Att tillgodoräkna obligatoriska språk- och kommunikationsstudier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Man ansöker hos Språkcentrum om tillgodoräknande som gäller de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna som ingår i examen.

Du kan hitta mer information om tillgodoräknande av studier som genomförts på annat håll samt annan kompetens på webbsidan Tillgodoräknande av tidigare förvärvade kunskaper.

Att ersätta obligatoriska språk- och kommunikationsstudier (10 sp)

 • Språkstudier som ingår i en tidigare högskoleexamen (färdig eller halvfärdig examen) ersätter som sådana de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna i examen. Ansökan om ersättande lämnas till Språkcentrum. Obs! Utbildningsprogrammen ansvarar för tillgodoräknande av andra språkstudier. Till exempel, utbildningsprogrammet i rättsvetenskap ansvarar för tillgodoräknande av språkstudier (5 sp) som krävs för juris magister examen. I magisterprogrammet för rättsvetenskap ansök ersättande gällande ett studieavsnitt som tillhör examens språk- och kommunikationsstudier. (t.ex. 20533: Fortsatta studier i engelska, 5 sp).
 • Du kan använda studier som du med en termins noggrannhet har genomfört för högst 10 år sedan. T.ex. en kurs som har genomförts i januari 2014 kan användas i en examen t.o.m. vårterminen 2024. Språk- och kommunikationsstudier som är äldre än tio år kan inte tillgodoräknas. Läs mer om studiernas giltighetstid.
 • Studieprestationer i det andra inhemska språket (svenska/finska) som krävs för examen bedöms enligt skalan goda kunskaper – nöjaktiga kunskaper – underkänd. Övriga språkstudier bedöms enligt skalan godkänd – underkänd.

Tidigare språk- och kommunikationsstudier vid Helsingfors universitet

Om din tidigare slutförda eller halvfärdiga examen är från Helsingfors universitet kan du lägga till språk- och kommunikationsstudier i din studieplan enligt följande:

 • Om dina tidigare språk- och kommunikationsstudier vid Helsingfors universitet inte ingår i någon helhet eller examen, kan du lägga till dem i din studieplan i Sisu under fliken Ersättande studier i kursinformationbroschyren.
 • Om studieavsnitten i främmande språk, andra inhemska språk och modersmål som du har genomfört tidigare inte finns på listan över motsvarande studieavsnitt eller dina tidigare prestationer redan ingår i en helhet eller examen ska du välja enligt språket i fråga studieavsnitt ”Studier som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet” på fliken Ersättande studier i kursinformationbroschyren och lägga till denna kurs i din studieplan. Efter det här ska du ansöka ersättande av denna kurs med dina tidigare prestationer.
  Nedan finns kurserna per språk:
  KK-VIERHY Studier i främmande språket som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet
  KK-RUHYS Muntlig färdighet i det andra inhemska språket (svenska) som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet
  KK-RUHYK Skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (svenska) som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet
  KK-FIHYS Muntlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet
  KK-FIHYK Skriftlig färdighet i det andra inhemska språket (finska) som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet
  KK-PUVUHY Studier i muntlig kommunikation (modersmålet) som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet
  KK-AKTEHY Studier i skriftlig kommunikation (modersmålet) som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet
 • Om du har genomfört samma kurs in din tidigare examen, som ingår i din nuvarande examen (t.ex. KK-FINSK), lägga till i det redigeringsläget i din studieplan den motsvarande studieavsnitt ”Studier som ingår i en annan examen vid Helsingfors universitet” (t.ex. KK-FIHYK) för språket i fråga. Efter det här ska du ansöka ersättande av denna kurs med dina tidigare prestationer.

Ett främmande språk (4 sp)

Utgångsnivån för kunskaperna i det främmande språket som krävs för examen ska vara B2 i engelska och B1 i andra språk enligt Europeiska referensramen. En grund- eller fortsättningskurs i ett språk godkänns t.ex. inte som ersättande prestation i det främmande språket.

