Vanliga frågor om Sisu

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

På den här sidan hittar du svar på de vanligaste frågorna om Sisu. Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta studentservicen teller skicka in ditt utvecklingsförslag med responsknappen i högra nedre hörnet.

Du hittar länken till Sisu i Studietjänsten. Den viktigaste informationen om ibruktagningen av Sisu och systemets bruksanvisningar hittar du på sidan Sisu-instruktioner för studerande.

Allmänt

Vad är Sisu och vad används det till?

Sisu är Helsingfors universitets nya studieförvaltningssystem som ersatt WebOodi från och med den 31.5.2021. Bl.a. följande ärenden skötas i Sisu: kursanmälan, elektroniska ärenden, bedömning av studieprestationer och utexaminering.

Vad ändras med Sisu?

I Sisu görs anmälan till kurser, ansökningar och utexamineringen alltid via studieplanen. Studieplaneringen blir alltså allt viktigare. Du kan ändå när som helst redigera och komplettera din studieplan flexibelt. Studieplanen i Sisu hjälper dig att hålla dig informerad om hur studierna framskrider. Studieplanen berättar i visuell form vilka studier du redan har genomfört och vilka prestationer som ännu behövs för examen. Du kan få respons på planen av din handledande lärare och svar på dina frågor direkt via Sisu. Det blir också lättare att sköta ärenden elektroniskt via Sisu, exempelvis tillgodoräknande av studier.

Kan jag fortfarande välja studier fritt?

Planeringen och schemaläggningen betyder inte att studieutbudet blir snävare. Alla studieavsnitt som erbjuds vid Helsingfors universitet finns i Sisu och du kan välja dem exempelvis till dina valfria studier. Studieplanen behöver heller inte bli klar på en gång, utan du kan bearbeta den flexibelt i takt med att studierna framskrider.

Var får jag hjälp med att använda Sisu? 

Hjälp med tekniska frågor får du på Sisu-kliniker. En del av klinikerna fokuserar särskilt på att utarbeta en studieplan och under dem har du möjlighet att även få individuell handledning. Se Handledningshörnan för klinikernas tidtabeller och anvisningar för anmälan. 

Sisu-tutorerna hjälper studenterna med att ta i bruk Sisu. Sisu-tutorerna arbetar före driftavbrottet, efter ibruktagningen och i början av nästa läsår i augusti–september 2021. Mer information hittar du på sidan Sisu-instruktioner för studerande.

Om du behöver handledning och hjälp med att planera dina studier, kontakta din ISP-handledare eller studierådgivningen.

Studieplanen

Vad ska jag åtminstone ha inplanerat i min studieplan? 

Till att börja med räcker det att du lägger till de studieavsnitt som du vill anmäla dig till eller som du kommer att få en prestationsanteckning för. Se bruksanvisningen för studieplanen här. Men om du tänker ta ut din examen snart måste din studieplan innehålla alla de studier som ska ingå i examen, och de ska vara placerade på rätt plats. Före det kan du inte lämna in en ansökan om utexaminering.

Varför kan jag inte göra några ansökningar i min studieplan?

Om din studieplan är gjord för läroplansperioderna 2017–2018, 2018–2019 eller 2019–2020 kan du inte använda Sisus elektroniska ärendehantering. Du måste antingen uppdatera din studieplan enligt dessa instruktioner eller göra en helt ny studieplan för läroplansperioden 2020–2021. Du kan kontrollera läroplansperioden genom att klicka på rubriken i din studieplan. Du ser behovet av uppdatering också då meddelandet ”Planen är mot reglerna” visas i din studieplan. 

Vilken undervisningsplansperiod ska jag använda som mall för min studieplan? 

Du kan fritt välja undervisningsplansperiod, men det lönar sig att kontrollera instruktionerna från ditt utbildningsprogram. Du kan inte välja en period som inföll före din studierätt trädde i kraft. Du hittar de alternativ som står till buds i Sisu under "Studiestruktur". När du trycker på "Ny studieplan" öppnas ett fönster där du skapar din studieplan genom att välja "Undervisningsplansperiod” i rullgardinsmenyn.

Kan jag planera mina magisterstudier redan medan jag studerar för kandidatexamen?

