Praktikstödet och finansiering av praktiken

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Här hittar du information praktikstödet, om lön under praktiken och om andra finansieringsmöjligheter för en praktik.

Praktikantlön

Du förhandlar med din arbetsgivare om lönen för praktikperioden. Lönenivån för en praktikant är i allmänhet lägre än i ett normalt anställningsförhållande, eftersom arbetsgivaren förväntas lägga ner tid på att handleda praktikanten.

Helsingfors universitet rekommenderar att minimilönen för en praktikant ska vara minst den minimilön som FPA har fastställt i arbetsvillkoret (1 331 €/månad år 2023). Arbetsgivaren kan även betala praktikanten en högre lön än minimirekommendationen. Oavlönad praktik rekommenderas inte.

Finansieringmöjligheter för praktiken

Praktik som i sin helhet finansieras av arbetsgivaren

Universitetet rekommenderar att du gör den arbetspraktik som hör till dina studier vid en arbetsplats som betalar praktikantens lön i sin helhet. Då behöver du inte ansöka om praktikstöd från universitetet och du behöver inte göra upp ett praktikavtal mellan universitetet och arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren inte kan betala praktikantlönen i sin helhet utan kräver utomstående stöd för att täcka lönekostnaderna, kan du ansöka om finansiellt stöd för praktiken av universitetet. Läs mer om universitetets allmänna praktikstöd nedan och om olika former av stöd för praktik utomlands

Praktikstödet

Universitetets praktikstöd är ett sätt att få stöd för praktiken som hör till examen. Ta först reda på om din arbetsgivare betalar kostnaderna för praktikanten i sin helhet eller delvis. Om arbetsgivaren kräver stöd av universitetet för att täcka kostnaderna för praktikantlönen kan du ansöka om universitetets praktikstöd.

Oavlönad praktik

Man kan göra den oavlönad och få studiepoäng för den. Universitetet rekommenderar dock inte att man gör oavlönade praktiker.

Universitetets praktikstöd

Varje student kan få Helsingfors universitets praktikstöd ifall hen fyller kriterierna för stödet. Man kan få praktiktödet högst en gång under sina studier. Stödet är till för att hjälpa de studenter som ännu saknar arbetspraktiken i sin examen att hitta en praktikplats.

Praktikstödet är menat till att användas för praktiken som hör till det egna utbildningsprogrammet/ huvudämnet. Observera, att ifall du genomfört praktikavsnittet (avsnittet är registrerat i Sisu), kan du inte ansöka om stödet till den utbildnings du just nu studerar i (tex. kandidatexamen).

Praktikstödet är 1800 euro/student per praktik. Stödet betalas inte direkt till studenten, utan det används till att täcka en del av arbetsgivarens kostnader för att anställa praktikanten. Efter praktiken fakturerar arbetsgivaren stödet av universitetet enligt uppgjort avtal.

Undantag för praktikstödet

Det centraliserade systemet för praktikstöd gäller inte Medicinska fakultetens kliniska praktik för yrkesinriktade områden, Pedagogiska fakultetens undervisningspraktik, undervisningspraktik som hör till de pedagogiska studierna för lärare, Teologiska fakultetens kyrkliga praktik eller Farmaceutiska fakultetens apotekspraktik. För Veterinärmedicinska fakulteten samt studieinriktingen för socialt arbete gäller systemet för praktikstöd inte den obligatoriska praktiken som ingår i examen eller kliniskt arbete.

Teologiska fakultetens studenter ansöker om praktikstöd från sin egen fakultet enligt separata anvisningar. Obs! Alla studenter som studerar inom Humanistiska och Teologiska fakultetens gemensamma magisterprogram i interkulturell växelverkan (ICE) ansöker om praktikstöd enligt de allmänna praktikanvisningarna nedan.

