Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Hyväksilukemisella tarkoitetaan menettelyä, jolla hankkimasi osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintojasi. Voit hakea hyväksilukemista tekemällä korvaavuushakemuksen tai sisällyttämishakemuksen. Lue tämä ohje tarkasti ennen hakemuksen tekemistä.

Jos olet tohtoriopiskelija, toimi tohtoriopiskelijoiden hyväksilukuohjeiden mukaisesti.  

Mitä hyväksilukeminen on ja mitä voi hyväksilukea?

Hyväksilukemisella tarkoitetaan menettelyä, jolla hankkimasi osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintojasi. Olet voinut kartuttaa osaamista suorittamalla opintoja toisessa korkeakoulussa tai esimerkiksi töissä ja harrastuksissa.

 • Voit hyväksilukea opintoja, jotka olet suorittanut korkeakouluissa joko kotimaassa (yliopistotMaanpuolustuskorkeakouluammattikorkeakoulut) tai ulkomailla. Opintojen tulee olla hyväksytysti suoritettuja.
 • Voit hyväksilukea myös esimerkiksi työelämässä, luottamustehtävissä tai harrastuksissa kartuttamaasi osaamista. Silloin puhutaan muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitusta osaamisesta.

Voit hakea hyväksilukemista tekemällä joko korvaavuushakemuksen tai sisällyttämishakemuksen.

Korvaavuushakemus

Tee korvaavuushakemus, kun haluat korvata tutkintosi opintojakson tai opintokokonaisuuden muualla hankitulla osaamisella. Korvaavuushakemuksen hyväksyminen edellyttää, että olet saavuttanut korvattavien opintojen osaamistavoitteet.

Esimerkki: Olet suorittanut koulutusohjelmasi perusopintojen opintojaksoa vastaavan kurssin toisessa korkeakoulussa. Voit hakea hyväksilukemista tekemällä korvaavuushakemuksen. Jos hakemuksesi hyväksytään, saat merkinnän opintojakson korvatusta suorituksesta opintorekisteriisi eikä sinun tarvitse suorittaa opintoa enää uudelleen.

Sisällyttämishakemus

Sisällyttämisessä hankkimasi osaaminen liitetään osaksi tutkintoasi. Sisällyttäessä et siis hae hyväksilukemista tietylle opintojaksolle tai opintokokonaisuudelle, vaan liität tutkintoosi muuta sen vaatimukset täyttävää osaamista. Sisällytettävän osaamisen tulee vastata koulutusohjelmasi opintojen tasoa ja tutkinnon osaamistavoitteita. 

Esimerkki: Olet suorittanut vaihdossa opintoja, jotka haluat liittää osaksi tutkintoasi. Opinnot eivät vastaa mitään tiettyä koulutusohjelmasi opintojaksoa tai opintokokonaisuutta, mutta ne sopivat tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Voit hakea opintojen hyväksilukemista tekemällä sisällyttämishakemuksen. Jos hakemuksesi hyväksytään, opinnot liitetään sellaisenaan osaksi tutkintoasi ja voit sijoittaa ne opintosuunnitelmaasi. 

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tarkoittaa epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen kautta syntyvää osaamista. Epävirallista oppimista voi syntyä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa, työpaikkojen järjestämässä koulutuksessa tai vapaan sivistystyön koulutuksessa. Arkioppimista voi puolestaan syntyä esimerkiksi työkokemuksen, luottamustoimen tai harrastuksen parissa.

Kun haet muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemista osaksi tutkintoasi, sinun tulee todentaa ja dokumentoida osaamisesi opettajan kanssa sovitulla tavalla ja osoittaa, että täytät hyväksiluettaville opinnoille asetetut osaamistavoitteet. On mahdollista, että sinun tulee lisäksi suorittaa esimerkiksi tentti, laatia portfolio, essee tai raportti tai osallistua haastatteluun. Sinulta voidaan edellyttää myös erillisiä oppimistehtäviä tai muita vastaavia tehtäviä.

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemista haetaan normaalisti korvaavuus- tai sisällyttämishakemuksella. Sinun tulee liittää hakemukseesi myös kuvaus siitä, kuinka hankkimasi osaaminen vastaa opintojesi osaamistavoitteita. Jos haet korvaavuutta, osaamisesi arvioidaan korvattavalle opintojaksolle opetussuunnitelmassa annetun arviointiasteikon mukaisesti.

