Internationalisering på hemmaplan

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Det går att bli internationell även i hemlandet! Med internationalisering på hemmaplan avses interkulturell kommunikation, nätverkande och mottagning av internationella influenser i hemlandet. De grundläggande element som internationalisering på hemmaplan består av är att lära känna människor från andra kulturer, studera främmande språk och utveckla sin interkulturella respekt och sensitivitet. 

Helsingfors universitet erbjuder olika möjligheter till internationalisering på hemmaplan. Du kan bland annat avlägga examen i ett engelskspråkigt kandidat- eller magisterprogram eller delta i enskilda kurser på främmande språk. På Språkcentrums kurser kan du studera femton olika språk och avlägga studiehelheter i åtta av dem. Du kan också bli bekant med utländska utbytesstudenter eller examensstuderande som kommer till Helsingfors universitet genom att bli internationell tutor eller gå med i en internationell studentorganisation. Alternativen är många, så ta del av utbudet vid Helsingfors universitet på denna sida och hitta ditt sätt till internationalisering på hemmaplan. 

Studier

Internationella kandidatprogrammet

Vid Helsingfors universitet går det att avlägga kandidatexamen i naturvetenskaper i ett tvärvetenskapligt program (sidan är på engelska). Studierna ger möjlighet att arbeta med den senaste grundforskningen och utveckla applikationer i såväl matematik som statistik, fysik, kemi, datavetenskap och data science.

Internationella magisterprogram

Helsingfors universitet erbjuder 35 olika magisterprogram på engelska. Magisterprogrammen består av 120 studiepoäng och tar två år. Du kan läsa mer om alla program och hur du ansöker till dem på universitetets webbplats (sidan är på engelska).
Ansökan till de internationella magisterprogrammen är öppen endast en gång per år, vanligtvis mellan början av december och mitten av januari.

Tvåspråkiga examina (svenska-finska)

Åtta olika utbildningsprogram erbjuder studerande möjligheten att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen, Tvex, där språkkunskaper och ämneskompetens utvecklas parallellt. För en Tvex avlägger studerande en tredjedel av studierna på svenska, en tredjedel på finska och en tredjedel på valbart språk. Helsingfors universitet är det enda universitetet i Finland som erbjuder tvåspråkiga examina.

Bekanta dig med Helsingfors universitets tvåspråkiga examina.

Enskilda kurser på engelska

Du kan även delta i enskilda kurser som hålls på engelska. Dessa erbjuds av många olika fakulteter och fristående institutioner. Du kan läsa på om de olika alternativen på sidan Studieutbud genom att välja engelska som undervisningsspråk.

Gästföreläsningar

Under läsåret anordnar fakulteterna och de fristående institutionerna många olika gästföreläsningar. Flera av dessa hålls på engelska eller på andra främmande språk och ger dig bra tillfällen att både öva på dina språkkunskaper och lära dig nytt. Du kan bläddra bland evenemangen i universitetets evenemangskalender.

Kurser i kulturell kompetens

Språkcentrum

Humanistiska fakulteten

Pedagogiska fakulteten

Öppna universitetet

Språkstudier

Utbudet i olika språk

Språkcentrum erbjuder undervisning i femton olika språk och dessutom modersmålsundervisning i finska och svenska. Du hittar kurserna på sidan Undervisningsutbud eller i Sisu.

Undervisning erbjuds i följande språk: arabiska, danska, engelska, estniska, finska som andra inhemska språk, franska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, modersmålet (finska), modersmålet (svenska), portugisiska, ryska, spanska, svenska och tyska.

 Du anmäler dig till Språkcentrums kurser och tentamina i Sisu.

Studiehelheter i språk

I följande språk är det möjligt att avlägga en studiehelhet som du kan placera i de valfria studierna i din examen: engelska, franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska, svenska och tyska.

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng och i den kan ingå kurser som erbjuds av Språkcentrum och dess samarbetspartner (utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet, andra universitet) samt språkstudier vid utländska universitet. Andelen språk- och kulturstudier som har genomförts annanstans får inte överstiga 60 % av studiehelhetens totala omfattning. 

Kontakta läraren som ansvarar för studiehelheten om du planerar att denomföra en hel studiehelhet i språket.  

