Att tillgodoräkna obligatoriska språk- och kommunikationsstudier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd endast för studenter i de nya utbildningsprogrammen. Om du studerar enligt de gamla fordringarna, hittar du instruktionerna på Språkcentrums intranet-sida.

Man ansöker hos Språkcentrum om tillgodoräknande som gäller de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna som ingår i examen.

Att ersätta obligatoriska språk- och kommunikationsstudier (10 sp)

 • Språkstudier som ingår i en tidigare högskoleexamen (färdig eller halvfärdig examen) ersätter som sådana de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna i examen. Ansökan om ersättande lämnas till Språkcentrum. Obs! Utbildningsprogrammen ansvarar för tillgodoräknande av andra språkstudier. Till exempel, utbildningsprogrammet i rättsvetenskap ansvarar för tillgodoräknande av språkstudier (5 sp) som krävs för juris magister examen.
 • Om din tidigare examen är från Helsingfors universitet behöver du inte ansöka om tillgodoräknande av språk- och kommunikationsstudier.
 • Du kan använda studier som du med en termins noggrannhet har genomfört för högst 10 år sedan. T.ex. en kurs som har genomförts i januari 2011 kan användas i en examen t.o.m. vårterminen 2021. Språk- och kommunikationsstudier som är äldre än tio år kan inte tillgodoräknas. Läs mer om studiernas giltighetstid.

Ett främmande språk (4 sp)

Utgångsnivån för kunskaperna i det främmande språket som krävs för examen ska vara B2 i engelska och B1 i andra språk enligt Europeiska referensramen.

Obligatoriska studier i ett främmande språk (4 sp) kan ersättas med:

 • språkstudier motsvarande de obligatoriska kurser i ett främmande språk som ingår i en tidigare (färdig eller halvfärdig) examen vid en inhemsk högskola. Obs! Om studier i främmande språk i tidigare examen har bestått av flera obligatoriska kurser, måste alla dessa kurser slutföras. Delvis ersättande är också möjlig.
 • språkstudier som genomförts vid ett inhemskt eller utländskt universitet i ämnena engelska, franska, italienska, ryska, spanska eller tyska (studierna måste vara studier i språkfärdighet, inte t.ex. fonetik och fonologi, textanalys e.d.). Minst 5 studiepoäng krävs.
 • motsvarande språkstudier (nivå, innehåll, omfattning) under internationellt utbyte från universitetet
 • examen avlagd på ett främmande språk vid ett utländskt universitet (t.ex. en Bachelor’s-examen på engelska)
 • studier inom det egna vetenskapsområdet eller ett annat lämpligt område (minst 15 studiepoäng) på ett främmande språk
 • med följande språkprov: IELTS eller TOEFL (utgångsnivå B2 eller motsvarande prestation 5.5 och TOEFL 72) eller allmän språkexamen YKI (utgångsnivå B2 = 4 i engelska, utgångsnivå B1 = 3 eller motsvarande prestation i franska, italienska, ryska, spanska eller tyska). Du kan eventuellt också ersätta studierna med andra motsvarande språkprov på färdighetsnivå B1/B2. Om du har frågor kan du kontakta kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi för ytterligare information.
 • språkstudier vid öppna universitet och sommaruniversitet i enlighet med universitetetens examensfordringar.

Obs! Språkstudier som genomförs vid Helsingfors universitets Öppna universitet eller Helsingforsnejdens sommaruniversitet i enlighet med Helsingfors universitets examensfordringar registreras utan separat ansökan.

Andra inhemska språket (3 sp)

Utgångsnivån för studier i andra inhemska språket (finska/svenska) är B1 enligt Europeiska referensramen.

Obligatoriska studier i muntlig och skriftlig kommunikation i andra inhemska språket (finska/svenska, 3 sp) kan ersättas med:

 • språkkunskaper som visats i en tidigare examen (färdig eller halvfärdig) vid en inhemsk högskola och uppfyller språkkraven i lagen och förordningen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
 • studier i ämnet finska/svenska som andra inhemska språk: grundstudier (nöjaktiga kunskaper) eller ämnesstudier (goda kunskaper)
 • språkstudier vid öppna universitet och sommaruniversitet i enlighet med universitetetens examensfordringar.

Obs! Språkstudier som genomförs vid Helsingfors universitets Öppna universitet eller Helsingforsnejdens sommaruniversitet i enlighet med Helsingfors universitets examensfordringar registreras utan separat ansökan.

Obs! Om ditt skolutbildningsspråk är ”annat än svenska eller finska”, kontakta Språkcentrums studiebyrå.

Kommunikationsstudier i modersmålet (muntlig och skriftlig kommunikation, 3 sp)

Europeiska referensramen har ingen definierad utgångsnivå för kommunikationsstudier i modersmålet (3 sp), utan studier som tillgodoräknas ska motsvara studieavsnitten vid Helsingfors universitet till innehållet.

Kommunikationsstudier i modersmålet (svenska/finska, 3 sp) kan ersättas med:

 • studier som motsvarar de obligatoriska studieavsnitten i modersmålet vid Helsingfors universitet och ingår i en tidigare högskoleexamen (färdig eller halvfärdig, svensk- eller finskspråkig). Studierna måste vara motsvarande till omfattning och innehåll. När studeranden ansöker om att ersätta studier ska hen bifoga en utredning över de tidigare modersmålsstudiernas omfattning (studiepoäng) och innehåll
 • motsvarande studier i modersmålet vid öppna universitet och sommaruniversitet i enlighet med universitetens examensfordringar.

Obs! Språkstudier som genomförs vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet eller Helsingforsnejdens sommaruniversitet i enlighet med Helsingfors universitets examensfordringar registreras utan separat ansökan.

