Kotikansainvälistyminen

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kansainvälistyä voi myös kotimaassa! Kotikansainvälistymisellä tarkoitetaan omassa kotimaassa tapahtuvaa kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista sekä kansainvälisten vaikutteiden saamista. Kotikansainvälistyminen peruselementtejä ovat muista kulttuureista tuleviin ihmisiin tutustuminen, vieraiden kielten opiskelu sekä kulttuurienvälisen kunnioituksen ja sensitiivisyyden kehittäminen. 

Helsingin yliopisto tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia kotikansainvälistymiseen. Voit muun muassa suorittaa tutkinnon englanninkielisessä kandi- tai maisteriohjelmassa tai osallistua yksittäisille vieraskielisille kursseille. Kielikeskuksen kursseilla voit opiskella 15:tä eri kieltä ja suorittaa opintokokonaisuuksia niistä kahdeksassa. Voit myös tutustua Helsingin yliopistoon saapuviin ulkomaalaisiin vaihto- tai tutkinto-opiskelijoihin ryhtymällä kansainväliseksi tuutoriksi tai liittymällä kansainväliseen opiskelijajärjestöön. Vaihtoehtoja on runsaasti, joten tutustu Helsingin yliopiston tarjontaan tällä sivulla, ja löydä oma tapasi kotikansainvälistyä. 

Opinnot

Kansainvälinen kandiohjelma

Helsingin yliopistossa on mahdollista suorittaa luonnontieteiden kandidaatin tutkinto poikkitieteellisessä ohjelmassa (sivu englanniksi). Opinnot mahdollistavat työskentelyn viimeisimmän perustutkimuksen ja sovellusten kehittämisen parissa niin matematiikassa ja tilastotieteessä, fysiikassa, kemiassa kuin tietojenkäsittely- ja datatieteessä. 

Kansainväliset maisteriohjelmat

Helsingin yliopisto tarjoaa 35:tä erilaista maisteriohjelmaa englanniksi. Maisteriohjelman koostuvat 120 opintopisteestä ja kestävät kaksi vuotta. Voit lukea enemmän kaikista ohjelmista sekä niihin hakemisesta yliopiston verkkosivuilta (sivu englanniksi). 

Kansainvälisiin maisteriohjelmiin on mahdollista hakea vain kerran vuodessa, yleensä joulukuun alusta tammikuun puoliväliin. 

Kaksikielinen tutkinto - Tvåsprå­kig exa­men (suomi-ruotsi)

Helsingin yliopistolla voit suorittaa kaksikielisen tutkinnon kahdeksassa eri koulutusohjelmassa. Kaksikielisessä tutkinnossa kielitaito ja oman alan asiantuntijuus kehittyvät rinnakkain, ja suoritettuasi tutkinnon hallitset oman alasi sekä suomeksi että ruotsiksi. Kaksikieliseen kandidaatin tutkintoon kuuluvasta 180 opintopisteestä vähintään 60 op opiskellaan ruotsiksi ja vähintään 60 op suomeksi. Helsingin yliopiston kaksikieliset tutkinnot ovat Suomen ainoita tutkintoja, joissa todistuksessa mainitaan molemmat kielet tutkintokielinä. Tutustu Helsingin yliopiston kaksikielisiin koulutuksiin.

Yksittäiset kurssit englanniksi

Voit myös osallistua yksittäisille kursseille, jotka järjestetään englanniksi. Näitä tarjoavat monet eri tiedekunnat sekä erillislaitokset. Voit tutustua eri vaihtoehtoihin Opintotarjonnan kautta valitsemalla opetuskieleksi englannin. 

Ruotsinkielinen opetustarjonta

Tiesitkö, että ruotsinkielisiä kursseja on tarjolla kaikilla kampuksilla? Tutustu uusiin tieteenaloihin ja oppimisympäristöihin samalla kun harjaannutat ruotsin kielen taitoasi. Laaja osaaminen sekä molempien kotimaisten kielten hallitseminen auttaa sinua erottautumaan työmarkkinoilla. Sinulla ei tarvitse olla täydellistä ruotsin kielen taitoa osallistuaksesi ruotsinkieliseen opetukseen, ja yleensä voit halutessasi käyttää suomen kieltä sekä suullisissa että kirjallisissa suorituksissa.