ALICE– språk- och kulturutbyte i par

Syftet med ALICE-kurserna (Academic Language and Intercultural Exchange) är att ge möjlighet till interaktivt språk- och kulturutbyte mellan två modersmålstalare. Utöver att lära sig språk får studenterna nya inblickar i kulturen och sederna samt vardagen i landet i fråga. I början av kursen upprättar deltagarna en handlingsplan och ett schema, och som teman för träffarna kan de sedan fritt välja ämnen som intresserar dem. Därefter fortsätter paren kursen som informella möten som de för inlärningsdagbok över. Dessutom träffar studenterna den ansvariga läraren och skapar en lärandeportfölj i slutet av kursen.

ALICE-kurser kan genomföras i spanska, italienska, tyska, ryska och franska.

Kommunikation med internationella kursassistenter

På många av Språkcentrums kurser får du chansen att samtala och arbeta tillsammans med internationella utbytesstudenter. Hur är detta möjligt? Varje läsår får internationella utbytesstudenter vid Helsingfors universitet delta i ett kursassistentprogram som koordineras av Språkcentrum. För närvarande finns det kursassistenter på kurser i arabiska, kinesiska, engelska*, franska, danska**, tyska, isländska**, japanska, koreanska, norska**, ryska, spanska och svenska. De internationella kursassistenterna kan bland annat

  • hjälpa dig med uttalsövningar samt allmänt med muntlig kommunikation på målspråket
  • delta i gruppuppgifter
  • inta olika roller i muntliga prov
  • samtala med dig om målspråkets kultur
  • vara virtuella tutorer till exempel på Moodle och Zoom genom att delta i gruppsamtal
  • presentera sitt eget hemland, sin kultur och andra ämnen som passar kursen.

*Just nu finns det kursassistenter på ALMS-kurser i engelska för självständigt lärande. ** Dansk-, isländsk- och norskspråkiga utbytesstudenter kan även komma att besöka Språkcentrums kurser i svenska.

Språkklubbar och andra evenemang

Språkcentrum arrangerar även evenemang utanför undervisningen, exempelvis asiatiska språkklubbar som anordnas varje läsår och en mångspråkig workshop. Följ meddelandena från Studietjänsten, Språkcentrums sida Lär dig språk flexibelt samt deras meddelanden till e-postlistor för att få mer information om språkklubbar och evenemang.

 

Internationella studentorganisationer under HUS

Internationella studentorganisationer är öppna såväl för finländare som är intresserade av internationalisering på hemmaplan som för internationella studenter. Därför ger de en fantastisk möjlighet att träffa studenter med olika kulturella bakgrunder samt öva på främmande språk. En del organisationer erbjuder också möjlighet att nätverka med olika aktörer runtom i Europa eller världen inom sin paraplyorganisation och delta i evenemang både i Finland och utomlands.

Även många fritidsföreningar med verksamhet på engelska ger möjlighet till internationalisering över ett gemensamt intresse.

Du kan söka efter en lämplig organisation eller förening på HUS webbplats under Föreningar och läsa mer om verksamheten hos föreningar som intresserar dig på deras sociala mediekonton.

 

Bli bekant med internationella utbytesstudenter

Att bli bekant med utbytesstudenter och internationella examensstuderande vid universitetet är ett av de mest effektiva sätten att lära känna olika kulturer.

Internationella tutorer 

Att bli internationell tutor är ett utmärkt sätt att bekanta sig med internationell verksamhet vid universitetet. Som tutor får du internationell erfarenhet vid hemuniversitetet när du lär känna studenter från olika kulturer och hjälper dem att komma igång med studierna och finna sig till rätta.

I tutorutbildningen får du lära dig att leda en mångkulturell grupp. Som tutor planerar du dessutom aktiviteter för din grupp utifrån medlemmarnas behov och dina egna intressen. Som internationell tutor är du ofta de nya studenternas första kontaktperson i Finland, så tutorskapet är ett fantastiskt tillfälle att ge dina gruppmedlemmar en positiv universitetsupplevelse.

Som tutor får du också utveckla dina språkkunskaper, eftersom verksamheten i tutorgrupperna sker på engelska. Internationella tutorer behövs på hösten för utbytesstudenter och internationella examensstuderande och i januari för utbytesstudenter. Mer information om att ansöka om att bli internationell tutor.