Ja. Det kan du, om du har fått studierätt för både kandidat- och magisterexamen. Studieplanen för examina som är uppbyggda enligt tvåstegsmodellen görs i samma studieplansmall. Du kan börja planera magisterskedet när som helst. Du kan se dina magisteroptioner genom att trycka på den översta rubriken i vyn ”Studiestruktur”.

Studierätter

Om jag har flera studierätter som är i kraft samtidigt, räcker det med en studieplan? 

Nej. Studieplanen hör ihop med en viss studierätt, så du måste göra en primär studieplan för varje studierätt.

Varför ser jag ett felmeddelande i min studierätt?

Om du i din studieplan ser felmeddelandet "Du har ingen studierätt som motsvarar din studieplan eller du har inte anmält dig till pågående termin", måste du skapa en helt ny plan. När du skapar en ny studieplan ska du välja som mall den utbildning som visas automatiskt i vyn Mina utbildningar. Välj undervisningsplansperiod enligt anvisningarna från ditt utbildningsprogram. Till slut ska du göra den nya planen till din primära plan. Felmeddelandet gäller särskilt studenter inom dessa studieinriktningar (oberoende av när de inlett studierna) och studenter som inlett sina studier före 2017.

Anmälan till undervisning

Hur anmäler jag mig till kurserna i Sisu?

I Sisu ska du först lägga till studieavsnittet till din primära studieplan innan du anmäler dig. Du ska också välja prestationssätt (exempelvis föreläsningskurs eller tentamen) i Sisu innan du anmäler dig till undervisningen. Mer information om sidan Hur anmäler jag mig till kurser och tentamina?

Varför ser jag inte någon undervisning i studieavsnittet till vilken jag kunde anmäla mig?

Om du inte ser några prestationssätt eller undervisning i kursbroschyren, kontrollera att studieavsnittets version är enligt det pågående läsårets. Du ser versionen under avsnittets namn i kursbroschyren. Du kan byta version genom att klicka på läsåret, till exempel 2020–2021 (HU).

Hur anmäler jag mig till Öppna universitetets kurser?

Vid Öppna universitetet görs kursanmälan undantagsvis via kurssidan. Om du studerar enbart vid Öppna universitetet, anmäler du dig till undervisningen enbart via kurssidan och du behöver inte göra en studieplan i Sisu. Om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet börjar du din kursanmälan i Sisu: lägg först till studieavsnittet i din studieplan om avsnittet ännu inte finns i studieplanen. Välj sedan prestationssätt och undervisning vid Öppna universitetet. Till sist instruerar Sisu dig att göra anmälan på kurssidan.

Varför ser jag på kursbroschyren anmälan Du har lagt till undervisning i din kalender genom en annan del av prestationssätt, en annan version av studieavsnittet eller ett helt annat studieavsnitt?

I Sisu kan undervisningen vara bifogad till flera studieavsnitt eller prestationssätt, det vill säga att du kan välja vilket avsnitt och prestationssätt du avslutar genom att delta i undervisningen. Om du redan har valt ett andra avsnitt eller prestationssätt, kommer du att se anmälan nedan undervisningens namn. Genom att klicka på länken Visa kan du se vilket avsnitt och prestationssätt du har valt tidigare. Du kan ändra valet genom att ta bort ditt val under det tidigare valt prestationssätt, och sedan genom att välja undervisningen genom det nya prestationssättet.

Hur anmäler jag mig till omtentamen?

Om du redan har genomfört studieavsnittet med godkänt vitsord, hittar du anmälan till omtentamen när du öppnar studieavsnittsinformationen och väljer rätt läsårsversion av studieavsnittet, dvs. versionen för läsåret då du genomförde avsnittet. För att få fram omtentamen kan du alltså bli tvungen att byta version för studieavsnittet, t.ex. till föregående läsårs version. I vissa fall finns det ingen omtentamen i de tidigare versionerna heller. I sådana fall ska du kontakta Studentservicen för att anmäla dig.

Om du ännu inte har en prestationsanteckning för studieavsnittet (eller om du har blivit underkänd) kan du anmäla dig till omtentamen på normalt vis utan att behöva växla mellan versioner av studieavsnittet. Välj ett lämpligt tentamenstillfälle från studieavsnittsinformationen och anmäl dig.

I vissa fall kan omtentamen ha en annan kod än det ursprungliga studieavsnittet. Då kommer prestationen att förekomma två gånger i din plan, men du kan radera den överflödiga prestationen senare i det fria redigeringsläget.