Opiskelijan digitaidot, kieli- ja viestintäosaaminen sekä opettajan pedagogiset opinnot

 • Helsingin yliopistossa tai sen avoimessa yliopistossa suorittamasi 3 op:n laajuinen Opiskelijan digitaidot (tai aiempi tvt-ajokortti) korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen. Jos digitaitojen opintojakso on jo kiinnitetty opintokokonaisuuteen tai toiseen Helsingin yliopiston tutkintoon, saat sijoitettua suorituksen opintosuunnitelmaasi tekemällä sisällyttämishakemuksen.
 • Aiempaan korkeakoulututkintoosi sisältyneet kieliopinnot korvaavat sellaisinaan tutkintoasetuksen edellyttämät kieliopinnot, poislukien kypsyysnäytteen. Jos olet suorittanut kieliopinnot osana aiempaa Helsingin yliopiston tutkintoa, tutustu tämän ohjeen kappaleeseen Viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen.
 • Huomioithan, että voit hakea opettajan pedagogisten opintojen hyväksilukemista ainoastaan ylempään korkeakoulututkintoon. Pedagogisia opintoja et voi hyväksilukea alempaan korkeakoulututkintoon. Poikkeuksina ovat kasvatustieteiden ja psykologian koulutusohjelmat, joissa opettajan pedagogiset opinnot voidaan jakaa kandi- ja maisteriohjelman opetussuunnitelmiin.

Kuinka vanhoja opintoja voi hyväksilukea?

 • Et voi hyväksilukea ja kiinnittää tutkintoosi yli 10 vuotta vanhempia opintoja. Vanhentuminen lasketaan opintojen suorittamispäivästä. Opintokokonaisuuksissa vanhentumisaika alkaa viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivästä. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivän lukukauden loppuun. On mahdollista, että koulutusohjelmissa on myös lyhempiä kuin 10 vuoden vanhentumisaikoja.
 • Vanhentumissääntö ei koske muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista.  
 • Lisätietoja löydät opintojen vanhentumista koskevasta ohjeesta.

Opintojen suunnittelu ja hyväksilukeminen

Hyväksilukemisen hakemiselle ei ole erillisiä määräaikoja, mutta on hyvä ottaa asia esille jo opintojen alkuvaiheessa, kun alat tehdä opintosuunnitelmaasi. Ohjaajasi neuvoo yleisissä hyväksilukemista koskevissa kysymyksissä. Tietyn opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväksilukemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä näiden vastuuopettajaan. Itse hakemus tehdään opintotietojärjestelmä Sisussa.

Ennen kuin teet hyväksikukuhakemuksen, sinun kannattaa miettiä, kuinka aiot tutkintosi tai opintosi rakentaa. Hyväksiluetut opinnot tulevat osaksi tutkintoasi, joten niille on oltava opintosuunnitelmassa tilaa.  Jos tunnistat, että sinulla on opintoihisi tai tutkintoosi vaadittavaa osaamista, hyväksilukemista kannattaa hakea, sillä siten opintosi edistyvät nopeammin ja sinun ei tarvitse suorittaa uudelleen jo hallitsemiasi sisältöjä.

Ota hyväksilukemista suunnitellessa huomioon, että voit ylittää tutkintosi laajuuden korkeintaan 10 prosentilla, jonka jälkeen summa voidaan vielä pyöristää seuraavaan viidellä jaolliseen lukuun. Kandidaatin 180 opintopisteen tutkinto saa siis olla laajuudeltaan korkeintaan 200 opintopistettä ja 120 opintopisteen maisterintutkinto 135 pistettä. Tutkinnon enimmäislaajuuden ylittäviä hyväksilukemishakemuksia ei käsitellä.  Poikkeuksena ovat ennen 1.8.2017 aloittaneet opiskelijat, joiden tutkinnon laajuutta ei ole rajoitettu.

Tutkintoosi mahtuvien hyväksiluettavien opintojen enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki tarkistushetkeen mennessä rekisteröidyt, tutkintoosi käytettävissä olevat opintosuorituksesi (myös sellaiset, joita et ole suunnitellut käyttäväsi tutkintoon) sekä puuttuvat pakolliset opintosi.