Obs! Undantagsfall där den understödda praktiken endast ingår i magisterstudierna: 

 • Statsvetenskapliga fakulteten 
 • Magisterprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (YL och AKT), allmän- och vuxenpedagogik (PED), specialpedagogik (EP) och förskolepedagogik (VAKA)
 • Magisterprogrammet i geologi och geofysik 
 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: Lantbruksvetenskaper och Livsmedelsvetenskaper.

Studenter från dessa fakultet/utbildningsprogram/inriktningar kan ansöka om praktikstöd endast i magisterskedet.

Obs! Undantagsfall där den understödda praktiken endast ingår i kandidatstudierna:

 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi. 

Observera att om du använder universitetets praktikstöd i kandidatskedet, kan du inte få praktikstöd en andra gång för praktik under magisterskedet.

Observera att universitetets praktikstöd inte kan användas för att finansiera ett praktikavsnitt du genomför inom Helsingfors universitet. 

Läs anvisningarna nedan för information om vilkor för stödet samt hur du ansöker om praktikstöd.

Anvisningar för hur man ansöker om praktikstöd

Du kan ansöka om universitetets praktikstöd för praktik som ingår i din examen. Se listan över praktikavsnitt som du kan ansöka om universitetets praktikstöd för. Listan uppdateras regelbundet, men om du upptäcker brister i den eller är osäker på om praktikavsnittet hör till de avsnitt du kan få praktikstöd för, kontakta Karriärservicen på adressen traineeships@helsinki.fi.

Ansökningstid

Universitetets praktikstöd för 2023 kan sökas under hela året, det finns ingen särskild ansökningsperiod. Ansök om stödet när det är säkert att du får praktikplatsen, om din arbetsgivare förutsätter att universitetets stöd beviljas för att finansiera lönekostnaderna. Ansök om praktikstödet med e-blanketten. Du måste ansöka om stödet innan praktiken börjar, och kan inte beviljas stöd för en redan påbörjad praktik.  Observera att universitetet beviljar praktikstöd endast om stödet är en förutsättning för att praktiken ska bli av.

Praktikstöd beviljas inte retroaktivt, utan du måste ansöka om det innan praktikavsnittet börjar. Praktikstöd beviljas inte för en praktik eller anställning som redan har börjat när ansökan om praktikstöd lämnas in.

Om arbetsgivaren kräver att få besked om praktikstödet redan under ansökningsskedet, läs anvisningarna på sidan Vanliga frågor och svar gällande praktik under sektion Att söka praktikstöd.

Antagningsförfarande

Beslut om beviljande av praktikstödet fattas när en student som uppfyller kriterierna för ansökningsbehörighet har hittat en praktikplats som förutsätter universitetets praktikstöd för finansiering av lönekostnaderna. Stödet beviljas om även praktikplatsen uppfyller de ovan nämnda kriterierna.

Behörighetskriterierna för studeranden och praktikplatsen

Ansökningsbehörighet

I regel kan du ansöka om praktikstöd om du är i magisterskedet, eller är i kandidatskedet och har genomfört 60 sp när du ansöker om praktikstöd. Ett undantag är om det vid tidpunkten för ansökan inte hör ett studieavsnitt med understödd praktik till ditt utbildningsprogram. Du kan få praktikstöd endast för praktik som hör till ditt eget utbildningsprogram/studieinriktning, INTE för praktik som hör till ett biämne.

Du måste vara närvaroanmäld under hela praktikavsnittet. Du kan inte utexamineras som magister medan du genomför ett understött praktikavsnitt.

Obs! Undantagsfall där den understödda praktiken endast ingår i magisterstudierna: 

 • Statsvetenskapliga fakulteten 
 • Magisterprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (YL och AKT), allmän- och vuxenpedagogik (PED), specialpedagogik (EP) och förskolepedagogik (VAKA)
 • Magisterprogrammet i geologi och geofysik (och Geologi enligt den gamla examensstrukturen)
 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: Lantbruksvetenskaper och Livsmedelsvetenskaper.