Kan jag anmäla mig till undervisning trots att min studieplan meddelar att studierätten måste bekräftas?

Ja, det kan du. Meddelandet syns i din studieplan t.ex. om din studieinriktning bekräftas först i ett senare skede efter antagningen. I regel brukar detta inte vara ett hinder för att anmäla sig till undervisning, såvida  studierätten inte är ett kriterium för att komma med på en viss kurs. I sådana fall kan du kontakta Studentservicen.

Varför får jag ett felmeddelande där det står att studieavsnittet inte ingår i min primära studieplan?

Om studieavsnittet redan finns i din primära studieplan men du ändå får felmeddelandet, ska du kontrollera att du i kursbroschyren har valt den nyaste versionen av studieavsnittet, dvs. versionen för läsåret 2021–2022. Läs mera i instruktioner för kursanmälning.

Antas studenterna till kurser i anmälningsordning? 

I Sisu ser du i kursbroschyren på vilka grunder studenterna antas till kursen. Oftast väljs deltagarna på andra grunder än snabb anmälan (se följande fråga). 

På vilka grunder antas studenter till kurser i Sisu? 

För att komma med på en kurs måste du ha en giltig studierätt och vara närvaroanmäld. Studieavsnittet ska också finnas i din primära studieplan. I vissa fall måste du också ha genomfört de tidigare studier som krävs. Dessutom kan antagningsordningen beroende på kursen ibland påverkas av till exempel antal genomförda studiepoäng, årskurs, studieinriktning eller huruvida du är utbytesstuderande eller inte. De studenter som uppfyller villkoren antas automatiskt till kursen, men om det finns plats på kursen kan också andra studenter antas.

Om jag har flera studieplaner, kan jag anmäla mig till undervisning via vilken plan som helst?

För att kunna delta i en kurs måste studieavsnittet finnas i din primära studieplan. Du ska alltså alltid anmäla dig via din primära studieplan. Observera att om du har flera studierätter, kan du också ha flera primära studieplaner.

Kan jag anmäla mig till kurser även om jag inte är närvaroanmäld? 

Nej. Du ska alltså först anmäla dig som närvarande och sedan kan du anmäla dig till kurser. Din närvaroanmälan måste vara i kraft också medan du genomför studieavsnittet. Läsårsanmälan görs fortfarande i Oili.

Måste studierna också vara schemalagda i Sisu innan jag anmäler mig, eller räcker det att jag har valt prestationssätt (t.ex. föreläsningar)? 

Studierna behöver inte vara schemalagda för att man ska kunna anmäla sig till kurser. 

Hur kan jag anmäla mig till kurser som inte syns automatiskt i min studieplan (t.ex. valfria studier)?  

Till valfria kurser görs anmälan så att du först lägger till studieavsnittet i din studieplan och sedan väljer du prestationssätt. Se närmare anvisningar i bruksanvisningen för studieplanen

Jag vill anmäla mig till en kurs som ska ersätta ett visst studieavsnitt i min examen, men jag kan inte placera den på rätt ställe i min studieplan. Vad ska jag göra? 

Placera kursen i de valfria studierna tills vidare, så att du kan anmäla dig. Senare kan du placera kursen på rätt ställe i din studieplan genom att göra en ansökan i det fria redigeringsläget.

Jag har anmält mig i en viss grupp, men undervisningen för en annan grupp visas också i min studiekalender. Hur tar jag bort den extra gruppen?

  1. Händelserna kan vara gemensamma för båda eller alla grupper, och Sisu endast visar namnet på den första eller sista gruppen som är knuten till det. I det här fallet bör undervisningsevenemanget inte tas bort eftersom det är en del av din grupps tidtabell. Vid behov kan du jämföra tidtabellen som visas i undervisningsinformationen i kursbroschyren eller på kurssidan med händelserna i din kalender så att du ser faktiskt vilka händelserna hör till din grupp.
  2. På sidan Studiekalender, i kursinformationen har du fortfarande den andra gruppens schema markerat med alternativet ”Visa händelserna i kalendern”.

Om vyn beror på den andra punkten kan du ta bort andra grupper från din kalender genom att avmarkera alternativet ”Visa händelserna i kalendern”.