Obs! Om ditt skolutbildningsspråk är ”annat än svenska eller finska”, kontakta Språkcentrums studiebyrå.

Vad tillgodoräknas inte?

Följande prestationer tillgodoräknas inte för språk- och kommunikationsstudierna:

 • Obligatoriska språk- och kommunikationsstudier kan inte ersättas med finländsk studentexamen (svensk- eller finskspråkig), IB-, EB- eller Reifeprüfung-examen.
 • Språkexamen för statsförvaltningen kan inte ersätta de studier i andra inhemska språket som krävs för universitetsexamen. Studeranden kan visa kunskaper i andra inhemska språket (finska/svenska) i ett ersättande prov vid Språkcentrum eller genom att delta på kursen.
 • Intyg över språkkunskaper som utfärdas av Språkcentrum för internationellt studentutbyte eller arbetspraktik ersätter inte den prestation (kurs/ersättande prov) i ett främmande språk som krävs för examen.
 • Prov som testar språkkunskaper hos personer som ansöker till Helsingfors universitet ersätter inte den obligatoriska prestationen (kurs/ersättande prov) i ett främmande språk som krävs för examen.
 • Kurser vid privata språkskolor eller motsvarande ersätter inte obligatoriska språkstudier som krävs för examen.
 • Resultatet i det språktest som hör ihop med Erasmus-stipendiet för utbyte eller arbetspraktik (OLS), eller en eventuell språkkurs, kan inte användas för att ersätta den obligatoriska prestationen (kurs/ersättande prov) i ett främmande språk som krävs för examen.

Att visa språk- och kommunikationskunskaper i ersättande prov vid Språkcentrum

Också språk- och kommunikationskunskaper som förvärvats på annat sätt än via formell utbildning kan ersätta obligatoriska språk- och kommunikationsstudier om studerandens kunnande motsvarar kunskapsmålen för studierna. Kunskaperna kan vara resultatet av informellt lärande (t.ex. fortbildning, kurser på arbetsplatser, kurser inom det fria bildningsarbetet) eller vardagslärande (t.ex. arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag, hobbyer). Studeranden kan visa språk- och kommunikationskunskaper som krävs för examen genom att avlägga ett ersättande prov vid Språkcentrum enligt följande:

 • i de främmande språk (4 sp) som man ger undervisning i vid Språkcentrum (arabiska, engelska, estniska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska och tyska)
 • i andra inhemska språket (finska/svenska, 3 sp).

Annanstans genomförda språk- och kommunikationsstudier i Språkcentrums studiehelheter

Språkstudier som genomförts vid andra inhemska eller utländska universitet kan inkluderas i Språkcentrums studiehelheter i språk (engelska, franska, italienska, ryska, spanska, svenska och tyska) enligt överenskommelse med studiehelhetens ansvariga lärare.

Annanstans genomförda KiVAKO-kurser

Inkluderande av KiVAKO-kurser vid andra yrkeshögskolor i examen

 • Fylla i ansökningsblanketten.
 • Bifoga en fotokopia (behöver inte vara styrkt kopia) av ditt studieutdrag eller link till Min Studieinfo-tjänstens ”Mina studieprestationer”-delen och kursbeskrivning.

Att ansöka om tillgodoräknande

Fyll i Språkcentrums blankett för tillgodoräknande

 • Ansökningsblanketten (Obs! Om du studerar enligt de gamla fordringarna, fyller den här blanketten. Skicka blanketten och bilagor via e-post till kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi. Observera dock, att e-post är inte en skyddad anslutning.)
 • Bifoga en fotokopia (behöver inte vara styrkt kopia) av ditt studieutdrag, betyg eller motsvarande. Omfattningen av de tidigare studierna ska framgå av dokumentet. Vid behov ska du bifoga en mer detaljerad redogörelse för studiernas innehåll.
 • Om du inte har färdig examen från den tidigare högskolan ska du utöver betygskopiorna bifoga en redogörelse för att genomförda studier motsvarar obligatoriska språkstudier i ifrågavarande examen (t.ex. kopia ur studiehandboken). Obs! I fråga om andra inhemska språket krävs dessutom bevis på att du i dina tidigare kursprestationer har uppvisat sådana muntliga och skriftliga färdigheter (nöjaktiga/goda) som förutsätts av statsanställda vid tvåspråkiga myndigheter i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda.

Obs! Om du inte kan uppvisa tillräckliga bevis på dina kunskaper kan du visa prov på de språk- och kommunikationskunskaper som krävs för examen genom att avlägga ett ersättande prov. Ersättande prov ordnas i de språk som undervisas vid Språkcentrum (andra inhemska språket, arabiska, danska, engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska och tyska). Anmälan till ersättande prov sker via WebOodi.

Råd och handläggning

 • Om du har frågor som gäller tillgodoräknande kan du kontakta Språkcentrums studiebyrå under öppettiderna.
 • Handläggningstiden för ansökningar är vanligen ca fyra veckor. Handläggningstiden för ansökningar som lämnas in under perioden 1.6–31.8 kan vara längre än en månad. Det är bra att nämna i ansökan om ärendet är brådskande.

Beslut om tillgodoräknande och registrering

 • Efter positivt beslut om tillgodoräknande registreras dina studiepoäng och du informeras per e-post. Bilagor som bifogats till ansökan returneras inte.
 • Om beslutet om tillgodoräknande är negativt informeras du skriftligen. Ett negativt beslut innehåller motivering och anvisningar för begäran om omprövning. Det är möjligt att begära omprövning av beslutet i enlighet med universitetets examens- och rättssäkerhetsinstruktion.