Milloin hyväksilukemista voi hakea?

 • Voit hyväksilukea opintoja, jos sinulla on opiskeluoikeus Helsingin yliopiston koulutusohjelmassa  ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi siihen opiskeluoikeuteen, johon haluat hyväksilukea opintoja. Hyväksilukeminen on mahdollista myös, jos suoritat erikoistumiskoulutusta tai erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- tai erikoiseläinlääkärikoulutusta tai vastaavaa koulutusta.
 • Voit hyväksilukea opintoja myös niihin Avoimen yliopiston opintoihin tai erillisopintoihin, joihin olet saanut opiskeluoikeuden. Jos olet hakemassa hyväksilukemista Avoimessa yliopistossa, tutustu avoimen yliopiston ohjesivuun.
 • Hyväksilukiessasi opintoja korvattavan opinnon tulee kuulua opintosuunnitelmasi. Tämä ei koske vielä Avoimen yliopiston opiskelijoita, joilla opintosuunnitelma ei ole käytössä.
 • Jos olet lähdössä kansainväliseen vaihtoon, sinun on laadittava etukäteen opintosuunnitelma ja sovittava alustavasti hyväksilukemisesta omassa koulutusohjelmassasi. Hae hyväksilukemista mahdollisimman pian vaihdon jälkeen.

Mitä osaamista voi hyväksilukea aiemmin suoritetusta tutkinnosta?

Jos haluat hyväksilukea opintoja, jotka sisältyvät jo aiemmin suorittamaasi tutkintoon, hyväksiluettavien opintojen määrä on rajoitettu:

 • Alempaan korkeakoulututkintoon voit hyväksilukea enintään 90 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.
 • Ylempään korkeakoulututkintoon voit hyväksilukea enintään 60 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.
 • Mikäli suoritat tutkintoa lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelmassa, voit hyväksilukea enintään 150 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.
 • Jos olet saanut opiskeluoikeuden siirtohaun kautta, suorittamasi opinnot hyväksiluetaan kuitenkin täysimääräisenä, sillä opiskeluoikeutesi opintoajasta vähennetään jo käyttämäsi opintoaika.

Et voi hyväksilukea:

 • Helsingin yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi alempaan korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon.
 • Helsingin yliopistossa suoritettavaan tieteelliseen jatkotutkintoon opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.
 • Korkeakoulututkintoon kuuluvaa tutkielmaa, kypsyysnäytettä tai väitöskirjaa.

Viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen

Löydät Kielikeskuksen hyväksilukemisen ohjesivuilta lisää tietoa, jos haluat:

 • korvata kandidaatin tutkintoosi kuuluvia pakollisia viestinnän ja kieliosaamisen opintoja. Nämä ovat tutkinnon pakollinen vieras kieli (4 op), toinen kotimainen kieli (3 op) ja äidinkielen viestintäopinnot (3 op).  
 • käyttää Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuuksiin muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja kieliopintoja. 
 • sisällyttää muualla suoritettuja KiVAKO-kursseja tutkintoosi. 

Jos tutkintoosi sisältyy yllä mainittujen lisäksi muita pakollisia kieliopintoja, hae hyväksilukemista Sisussa:

 • Täytä korvaavuushakemus, jos korvaat yhden tutkintorakenteessa annetuista vaihtoehtoisista opintojaksoista (esimerkiksi metsätieteiden maisteriohjelmassa) tai sisällyttämishakemus, jos tutkinnossasi voi valita kieliopinnon vapaammin useasta eri vaihtoehdosta (esimerkiksi oikeustieteen maisteriohjelmassa). 
 • Jos haluat sisällyttää tutkintoon valinnaisia kieliopintoja, hae hyväksilukemista Sisussa tekemällä sisällyttämishakemus.