Skärmdump av Visa händelserna i kalendern -knappen

Studieprestationer fattas

Varför är det totala antalet studiepoäng som syns på första sidan i Sisu mindre än det totala antalet studiepoäng som syns i WebOodi?

På första sidan i Sisu ser du endast antalet studiepoäng för de prestationer som finns i din studieplan. Det totala antalet studiepoäng för alla dina avlagda prestationer ser du på fliken Prestationer på sidan Min profil. Om du till exempel har avlagt prestationer enligt de gamla examensfordringarna, syns dessa inte automatiskt i din studieplan, utan du måste själv lägga till dem. Se anvisningarna i studieplanens tekniska instruktioner:  Lägga till studieprestationer som saknas i planen.

Om det totala antalet studiepoäng som syns på sidan Min profil är mindre än i Oodi kan detta bero på att de två systemen har olika räknesätt gällande det totala antalet studiepoäng. Ytterligare information hittar du på sidan Eventuella problem med information som överförts från Oodi.

Varför ser jag inte i Sisu prestationer som jag avlagt den här våren?

Kontrollera först att prestationen har registrerats i WebOodi. Om prestationen syns i WebOodi, kontrollera om du ser prestationen på fliken Prestationer på sidan Min profil i Sisu. Följ efter detta anvisningarna på sidan Lägga till studieprestationer som saknas i planen

Om du inte ser studieprestationen i WebOodi, kontrollera att studieavsnittet finns med i din studieplan i Sisu och att du valt prestationssätt för studieavsnittet. Om man inte hann registrera prestationen i WebOodi innan driftsavbrottet, registreras prestationen retroaktivt i Sisu. Ifall du inte till exempel utexamineras inom kort, och det är bråttom med att få prestationen registrerad, kan du i lugn och ro vänta på att prestationen registreras. Om du inte valt prestationssätt i Sisu, registreras prestationen enbart som en delprestation på sidan Min profil (se frågan nedan).

Varför syns studieavsnittets prestation på sidan Min profil endast som en delprestation?

Då läraren bedömer studieavsnittet i Sisu ser du den omedelbart som en delprestation. Under följande natt omvandlas den automatiskt till studieavsnittets prestation, och den syns då också som en avlagd prestation i din studieplan. För att detta skall ske krävs det att du valt prestationssätt för studieavsnittet i din studieplan.

Om du inte valt prestationssätt, måste delprestationen manuellt ändras till en prestation vid studentservicen. I detta fall kan det ta längre tid innan du ser studieavsnittet i din studieplan. Om du till exempel utexamineras inom kort och det är bråttom med att få prestationen registrerad, kontakta studentservicen.

Observera att FPA för sin uppföljning också får informationen om delprestationernas studiepoäng. Om du inte utexamineras inom kort kan du kontrollera prestationernas status igen på hösten. Om du ännu då ser delprestationerna, kontakta studentservicen. 

Vad ska jag göra om mina studieprestationer inte syns automatiskt i min studieplan? 

Om prestationen som fattas har antecknats i Sisu som ersättande för ett visst studieavsnitt, kan du själv lägga den till din studieplan. Se bruksanvisningen för studieplanen. Om studieavsnittet inte har antecknats som motsvarighet, kan du ansöka om att studieavsnittet läggs till din studieplan. Ansökan görs i det fria redigeringsläget. Efter ibruktagningen av Sisu kommer det att finnas ett stort antal ansökningar och i behandlingen av dem prioriteras studenter som snart ska utexamineras. Om du inte ska ta ut examen genast efter att Sisu tagits i bruk, lönar det sig att göra ansökan först på hösten.

De prestationer som flyttats över från WebOodi ser annorlunda ut i Sisu och de syns inte i min studieplan (till exempel studieavsnitten har olika kod). Vad borde jag göra?

Se anvisningarna på sidan Eventuella problem med information som överförts från Oodi.

Vad gör jag om antalet studiepoäng eller datumet för då min studierätt upphör ser olika ut i Oodi och Sisu?

Se anvisningarna på sidan Eventuella problem med information som överförts från Oodi.

Vad ska jag göra om jag inte kan lägga till studieavsnitt på det ställe där jag vill ha dem i studieplanen? 

Om du i Sisu vill göra val som skiljer sig från din examens studiestruktur måste du göra en ansökan i det fria redigeringsläget. Läs först i bruksanvisningen för studieplanen om hur planen redigeras. Om du inte ska ta ut examen genast efter ibruktagningen av Sisu lönar det sig att göra ansökan först på hösten.