Studenter från dessa fakultet/utbildningsprogram/inriktningar kan ansöka om praktikstöd endast i magisterskedet.

Obs! Undantagsfall där den understödda praktiken endast ingår i kandidatstudierna:

 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi. 

Observera att om du använder universitetets praktikstöd i kandidatskedet, kan du inte få praktikstöd en andra gång för praktik under magisterskedet.

Kriterier för ansökningsbehörighet

Du är berättigad att ansöka om praktikstöd om du är en närvaroanmäld grundexamenstuderande vid Helsingfors universitet och uppfyller samtliga följande kriterier:

 • Om du är i kandidatskedet ska du vid tidpunkten för ansökan ha genomfört 60 studiepoäng vid Helsingfors universitet och uppfylla resten av kriterierna nedan. Om du är i magisterskedet är du ansökningsbehörig om du uppfyller resten av kriterierna nedan.
 • Det ingår ett studieavsnitt med understödd praktik i utbildningsprogrammet/studieinrikting som dina studier vid tidpunkten för ansökan gäller. Se vilka studieavsnitt du kan ansöka om praktikstöd för. Obs! För att ansöka om studiestöd för praktik i magisterskedet, måste du vara i magisterskedet när du ansöker om stödet. Det betyder att du måste ha avlagt din lägre högskoleexamen (eller lämnat in din ansökan om examensbevis) när du ansöker om stödet.
 • Du har inte ännu genomfört  (dvs. du har inte fått studiepoäng) ett studieavsnitt med praktik som ingår i ditt utbildningsprogram/din studieinriktning, och inte heller ett motsvarande studieavsnitt enligt de gamla examensfordringarna. Jämför vid behov den gamla och den nya examensstrukturen med hjälp av motsvarighetstabellerna.
 • Du har inte tidigare använt Helsingfors universitets praktikstöd. Obs! Detta gäller även för eventuella andra examina du tidigare avlagt vid Helsingfors universitet.

Kriterier för praktikplatsen och praktikavsnittet

 • Praktikplatsen kan vara vid ett företag, staten, en kommun, en högskola, en organisation, en förening, en stiftelse eller ett andelslag i Finland eller utomlands. Om du får universitetets praktikstöd kan arbetsgivaren inte vara en privatperson.
 • Universitetets praktikstöd kan inte användas till praktik där Helsingfors universitet är din arbetsgivare.
 • Du ska stå i ett anställnings- eller tjänsteförhållande till praktikplatsen och din lön ska motsvara FPA:s arbetsvillkor för löntagare (minst 1 331 euro/mån 2023). Lönen anpassas till arbetstiden.
 • Ett understött praktikavsnitt ska alltid pågå minst så länge att arbetsmängden motsvarar två månaders* heltidsarbete. Undantag är de utbildningsprogram där praktiken ska vara minst tre månader lång. Kontrollera i ditt eget utbildningsprograms praktikanvisningar om utbildningsprogrammet kräver tre månader praktik.**
 • Maximilängden för ett praktikavsnitt är sex månaders heltidsarbete, eller en motsvarande arbetsmängd om du arbetar på deltid. Om din praktik är på deltid rekommenderas i regel minst 50-procentig arbetstid, men om arbetets natur kräver det kan du även genomföra praktiken med en mindre arbetstidsprocent.
 • Dina arbetsuppgifter som praktikant ska vara expertuppgifter där du kan utnyttja och tillämpa din utbildning i så hög grad som möjligt. Obs! Uppgifter som anknyter till en pro gradu-avhandling anses inte uppfylla kriterierna för understödd praktik. En understödd praktik kan inte innehålla arbete med en pro gradu-avhandling, utan måste vara en självständig helhet.
 • Praktiken måste utveckla din expertis och ge dig möjlighet att lära dig nya saker.
 • Du måste ha en handledare på praktikplatsen.

