Koulutusohjelmasi harjoitteluohjeet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kaikkiin Helsingin yliopiston alempiin korkeakoulututkintoihin kuuluu vähintään viiden opintopisteen laajuinen työelämäjakso, jolla tarkoitetaan harjoittelua tai työelämäprojektia. Kaikkiin ylempiin korkeakoulututkintoihin sisältyy työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua. Katso alta oman koulutusohjelmasi harjoittelun suorittamiseen liittyvä ohjeistus. 

Katso harjoittelutukeen liittyvä ohjeistus Harjoittelutuki ja harjoittelun rahoitus -ohjeesta.

Harjoittelu psykologian maisteriohjelmassa

Helsingin yliopiston psykologian maisterin tutkintoon kuuluu pakollisena harjoittelu. Harjoittelukokonaisuus PSYM-700 sisältää PSYM-701 Psykologiharjoittelun 27 op, PSYM-705 Harjoittelunohjausseminaarin 2 op, PSYM-706 Valmistautuminen työelämään psykologina -opintojakson 3 op ja 2020 OPSissa myös PSYM-707 Psykologian asiantuntijaksi kehittyminen II 3 op (OPS-2020 yht. 35 op). Harjoitteluun ilmoittaudutaan Sisussa. Muista aina ilmoittautua!

Psykologiliiton valmistelemaan Harjoitteluoppaaseen (päivitetty 2021) on kerätty psykologiharjoitteluun liittyviä käytäntöjä. Se tarjoaa muun muassa tietoa psykologian harjoittelun liittyvästä lainsäädännöstä sekä palkkauksesta. Lisäksi oppaaseen on koottu suositukset harjoittelun tavoitteisiin liittyen - näitä tavoitteita voivat niin opiskelija kuin harjoittelunohjaajakin käyttää apuna harjoittelua suunniteltaessa. Katso myös Psykonetin harjoittelusivu.

Harjoitteluinfot

Harjoitteluun hakeutuminen

Psykologiharjoittelu suoritetaan oppiaineen hyväksymässä harjoittelupaikassa. Harjoittelussa opiskelijalla on mahdollisuus oppia teorian soveltamista käytäntöön ja opiskelijan ohjaajana toimii oman alansa hyvin tunteva psykologi. Harjoittelun aikana opiskelija osallistuu oppiaineen järjestämään harjoittelunohjausseminaariin.  Psykologiharjoittelun laajuus 27 op tarkoittaa suoraan kuukausiksi muutettuna n. 5 kk täyspäiväistä työskentelyä. Mikäli työ on osa-aikaista, on jakson pituutta vastaavasti pidennettävä.

Harjoittelu sijoittuu psykologian opintojen loppuvaiheeseen. Ennen harjoitteluun menoa on yleensä suoritettu syventäviin opintoihin kuuluva Valmistautuminen työelämään psykologina sekä Psykologin kliiniset taidot -jatkumo, joskin harkitusti harjoitteluun voi mennä II-vaiheen (tapausjäsennykset) jälkeen. Tällöin opiskelijalla katsotaan olevan Psykologiliiton ohjeiden mukaan riittävät harjoitteluun tarvittavat perusvalmiudet, joita ovat

 • diagnostisen ongelmanratkaisun perusteet koskien yksilöä, ryhmää ja organisaatiota: keskeisten tiedonhankintamenetelmien tuntemus (haastattelu, havainnointi, testaus)
 • kokemuksia asiakastilanteista, ainakin yksi kokemus aidosta asiakastilanteesta
 • tietoa psykologisista toimenpiteistä
 • lausunnon kirjoittamisen perusteet
 • vuorovaikutustaidot
 • harjoitusta tiedon soveltamisesta käytännön tilanteissa
 • ammattietiikan ja tietosuojakysymysten tuntemus
 • ammatillinen itsearviointi

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. 1.1.2012 jälkeen aloittaneiden opiskelijoiden, jotka tulevat harjoittelussa työskentelemään alaikäisen kanssa , tulee tarkistuttaa rikostaustaote Meilahden opiskelijapalveluissa. Katso tarkemmin alta kohdasta SORA-lainsäädäntö.