Jag har genomfört en prestation vid Öppna universitetet som motsvarar ett studieavsnitt som ingår i grundstudierna. / Jag har en tidigare genomförd prestation med samma namn som ett studieavsnitt i studieplanen. Sisu känner inte igen prestationen. Hur får jag den att synas? 

Sisu kontrollerar att prestationens kod motsvarar koden för det studieavsnitt som finns i din studieplan. Det räcker alltså inte att prestationerna har samma namn. Om kursbroschyren för det motsvarande studieavsnittet anger att avsnittet kan ersättas med den kurs du genomfört, kan du själv lägga till prestationen (Obs! Alla ersättande studier har inte nödvändigtvis ännu förts in i Sisu). Om du inte hittar någon information om ersättande studier under fliken ”Ersättande studier”, kan du ansöka om att prestationen läggs till din studieplan.

Jag har genomfört en studiehelhet som jag vill placera i de valfria studierna. Hur kan jag lägga till den? 

Om det i strukturen för din examen finns en plats för valfria studiehelheter, kan du placera studiehelheten där. Om det i strukturen för din examen inte finns någon angiven plats för valfria studiehelheter, ska du vänta tills det fria redigeringsläget tas i bruk och göra en ansökan.

Tillgodoräknande

Hur kan jag lägga till genomförda utbytes- eller JOO-studier i Sisu?

Du kan lägga till utbytesstudier och JOO-studier genom att göra en ansökan om ersättande eller inkludering i Sisu från och med 31.5.2021. Ansökan ska göras efter att du genomfört studierna. För studier som inkluderas (t.ex. studieavsnitt som direkt kan placeras i de valfria studierna) kan du först skapa ett studieutkast och ansöka om inkludering efter att du genomfört studieavsnittet. Om du vill ersätta ett studieavsnitt som ingår i din examen med en prestation som du genomfört någon annanstans, hittar du ansökan i studieavsnittets kursbroschyr, på fliken Ersättande studier. Mer information finns i anvisningen Tillgodoräknande av kunskaper som skaffats tidigare.

Hur tillgodoräknas studier som genomförts annanstans i Sisu?

I Sisu kan du ansöka om ersättande eller inkludering direkt via studieplanen fr.o.m. 31.5.2021. Mer information finns i anvisningen Tillgodoräknande av kunskaper som skaffats tidigare.

Hur kan jag lägga till studier i min studieplan som är inkluderade i en annan examen som avlagts vid HU eller i en studiehelhet?

Gör en ansökan om inkluderande i Sisu ifall studierna du avlagt är inkluderade i en annan examen som du avlagt vid Helsingfors universitet eller är en del av en studiehelhet som du avlagt vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet. Läs mer om tillgodoräknande av studier här.

Studieutbudet

Var hittar jag obligatoriska studier i Sisu? 

I fråga om obligatoriska kurser hittar du den undervisning som erbjuds i studieavsnittets kursbroschyr i Sisu, på fliken Prestationssätt. Öppna kursbroschyren genom att trycka på studieavsnittets kod. 

Var hittar jag valfria studier i Sisu?

Vi har sammanställt de valfria studier som erbjuds av olika utbildningsprogram i Instruktioner för studerande under temat Valfria studier. När du har bestämt vilka valfria studier du vill genomföra, kan du i Sisu söka studieavsnitt på deras namn eller kod och lägga dem till din studieplan. Läs mer om planering av de valfria studierna i bruksanvisningen för studieplanen. Du hittar kurssidan och materialen med sökfunktionen på sidan Studieutbud

Var hittar jag studieutbudet i mitt utbildningsprogram för nästa läsår (2021–22)? 

Utbildningsprogrammens preliminära undervisningsprogram finns i Instruktioner för studerande på sidan Var hittar jag studieutbudet (välj ditt utbildningsprogram i menyn). Höstens undervisning publiceras i Sisu och på sidan Studieutbud senast i början av höstterminen. Vårens undervisning publiceras i november. 

Hur ansöker jag om rätt att genomföra valfria studiehelheter som har begränsad studierätt? 

Ansökan görs utanför Sisu. Du hittar fakulteternas ansökningsanvisningar under temat Valfria studier. 