Vierailuluennot

Tiedekunnat ja erillislaitokset järjestävät paljon erilaisia vierailuluentoja lukuvuoden aikana. Monet näistä järjestetään englanniksi tai muilla vierailla kielellä ja ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden sekä harjoittaa omaa kielitaitoasi että oppia uutta. Tapahtumia voit selailla yliopiston tapahtumakalenterista. 

Kursseja kulttuurisesta osaamisesta

Kielikeskus

Humanistinen tiedekunta

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Avoin yliopisto

Kieliopinnot

Kieliopinnot

Kielikeskus tarjoaa opetusta 15:sta eri kielessä, jonka lisäksi tarjolla on äidinkielen opetusta suomessa ja ruotsissa. Kurssit löydät Opintotarjonta-sivulta tai vielä toistaiseksi Weboodin opinto-oppaasta kohdasta Kielikeskus.

Opetusta on tarjolla seuraavissa kielissä: arabia, englanti, espanja, italia, japani, kiina, korea, portugali, ranska, ruotsi, saksa, suomi toisena kotimaisena kielenä, tanska, venäjä, viro, äidinkieli (suomi) ja äidinkieli (ruotsi).

Kielikeskuksen kursseille ja kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Kielten opintokokonaisuudet

Englannin, espanjan, italian, kiinan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielessä on mahdollista suorittaa opintokokonaisuus tutkintosi vapaavalintaisiksi opinnoiksi.

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 15 tai 25 opintopistettä, ja se voi muodostua Kielikeskuksen ja sen yhteistyötahojen (Helsingin yliopiston koulutusohjelmat, muut yliopistot) tarjoamista kursseista sekä ulkomaisissa yliopistoissa suoritetuista kieliopinnoista. Muualla suoritettujen kieli- ja kulttuuriopintojen osuus voi olla enintään 60 % opintokokonaisuudesta.

Jos haluat suorittaa opintokokonaisuuden tai olet jo aloittanut sen suorittamisen, muista olla yhteydessä kokonaisuuden vastuuopettajaan.

ALICE – kieli- ja kulttuurivaihto pareittain

ALICE eli Academic Language and Intercultural Exchange-kurssien tarkoituksena on mahdollistaa kahden natiivipuhujan välinen interaktiivinen kieli- ja kulttuurivaihto. Kielen oppimisen lisäksi opiskelijat saavat uudenlaisen näkemyksen opiskelemansa kielen kulttuurista ja tavoista sekä kohdemaan jokapäiväisestä arjesta. Kurssin aluksi osallistujat laativat toimintasuunnitelman ja aikataulun, ja he voivat vapaasti valita itseään kiinnostavia aiheita paritapaamistensa teemoiksi. Tämän jälkeen kurssi jatkuu parien epävirallisina tapaamisina, joista pidetään oppimispäiväkirjaa. Opiskelijat myös tapaavat kurssin vastuuopettajaa ja laativat kurssin lopuksi oppimisportfolion.

ALICE-kurssin voi suorittaa espanjassa, italiassa, saksassa, venäjässä sekä ranskassa.

Vuorovaikutus kansainvälisten kurssiassistenttien kanssa

Monilla Kielikeskuksen kursseilla pääset keskustelemaan ja työskentelemään kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kanssa. Miten tämä on mahdollista? Joka lukuvuosi Helsingin yliopistossa opiskelevat kansainväliset vaihto-opiskelijat voivat osallistua Kielikeskuksessa koordinoituun kurssiassistenttiohjelmaan. Tällä hetkellä kurssiassistentteja toimii arabian, kiinan, englannin*, ranskan, tanskan**, saksan, islannin**, japanin, korean, norjan**, venäjän, espanjan ja ruotsin kursseilla. Kansainväliset kurssiassistentit voivat mm.

  • auttaa sinua ääntämisharjoituksissa sekä yleisesti kohdekielen suullisessa vuorovaikutuksessa
  • osallistua ryhmätehtäviin
  • toimia eri rooleissa suullisissa kokeissa
  • keskustella kanssasi kohdekielen kulttuurista
  • toimia virtuaalituutoreina esim. Moodlessa ja/tai Zoomissa osallistumalla ryhmäkeskusteluihin
  • esitellä omaa kotimaataan, kulttuuriaan ja muita kurssiin sopivia aiheita

*Kurssiassistentteja toimii tällä hetkellä englannin itsenäisillä ALMS-kursseilla. ** Tanskan-, islannin- ja norjankieliset vaihto-opiskelijat saattavat vierailla myös Kielikeskuksen ruotsin kursseilla.