Harjoittelupaikan löytäminen

Opiskelija hakee harjoittelupaikan itse. Näin jokainen voi löytää juuri itselleen sopivan harjoittelupaikan ja lisäksi syntyy kokemusta työnhausta. Poikkeuksena ovat HUS:n ja Helsingin kaupungin harjoittelupaikkojen haku, jotka toteutetaan keskitetysti kerran (HUS) tai kahdesti vuodessa (Helsingin kaupunki) e-lomakkeella, johon liitetään myös oma CV. Älä siis ota suoraan yhteyttä HUS:n tai Helsingin kaupungin harjoittelupaikkoihin vaan odota keskitettyä hakua!

Olemme koonneet listan eräistä harjoittelupaikoista tähän PDF-taulukkoon (päivitetty 17.6.2022). Harjoittelupaikkojen tilanne elää koko ajan, joten ilmoita ystävällisesti havaitsemistasi muutoksista ja virheistä harjoittelusta vastaavalle opettajalle tai osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi.

Harjoittelupaikan voi valita myös listan ulkopuolelta. Varmista kuitenkin paikan sopivuus harjoittelun vastuuopettaja Sanna Koskiselta. Jos harjoittelupaikka on perinteisissä terveydenhuollon tai sosiaaliturvajärjestelmän piirissä toimivissa yksiköissä, oppiaine hyväksyy paikan ilman muuta, mikäli ohjaus järjestyy. Jos haet töitä joltain "uudemmalta" alalta (IT-maailma tms.), on paikan sopivuuden varmistaminen erityisen tärkeää.

Perusmääritelmä harjoittelupaikalle on se, että siellä pääsee tekemään psykologin vuorovaikutustyötä laillistetun psykologin ohjauksessa. Tämä on tietysti aika löyhä määritelmä, mutta niin sen halutaankin olevan, jotta yliopisto ei liikaa rajoittaisi psykologin toimenkuvien kehittymistä. Toimisto-, kehittämis- tai tutkimustyöt esimerkiksi konsulttiyrityksessä eivät luonnollisestikaan kelpaa, vaikka yrityksessä toimisikin psykologi. Sama koskee erilaisten selvitysten laatimista. Henkilökohtaista ohjausta on harjoittelun aikana saatava koko ajan, viikoittain. Harjoittelijan oppimisprosessin kannalta on aina parempi, mitä enemmän ohjausta hän harjoittelun aikana saa.

Aiemmin harjoittelussa olleiden opiskelijoiden kokemuksia eri työpaikoista löytyy harjoittelukertomuksista Moodlesta, kurssiavain "Psyko".

Palkasta sopiminen

Harjoittelupalkkauksen käytännöt vaihtelevat suuresti. Kaikkien psykologien palkkaus on Kunnallisessa virkaehtosopimuksessa (eli kunnan viroissa noudatettavissa säännöissä, KVTES) nykyään euromääräisen palkkahinnoittelun ulkopuolella, mikä tarkoittaa sitä, että palkat sovitaan aina työnantajakohtaisesti.

Psykologiliiton palkkasuositus (kts. Harjoitteluopas 2021) harjoittelijalle on 2/3 siitä palkasta, jota vastavalmistunut psykologi saisi kyseisessä työpaikassa. Kokemuksemme mukaan tämä suositus ei kuitenkaan toteudu.  Suositus vaihtelee työnantajan ja sovellusalan mukaan.   Kuntasektorilla tämä summa on 2338,33 e/kk. Valtiosektorilla noin 2366e/kk. Yksityissektorilla noin 2804e/kk. Yliopistosektorilla noin 2289e/kk.  Harjoittelupalkan on kuitenkin vähintään oltava 1236 e/kk ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta ja 1637,53 e/kk kahdelta seuraavalta. Ensimmäinen summa on työttömyysturvalain 1290/2002 määräyksen mukainen, jolloin palkka kerryttää työssäoloehtoa. Jälkimmäinen summa muodostuu kunnan virka- ja työehtosopimuksen mukaisesta harjoittelijalle maksettavasta vähimmäispalkasta. 