Bedömning

Hur snabbt borde en prestationsanteckning synas i Sisu? 

I Sisu registreras studieprestationerna av lärarna (med vissa undantag), vilket betyder att det inte borde uppstå några fördröjningar i samband med registreringen av prestationer och publiceringen av resultat. I vanliga fall syns en studieprestation i Sisu redan dagen efter att läraren har gjort bedömningen.  

Resultaten av en tentamen ska publiceras i god tid före följande tillfälle att delta i samma tentamen eller att anmäla sig till denna, dock senast en månad efter tentamen (Examens- och rättssäkerhetsinstruktion för Helsingfors universitet, 15.4.2015). 

De prestationer som har skickats in under avbrottet matas in i Sisu i efterskott med det datum då prestationen är avlagd. På grund av avbrottet kan det ta längre än vanligt innan studentservicen hinner föra in vårens prestationer.

Får jag ett epostmeddelande när prestationerna registrerats i Sisu?

Epostnotifikationerna kommer att tas i bruk så snart som möjligt. Tillsvidare ser du registrerade prestationer på sidan Min profil i Sisu. Om studieavsnittet finns med i din studieplan ser du också vid avsnittet en lagerkrans och vitsordet då prestationen registrerats.

Utexaminering

Jag vill ta ut min examen på sommaren 2021. Vad skall jag göra?

Om du inte hann få dina sista prestationer innan driftsavbrottet, vänta till de är registrerade i Sisu innan du lämnar in din ansökan om examensbevis. När du har genomfört alla studier som ingår i din examen och de syns på rätt ställe i din primära studieplan i Sisu, instruerar systemet dig att göra en ansökan om utexaminering.

Om du inte kan lägga till tidigare genomförda studieprestationer själv, ska du ansöka om godkännande av dem. Det gör du i det fria redigeringsläget. Studentservicens lokala tjänster prioriterar ansökningar av studenter som ska utexamineras och ger stöd för utexamineringen via Sisu. 

Du hittar mer information på sidan Utexaminering.

Var i Sisu syns de studieprestationer som jag inte tänker inkludera i min examen?  

Till vänster i studieplanen finns fliken "Oplanerade studier" där du kan se alla studieprestationer som för tillfället inte ingår i någon studieplan i Sisu. Du kan också se dina samtliga genomförda studier under Min profil (tryck på ditt eget namn). Om du har studier som du inte vill inkludera i examen, kan du via Sisu beställa ett studieutdrag som innehåller dina samtliga studieprestationer. 

WebOodis läsläge och driftavbrottet i Sisu

När stängs WebOodi?

WebOodi är endast i läsläge 18.5–31.8.2021. Medan WebOodi endast kan läsas går det inte att anmäla sig till kurser, och inga studieprestationer eller examina registreras i systemet.

Stängs WebOodi helt eller kan man fortfarande gå in och kontrollera uppgifter i systemet?

Studenterna kan logga in i WebOodi ända till slutet av augusti 2021. Under tiden när WebOodi är åtkomligt endast i läsläge kan du se dina prestationer och bläddra i studiehandböcker. F.r.o.m 31.5. kan studieutdrag beställas via Sisu. Observera att uppgifterna i WebOodi inte längre uppdateras efter 17.5.2021.

Sisu – utveckling och bakgrund

Varför ersätts WebOodi med Sisu?

WebOodi tjänad Helsingfors universitet i 20 år och närmade sig slutet av sin livscykel. Sisu (Student Information System for Universities) har utvecklats som ett samarbete mellan sex finländska universitet. Orsaken till att vi valde att utveckla ett eget system var att de existerande systemen inte uppfyllde universitetens alla behov. Sisu har tagits i bruk vid Helsingfors universitet och vid Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet och Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT. 

Varför valde man att flytta ibruktagningen till slutet av maj?

Vi gick in för maj så att vi hinner föra in höstens undervisning i Sisu i god tid innan anmälan till undervisningen börjar i augusti. Senare på sommaren tas Sisu i bruk också vid Aalto-universitetet, och ett systembyte vid två stora universitet skulle inte vara möjligt samtidigt. I maj hinner Helsingfors universitet få tillgång till en mer finslipad version av Sisu, i vilken det ingår viktiga nya funktioner för utexaminering och bedömning.