Kieliklubit ja muut tapahtumat

Kielikeskus järjestää myös kurssien ulkopuolisia tapahtumia, kuten lukuvuosittain järjestettävät Aasian kieliklubit sekä monikielisen työpajan. Seuraa Opiskelu-palvelun tiedotteita, Kielikeskuksen Opi kieliä joustavasti -sivua sekä heidän sähköpostilistoille lähettämiä viestejä saadaksesi lisätietoa kieliklubeista ja tapahtumista.

HYYn alaiset kansainväliset opiskelijajärjestöt

Kansainväliset opiskelijajärjestöt ovat avoimia niin kotikansainvälistymisestä kiinnostuneille suomalaisille kuin myös kansainvälisille opiskelijoille. Tämän vuoksi ne tarjoavat oivan tilaisuuden tavata erilaisista kulttuuritaustoista tulevia opiskelijoita sekä harjoitella vieraita kieliä. Osa järjestöistä tarjoaa myös mahdollisuuden verkostoitua kattojärjestön eri toimijoihin kanssa ympäri Eurooppaa tai maailmaa, ja osallistua tapahtumiin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Myös monet englanniksi toimivat harrastusjärjestöt tarjoavat mahdollisuuden kansainvälistymiseen yhteisen mielenkiinnon kohteen äärellä.

Voit etsiä sopivaa järjestöä HYYn sivuilta kohdasta Muut järjestöt ja tutustua kiinnostavien järjestöjen toimintaan tarkemmin heidän sosiaalisen median tileillään.

Jos haluat kohentaa ruotsin kielen taitoasi, muistathan, että HYY:n opiskelijajärjestöistä 20 on ruotsinkielisiä. Lisätietoja ruotsinkielisestä opiskelijayhteisöstä löydät täältä!

Kansainvälisiin opiskelijoihin tutustuminen

Yliopistolla opiskeleviin vaihto-opiskelijoihin ja kansainvälisiin tutkinto-opiskelijoihin tutustuminen on yksi tehokkaimmista tavoista oppia tuntemaan erilaisia kulttuureja.

Kansainvälinen tuutorointi 

Kansainvälisenä tuutorina toimiminen on erinomainen tapa tutustua yliopiston kansainväliseen toimintaan. Tuutorina saat kansainvälistä kokemusta kotiyliopistossasi tutustuessasi eri kulttuureista tuleviin opiskelijoihin, joita autat opintojen sujuvassa aloittamisessa ja kotiutumisessa.

Tuutorikoulutuksessa saat ohjeistusta monikulttuurisen ryhmän vetämiseen, minkä lisäksi tuutorina voit suunnitella ryhmäsi toimintaa sekä tuutoroitaviesi tarpeiden että omien kiinnostuksenkohteidesi mukaisesti. Kansainvälisenä tuutorina olet usein uusien opiskelijoiden ensimmäinen kontaktihenkilö Suomessa, joten tuutorointi on erinomainen tilaisuus olla luomassa tuutoroitavillesi posiitivista yliopistokokemusta.

Tuutorina pääset kehittämään myös kielitaitoasi, sillä tuutoriryhmissä toimitaan englanniksi. Kansainvälisiä tuutoreita tarvitaan syksyisin vaihto-opiskelijoille ja kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille ja tammikuussa vaihto-opiskelijoille. Lisätietoa kansainväliseksi tuutoriksi hakemisesta.

Opiskelijalähettiläät

Jos olet kiinnostunut jakamaan opiskelukokemuksiasi nykyisten ja tulevien opiskelijoiden kanssa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä koulutusohjelmissa, hae mukaan Helsingin yliopiston opiskelijalähettilästoimintaan!

Opiskelijalähettiläänä teet erilaisia sisällöntuotannon ja vertaismarkkinoinnin tehtäviä. Sinulla on mahdollisuus mm. jutella tulevien opiskelijoiden kanssa, osallistua tapahtumiin (esimerkiksi lukioesittelyt) ja suunnitella sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Lisäksi opiskelijalähettiläänä toimiminen on erinomainen tilaisuus verkostoitua ja päästä kehittämään mm. esiintymis- ja kielitaitoasi!