Muistilista sovittavista asioista työnhaun yhteydessä:

 • harjoittelun kenttäohjaaja ja ohjauksen määrä
 • työnkuva pääpiirteissään
 • ajankohta (varmista että viikot riittävät tutkintoa varten)
 • palkka
 • kirjallinen työsopimus joko etukäteen tai harjoittelun alkaessa
 • jos harjoittelupaikka edellyttää harjoittelutuen maksamista, laaditaan myös harjoittelutukisopimus (ks. alla kohta Harjoittelutuki)
 • tarkista oppiaineen hyväksyntä, jos paikassa ei ennen ole ollut harjoittelijaa

Muita huomioitavia asioita:

 • Ilmoittaudu Sisussa harjoitteluun ja harjoittelunohjausseminaariin.
 • muista harjoittelunohjausseminaari
 • muista harjoitteluraportti (ks. erillinen ohje)
 • muista pyytää harjoittelun lopuksi työtodistus

Harjoittelun vastuuopettaja on Sanna Koskinen.

Harjoittelutuki

Helsingin yliopisto myöntää harjoittelupaikoille tarvittaessa vuosittain opintoihin sisältyvään pakolliseen harjoitteluun harjoittelumäärärahan, eli harjoittelutuen. Harjoittelutuki myönnetään automaattisesti kaikille niille harjoittelupaikoille, jotka sitä edellyttävät. Harjoittelutuen tavoitteena on tukea sellaisia työnantajia palkkaamaan harjoittelijoita, joilla siihen ei muuten olisi mahdollisuutta. Opiskelijoiden ei tarvitse sitä siis erikseen hakea, vaan opiskelija on oikeutettu harjoittelutukeen, kun hänen opintonsa ovat harjoitteluvaiheessa ja harjoittelupaikka on vastuuopettajan hyväksymä. Harjoittelutuen maksatuksesta on ohjeet harjoittelusopimuksessa, joka tehdään harjoittelupaikan ja yliopiston välillä.

Vuodesta 2020 alkaen tukea maksetaan 1 800 € / harjoittelujakso. Määrä sisältää palkan, lomarahan, työnantajan sivukulut sekä mahdollisen lomakorvauksen työnantajan ollessa valtionhallinnon ulkopuolinen taho. Työnantaja voi maksaa harjoittelijalle korkeampaa palkkaa, mutta saa laskuttaa harjoittelusta enintään harjoittelusopimuksessa sovitun summan.

Mikäli harjoittelupaikkasi edellyttää yliopiston maksamaa harjoittelutukea, ilmoita opiskelijapalveluille harjoittelutukisopimuksen laatimista varten hyvissä ajoin ennen harjoittelusi alkua tarkat päivämäärät ja harjoittelupaikan yhteyshenkilön tiedot osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi (viestin aiheeksi Harjoittelusopimus, psykologia).

Harjoitteluraportin laatiminen

Harjoittelujakson aikana harjoittelussa oleva kirjoittaa harjoitteluraportin, joka jätetään sähköisesti Moodleen harjoittelun kurssialueelle (kurssiavain: "Psyko"). Raportti koostuu harjoittelulomakkeesta (lomakepohja Moodlessa) ja vapaamuotoisesta 2-4 sivun mittaisesta kertomuksesta. Lisäksi Moodleen jätetään skannattu työtodistus. Tarkemmat ohjeet löytyvät Moodlesta.

Harjoitteluraportin ja työtodistuksen jättäminen tarkastukseen ovat edellytyksenä harjoittelusta myönnettäville opintopisteille. Psykologiharjoittelun suorituspäivämäärä on harjoittelun viimeinen työpäivä.

1.8.2016 alkaen jätetyt harjoittelukertomukset ovat luettavissa Moodlessa.

