bild på Sisu-ansökan så att vi behandla din ansökan.

Hur gör jag om arbersgivaren vill veta om jag beviljas praktikstöd redan när jag söker praktikplatsen?

Om arbetsgivaren redan i praktikansökan vill veta om du får universitetets praktikstöd, ska du själv kontrollera om du uppfyller kriterierna som gäller studerande i anvisningen Praktikstödet och finansiering av praktiken. Om du uppfyller kriterierna kan du i din ansökan ange att du är berättigad till universitetets praktikstöd. Om du är osäker på om du uppfyller kriterierna för praktikstöd kan du kontrollera saken hos Karriärservicen per e-post på adressen traineeships@helsinki.fi.

För studenter som söker en praktikplats inom utrikesförvaltningen (utrikesministeriet och Finlands beskickningar utomlands) kan vi på studentens begäran ge en förhandsbekräftelse på att hen är berättigad till praktikstöd. Bekräftelsen kan ges till studenter som blivit kallad till intervju och som uppfyller kriterierna för praktikstöd. Du kan be om en bekräftelse av Karriärservicen per e-post på adressen traineeships@helsinki.fi. Berätta i ditt mejl vilken praktikplats du tänker söka. Förhandsbekräftelser på praktikstöd ges endast för praktikplatser inom utrikesförvaltningen.

Om du beviljas en praktikplats som förutsätter universitetets praktikstöd, ska du lämna in den egentliga ansökan om praktikstöd med en e-blankett.

I mitt studieprogram kan jag få studiepoängen för 1 månads praktik. Kan jag då söka praktikstöd?

Även om det är möjligt att få praktikavsnittet avklarat med en 1 månad lång praktik i vissa program, bör praktiken motsvara minst 2 månaders heltidsarbete ifall man ansöker om praktikstödet.

Lönen, arbetstid och avtalet för praktik

Hur vet jag, vad som räknas som full arbetstid på min praktikplats (på dags-eller veckonivå)?

Full arbetstid fastställs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren följer. Normalt brukar arbetstiden på veckonivå vara mellan 35-40 timmar. Ifall arbetsgivaren inte följer något kollektivavtal, kan praktikantens arbetstid vara max 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka.

Kom ihåg, att en praktik som delfinansieras med praktikstödet bör motsvara minst 2 månaders heltidsarbete. Om du gör din praktik på deltid förlängs praktikperiodens längd.

Vilka är mina rättigheter som praktikant?

Praktikanten är alltid anställd av den som erbjuder praktikplatsen. Praktikanten omfattas av samma kollektivavtal som alla andra arbetstagare på praktikplatsen. Praktikanten har samma arbetstider som andra arbetstagare som sköter motsvarande arbetsuppgifter i samma enhet. Praktikantens semesterrätt bestäms enligt semesterlagen och det kollektivavtal som måste tillämpas på praktikplatsen.

Utlandspraktik

Kan jag ansöka om praktikstödet för praktik utomlands?

Ja, praktikstödet kan användas för praktik både inom Finland eller utomlands, alla samma kriterier gäller. För utlandspraktik finns också andra alternativa finansieringsmöjligheter.

Vilka andra finansieringsmöjligheter finns det för utlandspraktik?

För utlandspraktik kan man antigen söka Erasmus-stöd, resestipendium eller praktikstöd. Läs mer om internationell praktik från sidan Praktik utonlands.

Jag gör min praktik i ett land som har betydligt lägre lönenivå än i Finland. Skall lönen då ändå motsvara FPAs minimilön om jag söker praktikstödet?

Ja, lönekriteriet är samma för alla praktiker som delfinansieras med praktikstödet oberoende i vilket land du gör din praktik.

Jag vill göra min praktik utomlands. Vilka alternativ finns det?

Information gällande utlandspraktikmöjligheter hittar du från sidan Praktik utomlands.

Kan jag ansöka om Erasmus- praktikstöd om jag tidigare har fått universitetets praktikstöd?

Ja, så länge som det är fråga om två olika praktikperioder. För samma praktikperiod kan du alltså få endast ett slags finansiering i taget från Helsingfors universitet. Det går inte heller att samtidigt få finansiering via Utbildningsstyrelsen. Det måste också alltid vara möjligt att inkludera praktiken i din examen.

Problemsituationer

Vad händer om min praktik avbryts? Kan jag ändå få studiepoäng för praktiken?

Praktikperioden godkänns alltid i utbildningsprogrammen, så ifall din praktik avbryts gäller det att kontakta personen som ansvarar för praktik inom ditt program.

Ifall du blivit beviljad praktikstödet för en praktik som avbryts, bör du också direkt kontakta karriär servicen (traineeships@helsinki.fi).

Vad skall jag göra ifall arbetsuppgifterna inte motsvarar det som man kommit överens om eller ifall handledningen är otillräcklig? 