Opiskelijalähettiläät koulutetaan tehtäviin. Lue lisää opiskelijalähettilääksi hakemisesta täältä.

Tapahtumat

Avajaiskarnevaali

Avajaiskarnevaalit on lukuvuoden aloittava suurtapahtuma, jossa opiskelijat voivat tutustua järjestöjen toimintaan, ylioppilaskuntaan ja muihin yliopiston toimijoihin. Myös monet kansainväliset järjestöt ovat paikalla edustamassa, joten Avajaiskarnevaalit on hyvä mahdollisuus löytää kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Avajaiskarnevaalit järjestetään yleensä keskustakampuksella. Vuoden 2020 tapahtuma jouduttiin perumaan koronatilanteen vuoksi.

Fuksiseikkailu

Fuksiseikkailu on Suomen suurin uusien opiskelijoiden tapahtuma, johon osallistuu lähes 4000 opiskelijaa ja rastinpitäjää. Tapahtumasta vastaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Fuksiseikkailussa on mahdollisuus tutustua myös HYYn piirissä toimivien kansainvälisten toimijoiden aktiviteetteihin ja toimintaan. 

Vuonna 2020 Fuksiseikkailun tilalla järjestettiin virtuaalinen Fuksiviikko (HYYn nettisivut).

Ohjauskulman tapahtumat

Ohjauskulmassa järjestetään opintojen sujumiseen ja hyvinvointiin liittyvää erilaista matalan kynnyksen toimintaa. Osa työpajoista ja paneeleista järjestetään rennosti kolmella kielellä tai englanniksi, joten voit tulla keskustelemaan erilaisista opiskelijoille ajankohtaisista ja tärkeistä teemoista kansainvälisessä ilmapiirissä.   

Tiedekulma

Tiedekulma tarjoaa erilaisia näkökulmia päivänpolttavista aiheista. Tapahtumat ovat avoinna kaikille ja niitä järjestetään myös englanniksi. Tervetuloa kuulemaan tieteen uusimmista löydöksistä! Tiedekulman tapahtumia voit selata yliopiston tapahtumakalenterista. 
 

Työelämän kansainvälisyystaidot

Jos olet kiinnostunut kehittämään kansainvälisyystaitojasi myös ammatillisesti, voit muun muassa osallistua erilaisiin innovaatiokilpailuihin. Koska ohjelmien kieli on yleensä englanti, ja osallistujat tulevat eri puolilta maailmaa, innovaatiohaasteisiin osallistuminen auttaa kehittämään kykyäsi työskennellä monikulttuurisessa tiimissä.

Helsinki Think Company

Helsinki Think Company on Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä muuttamaan akatemiset kykynsä toiminnaksi. Yhteisö järjestää runsaasti erilaisia idea- ja haastekilpailuja pitkin vuotta. 

Demola

Demolassa yliopisto-opiskelijat sekä yritysten ammattilaiset työskentelevät yhdessä monitieteellisissä tiimeissä tavoitteenaan ratkaista jokin tulevaisuuden haaste. Demola on kahdeksan viikon ohjelma, ja siihen on mahdollista osallistua niin paikallisesti Helsingistä kuin myös globaalisti muista Demolan toimipisteistä. Demolaan osallistumisesta on mahdollista saada opintopisteitä.    

Lahti Venture Programme

Lahti Venture Programme on kaksi kuukautta kestävä kokonaisuus, jonka aikana poikkitieteelliset tiimit kehittävät ratkaisuja Lahden alueella toimiville yrityksille. Ohjelman aikana tiimit saavat sparrausta paikallisten yritysten asiantuntijoilta sekä yrittäjyyden ammattilaisilta. 
Osallistumisesta on mahdollista saada opintopisteitä.

**

Sivun englanninkieliseen versioon on myös koottu tietoa kansainvälisille opiskelijoille integroitumisesta suomalaisille työmarkkinoille muun muassa harjoitteluohjelmien kautta.   

Kotoutuminen

Sivun englanninkieliseen versioon on koottu tietoa kansainvälisille opiskelijoille kotoutumisesta Suomeen.   

Kulttuurienvälisen osaamisen kehittäminen

Opiskelijan ohjeiden artikkelista Kulttuurienvälinen osaaminen voit lukea lisää siitä, miten voit parantaa kulttuurienvälistä osaamistasi niin kotioppilaitoksessa kuin ulkomaillakin.