SORA-lainsäädäntö (opiskeluun SOveltumattomuuteen liittyvät RAtkaisut)

Psykologian opiskelijoiden osalta SORA-lainsäädäntö koskee opiskeluun kuuluvaan toimintaan liittyvää läheistä työskentelyä alaikäisten parissa.

 • Koskee 1.1.2012 jälkeen opintonsa aloittaneita kandidaatin ja maisterin tutkinnon opiskelijoita (yleensä opiskeluoikeuden 1.8.2012 ja sen jälkeen saaneet).
 • Yliopiston oppilaitoksena pitää tarkistaa rikostaustaote, vaikka myös esim. harjoittelupaikka tekee sen.
 • Opiskelijan on tilattava rikostaustaote Oikeusrekisterikeskuksesta ja sovittava sen tarkistuttamisesta Meilahden opiskelijapalveluiden kanssa hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkua. Ole yhteydessä osoitteeseen meilahti-student@helsinki.fi kun sinun pitää tarkistuttaa rikostaustaote. Huomaathan, että rikostaustaote tulee tarkistuttaa paikan päällä Meilahden kampuksella.
 • Huom: Rikostaustaote toimitetaan sekä tiedekuntaan että pyydettäessä työnantajalle.
 • Harjoittelun lisäksi kysymykseen tulevia opintojaksoja voivat olla maisterin tutkielma tai tutkimusharjoittelu

SORA-asioista säädetään yliopistolaissa (v. 2011 tehtyine lisäyksineen).

Erilliset harjoitteluhaut psykologian maisteriohjelmassa

Psykologian maisteriohjelma

HUS harjoittelupaikat

HUSin kanssa on vuoden 2018 alusta päästy sopimukseen harjoittelupaikoista. Sopimus tarkoittaa opiskelijan kannalta seuraavaa:

 • HUS on sitoutunut ottamaan vuosittain vähintään 30 HY:n opiskelijaa harjoitteluun (mutta voi ottaa enemmänkin).
 • Vuosittain toteutettu keskitetty haku lähtee liikkeelle oppiaineen kautta. Älä siis ota yhteyttä suoraan HUSin harjoittelupaikkoihin!
 • Haut toteutetaan pääsääntöisesti vuosittain tammi-helmikuussa siten, että haku koskee koko seuraavaa vuotta.

HUSille järjestetään vuonna 2023 yksi haku. Hakulomake on avoinna 10.-24.2.2023, ja haku koskee keväällä 2024 ja syksyllä 2024 toteutuvia harjoitteluja. Tutustu tarkasti HUSin harjoittelupaikkojen kuvauksiin (pdf, päivitetty 8.2.2023). Älä ota suoraan yhteyttä harjoittelupaikkoihin. 

Haun prosessi etenee seuraavasti:

 1. Täytä hakulomake (e-lomake) ja jätä CV Moodle-alueelle (kurssiavain HUS2023) 10.2.2023 klo 9.00 alkaen, 24.2.2023 klo 23:59 mennessä. Hakea voi kahteen kohteeseen.
 2. Yliopistolla pyritään tarvittaessa tasaamaan hakijoita niin, että kullekin sovellusalueelle olisi kutakuinkin yhtä paljon hakijoita suhteessa paikkoihin. Tasauksessa tehtävät muutokset ovat hakijoille aina vapaaehtoisia.
 3. Yliopisto toimittaa lomakkeet ja CV:t eteenpäin HUSille 3.3.2023 mennessä.
 4. Ne hakijat, jotka HUS kutsuu haastatteluun, saavat kutsun 31.3.2023 mennessä. Ne, jotka eivät saa kutsua, eivät etene prosessissa.
 5. HUS tekee lopulliset valinnat harjoittelijoista 5.5.2023 mennessä.

CV:n laatimisen ja palauttamisen ohjeet:

 1. Noudata CV-ohjeita.
 2. Liitä CV:hen opintosuoritusotteesi. Voit käyttää CV:n ja opintosuoritusotteen yhdistämiseen Merge pdf -palvelua.
 3. Nimeä tiedosto Sukunimi-Etunimi-CV.pdf.
 4. Palauta CV ja opintorekisteriote yhtenä PDF-tiedostona hakuajan auki olevalle Moodle-alueelle (kurssiavain HUS2023) 24.2.2023 klo 23.59 mennessä.