Ta upp saken så tidigt som möjligt med praktikens handledare eller förman. Genast i början av praktiken är det bra att komma överens om arbetsuppgifter, tidtabeller, introduktion till arbetet samt handledning så att målen för praktikperioden är så tydliga som möjligt samt kommunikationen så öppen som möjligt. Det lönar sig också för studeranden själv att vara aktiv i att be tillräcklig handledning, försäkra att arbetsbördan är passlig och att själva praktiken hålls meningsfull.  

Karriärservicen ordnar också varje läsår workshoppar för studerande som skall börja sin praktik inom kort framtid där vi behandlar bl.a. möjliga problemsituationer som kan komma fram under praktiken.  

Vad skall jag göra om jag blir behandlad osakligt?

Osaklig behandling eller bemötande under praktiken är oacceptabelt. Ifall du blir osakligt bemött eller trakasserad kan du kontakta antingen karriärservicen, HU:s trakasseriombud, studentkårens trakasseriombud, studenternas hälsovårdstiftelse (SHVS) eller Nyyti ry. Vi på karriärservicen hjälper så bra vi kan i diverse problemsituationer. Du når oss bäst via e-mail i adressen traineeships@helsinki.fi

Vem kan jag kontakta om jag träffar på andra svåra situationer under praktiken? 

Karriärservicen har lättast att ingripa i problemsituationer i sådana praktiker som delfinansieras med praktikstödet, för då har arbetsgivaren och universitetet ingått ett praktikavtal där det definieras praktikens villkor. Man kan dock kontakta karriärservicen också gällande andra praktikern, men gällande t.ex. problem med arbetsvillkoren lönar det sig att vara i kontakt med sin egen fackförening eller vid behov med andra anstalter som ger rättshjälp. Hjälp och stöd kan man också be från utbildningsprogrammets personal eller studentföreningens arbetslivsansvariga.   

Hur kan jag ta upp utmaningar gällande ork i arbetet eller mentala utmaningar i arbetsintervjun eller när praktiken börjat? 

Du har själv rätt att välja hur mycket du vill berätta om din hälsa till praktikens handledare. Det lönar sig att beakta att det väsentliga inte är tex. en diagnos, utan hur din hälsa påverkar praktikens gång. 

Ifall din hälsa påverkar, eller du är rädd att den kommer att påverka praktiken kan det vara bra att berätta så pass mycket som det är väsentligt för praktiken. Ofta känns det bättre när man berättat lite så att man inte behöver gömma saker. Du behöver dock inte berätta något. 

Det kan vara lättare att detta på tals om du redan färdigt har funderat på hur man kan stöda dig för att klara av praktiken. Ett konkret förslag kunde tex. vara att föreslå att du jobbar del-tid under praktiken så att arbetsbördan inte blir för stor. 

För nya studerande

Varför lönar det sig för mig att börja karriärplanering redan i början av mina studier? På vilket sätt stöds detta av att jag planerar och gör praktik?  

När du börjar planera din praktik och karriär i början av dina studier, har du möjlighet att utnyttja all service som karriärserivcen har att erbjuda. Det krävs också planering så att praktiken passar in i ditt studieschema och ryms med i din studieplan. Du kan utnyttja följande i din planering;

 • praktikinfon
 • material från Instruktioner för studerande
 • planeringshjälp av specialister
 • stöd för arbetssökning och praktikärenden
 • workshoppar
 • arbetslivsevenemang
 • praktikstödet
 • gruppmentorskapsprogrammen

Du hittar mer information gällande dessa olika möjligheter genom att läsa igenom teman Praktik och Arbete och karriär i Instruktioner för studerande. Vi rekommenderar att du speciellt följer sidan Karriärsericen.

Om du är intresserad av entreprenörskap finns det olika inkubator- och utmaningsprogram som ordnas av bland annat Helsinki incubators ja Helsinki Think Company

Hur skall jag gå tillväga med att planera min praktik?

Börja med att bekanta dig med ditt eget studieprograms anvisningar. Där brukar det stå när under dina studier det lönar sig att göra praktiken. I samma anvisningar eller i Sisus kursbeskrivningar borde det också finnas information gällande hur lång praktiken är, hur många studiepoäng man kan få för den, samt hurdana uppgifter som hör till avsnittet.

Satsa också på självkännedom. Detta innebär att du förtydligar för dig själv din motivation, dina mål och ditt kunnande.

Information gällande typiska praktikplatser inom ditt område kan du hitta i ditt Praktikanvisingar för ditt studieprogram- sidan, ditt programs studieplanerare eller läraren som ansvar för praktik inom ditt program.

Kan jag få tillgodoräknat min praktik med tidigare arbetserfarenhet?

Ja, kolla specifika instruktioner för detta från ditt utbildningsprogram. Ifall du vill ansöka om praktikstödet under din studietid (eller iaf behålla möjligheten att söka stödet), lönar det sig inte att tillgodoräkna tidigare arbetserfarenhet som praktik genast i början av dina studier. Ifall du använder din praktikkurs för detta kan du inte senare ansöka om praktikstöd för en ny praktik för den utbildning (tex. kandidatutbildning) som du studerar i. Läs noggrant igenom kriterierna för praktikstödet innan du tillgodoräknar arbetserfarenhet.