Om du i din studieplan har valt ett annat främmande språk än engelska och ansöker om ersättande ska du i planen lägga till studieavsnittet för det ersättande provet i det språket (t.ex. KK-RAN4OP Studier i främmande språket: franska). Ansök sedan om ersättande för det främmande språket enligt anvisningarna.

Om studierna för det främmande språket i din examen består av två olika kurser (t.ex. KK-ENFARM1 och KK-ENFARM2) ska du ansöka om tillgodoräknande för vartdera studieavsnittet för sig.

Obligatoriska studier i ett främmande språk (4 sp) kan ersättas med:

 • språkstudier motsvarande de obligatoriska kurser i ett främmande språk som ingår i en tidigare (färdig eller halvfärdig) examen vid en inhemsk högskola. Obs! Om studier i främmande språk i tidigare examen har bestått av flera obligatoriska kurser, måste alla dessa kurser slutföras. Delvis ersättande är också möjlig.
 • språkstudier som genomförts vid ett inhemskt eller utländskt universitet i ämnena engelska, franska, italienska, ryska, spanska eller tyska (studierna måste vara studier i språkfärdighet, inte t.ex. fonetik och fonologi, textanalys e.d.). Minst 4 studiepoäng krävs.
 • motsvarande språkstudier (nivå, innehåll, omfattning) under internationellt utbyte från universitetet
 • examen avlagd på ett främmande språk vid ett utländskt universitet (t.ex. en Bachelor’s-examen på engelska)
 • med följande språkprov: IELTS eller TOEFL (utgångsnivå B2 eller motsvarande prestation 5.5 och TOEFL 72) eller allmän språkexamen YKI (utgångsnivå B2 = 4 i engelska, utgångsnivå B1 = 3 eller motsvarande prestation i franska, italienska, ryska, spanska eller tyska). Du kan eventuellt också ersätta studierna med andra motsvarande språkprov på färdighetsnivå B1/B2. Om du har frågor kan du kontakta kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi för ytterligare information.
 • språkstudier vid öppna universitet och sommaruniversitet i enlighet med universitetetens examensfordringar.

Obs! Ersättande med studier inom det egna vetenskapsområdet eller ett annat lämpligt område (minst 15 studiepoäng) på ett främmande språk var giltig till och med den 31 December 2021.

Obs! Språkstudier som genomförs vid Helsingfors universitets Öppna universitet eller Helsingforsnejdens sommaruniversitet i enlighet med Helsingfors universitets examensfordringar registreras utan separat ansökan.

Andra inhemska språket (3 sp)

Utgångsnivån för studier i andra inhemska språket (finska/svenska) är B1 enligt Europeiska referensramen

Vid tillgodoräknande av studier i det andra inhemska språket ska du ansöka om tillgodoräknande av muntliga (t.ex. KK-FINMU) och skriftliga (KK-FINSK) färdigheter var för sig.

Obligatoriska studier i muntlig och skriftlig kommunikation i andra inhemska språket (finska/svenska, 3 sp) kan ersättas med:

 • språkkunskaper som visats i en tidigare examen (färdig eller halvfärdig) vid en inhemsk högskola och uppfyller språkkraven i lagen och förordningen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
 • studier i ämnet finska/svenska som andra inhemska språk: grundstudier (nöjaktiga kunskaper) eller ämnesstudier (goda kunskaper)
 • språkstudier vid öppna universitet och sommaruniversitet i enlighet med universitetetens examensfordringar.
 • Goda kunskaper i andra inhemska språket (finska/svenska) som krävs för universitetsexamen kan ersättas med: Språkexamen för statsförvaltningen (CEFR C2), utmärkt nivå; Allmän språkexamen (nivå 6, CEFR C2), utmärkt förmåga; Allmän språkexamen (nivå 5, CEFR C1), god förmåga.