Studentambassadörer

Om du är intresserad av att dela med dig av dina studieerfarenheter med nuvarande och blivande studenter i både inhemska och internationella utbildningsprogram, ansök om att delta i studentambassadörsverksamheten vid Helsingfors universitet!

Som studentambassadör sköter du olika uppgifter inom innehållsproduktion och influencermarknadsföring. Du har bland annat möjlighet att prata med blivande studenter, delta i evenemang (till exempel presentationer i gymnasieskolor) och ta fram innehåll för sociala medier. Dessutom ger arbetet som studentambassadör ett utmärkt tillfälle att nätverka och utveckla din färdighet att uppträda och dina språkkunskaper!

Studentambassadörerna får utbildning för sina uppgifter. Här kan du läsa mer om att ansöka till studentambassadör.

Evenemang

Öppningskarnevalen

Öppningskarnevalen är ett stort evenemang som inleder läsåret och där studenterna får bekanta sig med studentföreningarnas verksamhet, studentkåren och andra universitetsaktörer. Även många internationella organisationer finns på plats, så Öppningskarnevalen är ett bra tillfälle för att hitta möjligheter till internationalisering på hemmaplan.

Öppningskarnevalen arrangeras i regel på Centrumcampus. Man var tvungen att ställa in evenemanget 2020 på grund av coronasituationen.

Gulisäventyret

Gulisäventyret är Finlands största evenemang för nya studenter med närmare 4 000 studenter och kontrollarrangörer. Bakom evenemanget står Studentkåren vid Helsingfors universitet. Under Gulisäventyret har du också möjlighet att bekanta dig med aktiviteter och verksamhet hos internationella aktörer inom HUS. 

År 2020 arrangerades virtuella Gulisveckan i stället för Gulisäventyret (HUS webbplats).

Evenemang på Handledningshörnan

I Handledningshörnan arrangeras olika slags aktiviteter med låg tröskel om teman som att lyckas med studier och välbefinnande. En del av workshopparna och panelsamtalen arrangeras under avslappnade former på tre språk eller på engelska, så du kan komma och samtala i en internationell atmosfär om olika teman som är aktuella och viktiga för studenterna.

Tankehörnan

Tankehörnan tillhandahåller varierande perspektiv på dagsaktuella ämnen. Evenemangen är öppna för alla och en del av dem hålls på engelska. Välkommen hit för att höra om vetenskapens senaste upptäckter! Du kan bläddra bland evenemangen i Tankehörnan i universitetets evenemangskalender.

Internationaliseringskompetens för arbetslivet

Om du är intresserad av att utveckla din internationella kompetens även i yrkeslivet kan du bland annat delta i olika innovationstävlingar. Eftersom programspråket oftast är engelska och deltagarna kommer från hela världen, hjälper deltagande i innovationsutmaningar dig att utveckla din förmåga att arbeta i ett mångkulturellt team.

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company är Helsingfors universitets företagarnätverk som har som syfte att hjälpa människor att använda sina akademiska färdigheter i praktiken. Nätverket arrangerar en mängd olika idé- och utmaningstävlingar under året. 

Demola

Demola arbetar universitetsstudenter och professionella från olika företag tillsammans i mångvetenskapliga team för att hitta lösningar på framtidens utmaningar. Det handlar om ett åttaveckorsprogram som du kan delta antingen lokalt i Helsingfors eller globalt via Demolas andra verksamhetsställen. Du kan få studiepoäng för deltagandet i Demola.

Lahti Venture Programme

Lahti Venture Programme är en två månader lång helhet, under vilken tvärvetenskapliga team utvecklar lösningar för företag i Lahtisregionen. Under programmet sparras teamen av experter på lokala företag samt av professionella inom entreprenörskap. 
Du kan få studiepoäng för deltagandet.

**
På den engelska versionen av sidan har man också sammanställt information för internationella studenter om att integreras på arbetsmarknaden i Finland bland annat genom praktikprogram.

Att bli hemmastadd

På den engelska versionen av sidan har vi samlat information för internationella studenter om att bli hemmastadd i Finland.

Att utveckla interkulturell kompetens

I artikeln Interkulturell kompetens i Instruktioner för studerande kan du läsa mer om hur du kan utöka din interkulturella kompetens såväl vid hemuniversitetet som utomlands.