Hur vidareutvecklas Sisu i fortsättningen?

I maj tags en ny version av Sisu i bruk, som har utvecklats utgående från de övriga universitetens erfarenheter. HU fortsätter utvecklingen av Sisu i samarbete med de övriga universiteten som använder systemet och nya funktioner tas i bruk även i framtiden.

Var får jag hjälp om jag inte kan använda Sisu på grund av dess tillgänglighetsbrister?

 Om du inte kan använda Sisu på grund av Sisus tillgänglighetsbrister, kontakta universitetets kontaktpersoner för tillgänglighet. Ytterligare information på instruktionssidan för specialarrangemang. Det finns ännu brister i Sisus tillgänglighet speciellt för personer som använder skärmläsare. Närmare information hittar du i Sisus tillgänglighetsutlåtande. Sisus leverantör Funidata Oy arbetar för tillfället för att hitta den bästa lösningen så att situationen korrigeras.

På vilket sätt har studenterna kunnat påverka utformningen av Sisus funktioner?  

Utvecklingen av Sisu utgår från studenternas behov. Vid Helsingfors universitet har Sisus studieplaneringsverktyg använts sedan 2017, och under den tiden har vi samlat in respons och utvecklingsförslag av studenterna. Studenterna kan påverka det fortsatta utvecklingsarbetet även efter att Sisu tas i bruk i maj, bl.a. genom att skicka respons till studentservicen.  

Meddelanden som gäller studieplanen

Nedan har vi sammanställt de vanligaste meddelandena som gäller studieplanen och förklarat vad de betyder. Många meddelanden som gäller studieplanen kommer att övergå från att gälla en viss del av studieplanen till att gälla hela planen. Kontrollera i det fallet vilken del av studieplanen meddelandet ursprungligen gällde.

’Du har ingen studierätt som motsvarar din studieplan eller du har inte anmält dig till pågående termin.’

Om du har en giltig studierätt och är anmäld som närvarande, får du meddelandet att försvinna genom att skapa en ny studieplan. Se närmare anvisningar på denna sida under Studierätter.

'Planen följer inte strukturens regler. Redigera valen.'

Du måste eventuellt uppdatera din studieplan eller i vissa fall göra en helt ny plan. Se närmare anvisningar för hur du uppdaterar studieplanen här..

Felmeddelandet kan också bero på att du på något ställe i planen har gjort val som är mot reglerna. Du får meddelandet till exempel om du lägger till för många studiepoäng i en viss del, eller om du har lagt till ett studieutkast till en del som bara innehåller obligatoriska studier. Du får meddelandet också om du har gjort ändringar i det fria redigeringsläget (tas i bruk 31.5.2021) och inte anhållit om godkännande av dem. Felmeddelandet försvinner när du har korrigerat valen eller när utbildningsprogrammet har godkänt ändringarna och studierna är på rätt ställe i studieplanen.

’Val saknas'

Detta meddelande syns när du i minst en av studieplanens delar ännu inte har valt alla studier som behövs. Meddelandet övergår från att gälla den delen till att gälla hela planen. Om meddelandet t.ex. syns i delen Valfria studieavsnitt, syns det också på utbildningsprogrammets rad. När du har slutfört valen på rätt ställe i studieplanen, försvinner meddelandet även på programnivå.

’Frivilliga val’

Detta meddelande kommer upp i de delar av studieplanen där du om du vill kan välja en viss mängd fritt valbara studier, men inte är tvungen att välja något.

’Indirekta val’

Detta meddelande syns i studieplanen när du har placerat in samma studieavsnitt på två olika ställen i planen. Meddelandet övergår från att gälla den delen till att gälla hela planen. När den enskilda delen av planen korrigeras, försvinner meddelandet även på programnivå.

’Krävs separat godkännande’

Meddelandet gäller studiehelheter. Du måste ansöka om godkännande av studiehelheten i Sisu innan du kan ta ut examen. Funktionen för ansökningar tas i bruk 31.5.2021. 

’Ansökt om godkännande’

Du har i en viss del av planen lagt till avvikande innehåll och ansökt om godkännande av studierna i Sisu.

'Ej bekräftad'

Meddelandet visas också när du planerar studier i magisterexamen medan din kandidatexamen pågår. Du ser meddelandet även i samband med din studieinriktning tills din inriktning bekräftats av studentservicen.