Obs! Språkstudier som genomförs vid Helsingfors universitets Öppna universitet eller Helsingforsnejdens sommaruniversitet i enlighet med Helsingfors universitets examensfordringar registreras utan separat ansökan.

Obs! Om ditt skolutbildningsspråk är ”annat än svenska eller finska”, kontakta Språkcentrums studiebyrå.

Kommunikationsstudier i modersmålet (muntlig och skriftlig kommunikation, 3 sp)

Europeiska referensramen har ingen definierad utgångsnivå för kommunikationsstudier i modersmålet (3 sp), utan studier som tillgodoräknas ska motsvara studieavsnitten vid Helsingfors universitet till innehållet.

Kommunikationsstudier i modersmålet (svenska/finska, 3 sp) kan ersättas med:

 • studier som motsvarar de obligatoriska studieavsnitten i modersmålet vid Helsingfors universitet och ingår i en tidigare högskoleexamen (färdig eller halvfärdig, svensk- eller finskspråkig). Studierna måste vara motsvarande till innehåll. När studeranden ansöker om att ersätta studier ska hen bifoga en utredning över de tidigare modersmålsstudiernas innehåll.
 • motsvarande studier i modersmålet vid öppna universitet och sommaruniversitet i enlighet med universitetens examensfordringar.

Påvisning av kunnande i skriftlig kommunikation (finska/svenska): den studerande kan ansöka om godkännande av sina kunskaper utan särskild kurs, om

 • hen har publicerat en doktorsavhandling eller en sammanfattning av doktorsavhandlingen på finska/svenska
 • hen har publicerat en vetenskaplig artikel på finska/svenska i en publikation som genomgått referentgranskning

Påvisning av kunnande i muntlig kommunikation (finska/svenska): den studerande kan ansöka om godkännande av sina kunskaper utan särskild  kurs, om

 • hen har publicerat en doktorsavhandling i muntlig kommunikation eller en sammanfattning av denna avhandling på finska/svenska
 • hen har publicerat en pro gradu -avhandling i muntlig kommunikation på finska/svenska

Obs! Språkstudier som genomförs vid Öppna universitetet vid Helsingfors universitet eller Helsingforsnejdens sommaruniversitet i enlighet med Helsingfors universitets examensfordringar registreras utan separat ansökan.

Obs! Om ditt skolutbildningsspråk är ”annat än svenska eller finska”, kontakta Språkcentrums studiebyrå.

Vad tillgodoräknas inte?

Följande prestationer tillgodoräknas inte för språk- och kommunikationsstudierna:

 • Obligatoriska språk- och kommunikationsstudier kan inte ersättas med finländsk studentexamen (svensk- eller finskspråkig), IB-, EB- eller Reifeprüfung-examen.
 • Intyg över språkkunskaper som utfärdas av Språkcentrum för internationellt studentutbyte eller arbetspraktik ersätter inte den prestation (kurs/ersättande prov) i ett främmande språk som krävs för examen.
 • Prov som testar språkkunskaper hos personer som ansöker till Helsingfors universitet ersätter inte den obligatoriska prestationen (kurs/ersättande prov) i ett främmande språk som krävs för examen.
 • Kurser vid privata språkskolor eller motsvarande ersätter inte obligatoriska språkstudier som krävs för examen.
 • Resultatet i det språktest som hör ihop med Erasmus-stipendiet för utbyte eller arbetspraktik (OLS), eller en eventuell språkkurs, kan inte användas för att ersätta den obligatoriska prestationen (kurs/ersättande prov) i ett främmande språk som krävs för examen.
 • KiVAKO kurser som är inte de obligatoriska språk- och kommunikationsstudierna
 • DigiJOUJOU kurser