* Med en månad menas en kalendermånad. En kalendermånad räknas från vilken dag i månaden som helst till dagen före samma dag i följande månad. Exempelvis 3.10–2.11.

**När du ansöker om praktikstöd bör du veta exakta datum om när praktiken börjar och när den slutar. Praktikstöd beviljas inte om du inte har kommit överens med din arbetsgivare om dessa datum.

Hur man ansöker om praktikstöd

 1. Kontrollera att du uppfyller behörighetskriterierna för praktikstödet.
 2. När du har fått praktikplatsen, meddela detta till Karriärservicen genom att fylla i denna e-blankett.
 3. Karriärservicen kontrollerar med hjälp av uppgifterna på e-blanketten att både arbetsgivaren och studenten uppfyller villkoren för stödet.
 4. Inom en vecka efter att du fyllde i e-blanketten får du ett e-postmeddelande med beslutet om att stödet har beviljats. I en bilaga till meddelandet får du ett förhandsifyllt praktikavtal som du ska ta med till arbetsgivaren.
 5. Ge praktikavtalet till arbetsgivaren för underteckning. Du får närmare anvisningar per e-post.

Om arbetsgivaren kräver att få besked om praktikstödet redan under ansökningsskedet, läs anvisningarna under Frågor och svar längst ned på sidan Praktik.

Kom ihåg att du utöver praktikavtalet mellan universitetet och arbetsgivaren behöver ett arbetsavtal mellan dig och arbetsgivaren som gäller praktiken. Mer information på sidan Praktikavtal.

 

 

 

Andra stöd för praktikfinansiering

Ska du åka på praktik utanför Finland? För praktik utomlands kan du ansöka om ett Erasmus-stipendium eller ett resestipendium för internationell praktik. Du hittar mer information om dessa i anvisningen Praktik utomlands.

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan söka till EDUFI-praktik via Utbildningsstyrelsen. De som blir antagna får praktikstipendium av Utbildningsstyrelsen. 

Observera att du för samma praktik kan få bara en finansiering i taget från Helsingfors universitet. Det går inte heller att samtidigt få finansiering via Utbildningsstyrelsen.

Stipendier från Helsingfors universitets fonder kan sökas en gång per år, oftast under januari-fabruari. Du hittar mer information från sidan Stipendier.

I Aurora-databasen samt via Stiftelser och fonder rf- hemsidan och Fyrk.fi- sidan kan du hitta flera möjliga sätt att finansiera din praktik.

Du kan få studiestöd under en praktikperiod som hör till dina studier, men på vissa villkor och med vissa begränsningar. Läs närmare anvisningar på FPA:s studiestödssida.

Finansiering av praktik vid Finlands beskickningar utomlands

För praktik vid Finlands beskickningar krävs alltid finansiering, antingen i form av universitetets praktikstöd eller ett stipendium på cirka 2 000 euro. Det är på studerandens eget ansvar att hitta passliga stipendium. Du kan läsa mer om utrikesförvaltningens praktiker här.

Om du inte är berättigad till universitetets praktikstöd men vill söka praktikplats vid en av Finlands beskickningar utomlands, kan du ansöka om finansiering för praktiken hos stiftelser till vilkas uppgifter det hör att dela ut stipendier (också resestipendier). Du kan hitta olika stipendiemöjligheter t.ex. i Aurora-databasen samt via Stiftelser och fonder rf- hemsidan

Ansökan om stipendiet måste vara offentligt utlyst, och därför kan ett stipendium vanligen inte beviljas av en privatperson eller ett företag. Praktik vid Finlands beskickningar kan inte finansieras enbart av praktikanten själv, t.ex. med studielån eller annat lån.

Dessa anvisningar gäller endast Finlands beskickningar utomlands (diplomatiska beskickningar, konsulära beskickningar). Praktik vid utrikesministeriet i Finland kan inte finansieras med stipendium, utan för praktiken krävs universitetets praktikstöd.