Lomakkeen voi tallentaa ja täydentämistä jatkaa myöhemmin. Huomaathan, että hakulomake on vain Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Hakemukseen liitetään myös CV ja opintorekisteriote, jotka palautetaan erikseen Moodle-alueelle. Muista täyttää sekä hakulomake, että palauttaa CV ja opintorekisteriote Moodleen. Palauta CV ja opintorekisteriote yhtenä PDF-tiedostona. Nimeä tiedosto Sukunimi-Etunimi-CV.PDF. On tärkeää osata kertoa CV:ssä omista kurssivalinnoista, opiskeluun liittyvistä mielenkiinnon kohteista, ja kertyneistä taidoista. Lisää ohjeita CV:n tekemiseen.

HUSissa koronavirusrokotteita suositellaan vahvasti koko henkilöstölle ja työharjoitteluun tuleville sekä harjoittelussa oleville opiskelijoille. Koronavirusrokotukset ovat vapaaehtoisia, mutta yleisesti riittävän tartuntatautien suojan tarkentaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat työharjoittelupaikan työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Ennen työharjoittelun alkua opiskelijan tulee tarkistaa koronavirusrokotussuoja hyvissä ajoin, viimeistään 2 kk ennen työharjoittelun alkua. Tutustu HUSin ohjeeseen koronavirusrokotuksista työharjoitteluun tulevalle opiskelijalle.

HUS kerää palautetta kaikilta harjoittelun HUSissa suorittavilta laadun parantamiseksi. Täytä palautekysely HUSin sivuilla.

Helsingin kaupungin harjoittelupaikat

Helsingin kaupungin SOTE-palveluille ja toisen asteen opiskelijahuollolle hakuja järjestetään vuonna 2023 kahdesti. Seuraava haku on keväällä 2023 ja koskee keväällä 2024 toteutuvia harjoitteluja. Tarkemmat hakuaikataulut päivitetään tälle sivulle ennen haun alkamista.

Tutustu tarkasti harjoittelupaikkojen kuvauksiin (päivitetty 20.10.2022). Älä ota suoraan yhteyttä harjoittelupaikkoihin.

Haun prosessi etenee seuraavasti:

 1. Täytä hakulomake ja jätä CV Moodle-alueelle (kurssiavain Hki_syksy_2023) 30.10.2022 klo 23:59 mennessä.
 2. Yliopistolla pyritään tarvittaessa tasaamaan hakijoita niin, että kullekin sovellusalueelle olisi kutakuinkin yhtä paljon hakijoita suhteessa paikkoihin. Tasauksessa tehtävät muutokset ovat hakijoille aina vapaaehtoisia.
 3. Yliopisto toimittaa lomakkeet ja CV:t eteenpäin Helsingin kaupungille pari päivää hakuajan päättymisen jälkeen.
 4. Ne hakijat, jotka Helsingin kaupunki kutsuu haastatteluun, saavat kutsun 18.11.2022 mennessä. Ne, jotka eivät saa kutsua, eivät etene prosessissa.
 5. Helsingin kaupunki tekee lopulliset valinnat harjoittelijoista pääsääntöisesti 9.12.2022 mennessä.

CV:n laatimisen ja palauttamisen ohjeet:

 1. Noudata soveltaen HUS:n hakuun laadittuja CV-ohjeita.
 2. Liitä CV:hen opintosuoritusotteesi. Voit käyttää CV:n ja opintosuoritusotteen yhdistämiseen esim. Merge pdf -palvelua.
 3. Nimeä tiedosto Sukunimi-Etunimi-CV.PDF.
 4. Palauta CV ja opintorekisteriote yhtenä PDF-tiedostona Moodle-alueelle (kurssiavain Hki_syksy_2023) määräpäivään mennessä.