Toiseen Helsingin yliopiston tutkintoon kiinnitettyjen viestinnän- ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen

 • Saat lisättyä toiseen tutkintoon kiinnitetyt viestinnän ja kieliosaamisen opinnot opintosuunnitelmaasi, kun merkitset opintojaksoesitteen Korvaavuudet-välilehdellä vastaavaksi opintojakson ”Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritetut opinnot”. Opintojakson tarkka nimi riippuu siitä, opintoja olet hyväksilukemassa. Tee tämän jälkeen vielä korvaavuushakemus, jonka löydät samalta välilehdeltä kohdasta Hyväksiluku. Lisätietoja löydät Kielikeskuksen viestinnän- ja kieliosaamisen hyväksilukemista käsittelevästä ohjeesta

Opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Ulkomailla suoritettujen opintopisteiden muuntaminen ECTS-pisteiksi

Helsingin yliopiston tutkintoon tai opintokokonaisuuteen kiinnitettyjen opintojen hyväksilukeminen

Helsingin yliopistossa suoritettuja opintoja ei tarvitse pääsääntöisesti hyväksilukea. Poikkeuksena on tilanne, jos haluat sijoittaa tutkintoosi ja opintosuunnitelmaasi opintoja, jotka on jo kiinnitetty toiseen Helsingin yliopistossa suoritettuun tutkintoon tai opintokokonaisuuteen. Tässä tapauksessa sinun tulee tehdä sisällyttämishakemus sisällytyshakemuksen ohjeen mukaisesti ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään, että hyväksilukeminen koskee Helsingin yliopistossa suoritettuja opintoja. Sisällytyshakemusta käytetään poikkeuksellisesti korvaavuushakemuksen sijaan, sillä Sisussa opinto ei voi olla samanaikaisesti kiinnitetty kahteen tutkintoon tai opintokokonaisuuteen.

Jos haluat hyväksilukea kieliopintoja aiemmin suorittamastasi Helsingin yliopiston tutkinnosta, katso ohjeet kappaleesta viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen.

Huomioithan, että pääsääntöisesti et voi käyttää samaa opintojaksoa tai opintokokonaisuutta kahteen kertaan saman tutkinnon (esim. kandidaatin tutkinnon) sisällä. Huomioi myös muut yllä luetellut hyväksilukemisen rajoitukset ja periaatteet.

Opiskelijan digitaidot

Helsingin yliopistossa tai sen Avoimessa yliopistossa suorittamasi 3 op:n laajuinen Opiskelijan digitaidot (tai aiempi tvt-ajokortti) korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen. Jos digitaitojen opintojakso on jo kiinnitetty opintokokonaisuuteen tai toiseen Helsingin yliopiston tutkintoon, saat sijoitettua suorituksen opintosuunnitelmaasi tekemällä  sisällytyshakemuksen ohjeen mukaisesti.  Kirjoita hakemuksen lisätietokenttään, että hyväksilukeminen koskee Helsingin yliopistossa suoritettuja digitaito-opintoja.

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston opintojen hyväksilukeminen

Pääsääntöisesti sinun ei tarvitse hakea hyväksilukemista Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa suorittamillesi opinnoille, vaan saat sijoitettua ne oikealle paikalleen opintosuunnitelmassa poimimalla opinnon opintojakson esitteen Korvaavuudet-välilehdeltä.

Jos Avoimen yliopiston opinnot on kuitenkin jo koostettu opintokokonaisuuteen, et pysty poimimaan opintoa vastaavuuksista. Tee tällaisessa tapauksessa sisällytyshakemus. Hakemuksen hyväksynnän jälkeen on usein tarpeen tehdä vielä kokonaisuuden poikkeavan sisällön hakemus, jolla saat sijoitettua opinnot oikeaan kohtaan opintosuunnitelmaasi.

On suositeltavaa, että Helsingin Avoimen yliopiston opintoja ei koosteta kokonaisuudeksi, mikäli haluat käyttää opinnot Helsingin yliopiston tutkintoon myöhemmässä vaiheessa.

Hyväksilukuhakemuksen tekeminen Sisussa ja hakemuksen käsittely

Sinun on itse haettava hyväksilukemista ja todennettava osaamisesi. Hae hyväksilukemista oheisten Sisu-ohjeiden mukaisesti ja liitä hakemukseesi opintosuoritusote muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista. Liitä hakemukseen myös suoritetun opintojakson kuvausteksti.

Jos haet hyväksilukemista muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella, sinun tulee liittää hakemukseesi myös kuvaus siitä, kuinka hankkimasi osaaminen vastaa opintojesi osaamistavoitteita. 

Sinun ei tarvitse toimittaa alkuperäisiä todistuksia, vaan voit liittää ne hakemukseen sähköisesti. Varaudu kuitenkin siihen, että sinulta voidaan pyytää alkuperäisiä todistuksia nähtäväksi. 