Att visa språk- och kommunikationskunskaper i ersättande prov vid Språkcentrum

Också språk- och kommunikationskunskaper som förvärvats på annat sätt än via formell utbildning kan ersätta obligatoriska språk- och kommunikationsstudier om studerandens kunnande motsvarar kunskapsmålen för studierna. Kunskaperna kan vara resultatet av informellt lärande (t.ex. fortbildning, kurser på arbetsplatser, kurser inom det fria bildningsarbetet) eller vardagslärande (t.ex. arbetserfarenhet, förtroendeuppdrag, hobbyer). Studeranden kan visa språk- och kommunikationskunskaper som krävs för examen genom att avlägga ett ersättande prov vid Språkcentrum enligt följande:

 • i de främmande språk (4 sp) som man ger undervisning i vid Språkcentrum (arabiska, danska, engelska, estniska, franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska och tyska)
 • i andra inhemska språket (finska/svenska, 3 sp).

Annanstans genomförda språk- och kommunikationsstudier i Språkcentrums studiehelheter

Språkstudier som genomförts vid andra inhemska eller utländska högskola kan inkluderas i Språkcentrums studiehelheter i språk (engelska, franska, italienska, japanska, kinesiska, modersmålet (finska), ryska, spanska, svenska, tyska och studiehelhet i arbetslivskommunikation) enligt överenskommelse med studiehelhetens ansvariga lärare.

Annanstans genomförda KiVAKO/KiVANET-kurser

Inkluderande av KiVAKO/KiVANET-kurser vid andra yrkeshögskolor i examen

Att ansöka om tillgodoräknande i Sisu

 • Ansökan om tillgodoräknande ska göras separat för varje studieavsnitt i Sisu. Läs noga igenom anvisningarna för hur du ansöker.
 • Bifoga en fotokopia (behöver inte vara styrkt kopia) av ditt studieutdrag, betyg eller motsvarande. Omfattningen av de tidigare studierna ska framgå av dokumentet. Vid behov ska du bifoga en mer detaljerad redogörelse för studiernas innehåll.
 • En studieprestation som redan räknats till godo vid en annan högskola tillgodoräknas inte som sådan, utan du måste alltid lämna in en betygskopia från den läroanstalt där prestationen ursprungligen genomfördes.
 • Om du inte har färdig examen från den tidigare högskolan ska du utöver betygskopiorna bifoga en redogörelse för att genomförda studier motsvarar obligatoriska språkstudier i ifrågavarande examen (t.ex. kopia ur studiehandboken). Obs! I fråga om andra inhemska språket krävs dessutom bevis på att du i dina tidigare kursprestationer har uppvisat sådana muntliga och skriftliga färdigheter (nöjaktiga/goda) som förutsätts av statsanställda vid tvåspråkiga myndigheter i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda.

Obs! Om du inte kan uppvisa tillräckliga bevis på dina kunskaper kan du visa prov på de språk- och kommunikationskunskaper som krävs för examen genom att avlägga ett ersättande prov. Ersättande prov ordnas i de språk som undervisas vid Språkcentrum (andra inhemska språket, arabiska, danska, engelska, estniska, franska, italienska, kinesiska, ryska, spanska och tyska). Anmälan till ersättande prov sker via Sisu.

Råd och handläggning

 • Om du har frågor som gäller tillgodoräknande kan du kontakta Språkcentrums studiebyrå under öppettiderna.
 • Handläggningstiden för ansökningar är vanligen ca fyra veckor. Handläggningstiden för ansökningar som lämnas in under perioden 1.6–31.8 kan vara längre än en månad. Det är bra att nämna i ansökan om ärendet är brådskande.

Beslut om tillgodoräknande och registrering

 • Beslutet om tillgodoräknande skickas till dig elektroniskt i Sisu. Du får också ett meddelande i Sisu om beslutet. Ansökan finns också på sidan Min profil. En godkänd ansökan har statusen godkänd. När din ansökan har godkänts är studieprestationen antecknad som genomförd i din studieplan.
 • Om beslutet om tillgodoräknande är negativt informeras du skriftligen. Ett negativt beslut innehåller motivering och anvisningar för begäran om omprövning. Det är möjligt att begära omprövning av beslutet i enlighet med universitetets examens- och rättssäkerhetsinstruktion.