Korvaavuushakemus

 1. Käy läpi opintojesi alussa ja niiden aikana tutkintosi rakennetta ja omaa opintosuunnitelmaasi. Opintojaksojen kuvauksissa olevien osaamistavoitteiden avulla voit tunnistaa, jos sinulla on jo hallussa jonkin opintojakson tai opintokokonaisuuden osaaminen. Voit keskustella korvaavuuden hakemisesta myös HOPS-ohjaajasi kanssa.  
 2. Lue hyväksilemisen ohjeet. 
 3. Tee korvaavuushakemus Sisussa käyttöohjeen mukaisesti. 
 4. Opiskelijapalveluiden hallintohenkilö ottaa hakemuksen käsittelyyn Sisussa ja lähettää hakemuksen vastuuopettajan arvioitavaksi. 
 5. Vastuuopettaja arvioi suorituksen ja lähettää hyväksytyn tai hylätyn päätöksen tiedot hallintohenkilölle kirjattavaksi Sisuun. 
 6. Saat 30 päivän sisällä tiedon päätöksestä Sisuun. Kesällä 1.6.–31.8. välisenä aikana jätetyissä hakemuksissa käsittelyaika voi olla kuukautta pidempi. Jos hakemuksesi on hyväksytty, korvatut opinnot näkyvät opintosuorituksissasi.
 7. Jos olet saanut hylätyn päätöksen, sinun on mahdollista hakea oikaisua yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti. 

Sisällyttämishakemus

 1. Tutustu koulutusohjelmasi tutkinnon rakenteeseen ja opetussuunnitelmaan. Jos olet hankkinut esimerkiksi toisessa korkeakoulussa tai opiskelijavaihdossa osaamista, joka sopii tutkintosi vaatimuksiin, voit hakea osaamisen sisällyttämistä. Voit keskustella sisällyttämisestä myös HOPS-ohjaajasi kanssa.  
 2. Lue hyväksilukemisen ohjeet. 
 3. Tee sisällyttämishakemus Sisussa käyttöohjeen mukaisesti
 4. Hallintohenkilö käsittelee hakemuksesi Sisussa ja tekee hyväksytyn tai hylätyn sisällyttämispäätöksen.  
 5. Saat 30 päivän sisällä tiedon päätöksestä Sisuun. Kesällä 1.6.–31.8. välisenä aikana jätetyissä hakemuksissa käsittelyaika voi olla kuukautta pidempi. Jos hakemus on hyväksytty, sisällytetyt opinnot näkyvät opintosuorituksissasi.
 6. Jos olet saanut hylätyn päätöksen, sinun on mahdollista hakea oikaisua yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti. 

Hyväksiluettavien opintojen arviointi

Saat hyväksiluetuista opinnoista saman arvosanan, jos opinnot on arvioitu käyttäen samoja arvosana-asteikkoja kuin Helsingin yliopistossa. Asteikot ovat 0–5, hyväksytty-hylätty sekä toisen kotimaisen kielen kirjallisessa ja suullisessa taidossa hyvä taito-tyydyttävä taito-hylätty. Muussa tapauksessa arvosanaksi kirjataan hyväksytty.

Neuvonta

Neuvontaa hyväksilukemista koskevissa asioissa saat oman tiedekuntasi opiskelijapalveluista. Mikäli hakemuksesi käsittelyllä on erityinen kiire, ilmoita tästä oman tiedekuntasi opiskelijapalveluihin. Ole yhteydessä opiskelijapalveluihin myös, jos et voi täyttää sähköistä hakulomaketta. Jos et pysty tekemään hakemusta Sisussa sen saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi, voit olla yhteydessä yliopiston esteettömyysyhdyshenkilöihin. Lisätietoa erityisjärjestelyiden ohjesivulla.

Kielikeskus käsittelee ja neuvoo tutkintoon kuuluvien pakollisten viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukuhakemuksissa, Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuuksien käytettävien opintojen hyväksilukuhakemuksissa ja KiVAKO-kurssien sisällytyshakemuksissa. Muiden kieliopintojen hyväksilukuhakemukset ohjautuvat oman tiedekuntasi opiskelijapalveluiden käsiteltäviksi.