Aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukeminen tutkintoon

Voit hakea muualla suoritettujen opintojen ja muun osaamisen hyväksilukemista tutkintoosi. Toimita täytetty hyväksilukulomake sähköisesti tai paperisena oman tiedekuntasi opiskelijaneuvontapisteeseen.

Hyväksilukemisen muodot

Korvaaminen

Korvaaminen tarkoittaa sitä, että voit korvata koulutusohjelmasi opintoja aiemmin hankitulla osaamisella. Kun haluat korvata opintoja, on aiemmin hankkimasi osaamisen vastattava sisällöltään korvattavan opintojakson tai -kokonaisuuden osaamistavoitteita. Tutkintoon on mahdollista korvaamalla hyväksilukea sellaisia opintoja, joita olet suorittanut korkeakouluissa joko kotimaassa (yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulu, ammattikorkeakoulut) tai ulkomailla.

Sisällyttäminen

Sisällyttäminen tarkoittaa sitä, että aiemmin hankittu osaamisesi liitetään osaksi tutkintoasi. Tällöin ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta opintojaksoihin ja -kokonaisuuksiin. Osaamisen tulee kuitenkin vastata koulutusohjelmasi opintojen tasoa ja osaamistavoitteita. Tutkintoosi voit sisällyttää ainoastaan sellaisia opintoja, jotka olet suorittanut yliopistossa joko kotimaassa (yliopistot, Maanpuolustuskorkeakoulu) tai ulkomailla. Et siis voi sisällyttää tutkintoosi ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja.

Millaista osaamista voi hyväksilukea

Hyväksilukeminen voidaan jakaa muodollisessa koulutuksessa ja muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemiseen.

Muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tarkoittaa hyväksytysti suoritettuja opintoja. Näitä opintoja voit hyväksilukea tutkintoosi myös siinä tapauksessa, että ne sisältyvät jo aiemmin suorittamaasi tutkintoon. Voit hyväksilukea suorittamiasi opintoja myös Kielikeskuksessa ja Avoimessa yliopistossa suoritettaviin opintoihin.

Lisätietoa muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitusta osaamisesta löydät tämän ohjeen kappaleesta: Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen.

Hyväksilukemisen hakeminen

Sinun on itse haettava hyväksilukemista ja todennettava osaamisesi.

 • Pakollisten kieliopintojen korvaaminen: lue ohjeet.
 • Korvaaminen ja sisällyttäminen: hyväksilukemista haetaan kampuskohtaisilla lomakkeilla. Tarkista että koulutusohjelmasi on valittuna jotta näet lomakkeesi.

Sinun on haettava hyväksilukemista kirjallisesti ja liitettävä hakemukseesi opintosuoritusote muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista, tieto mihin kokonaisuuteen haluat opinnot hyväksilukea, kuvaus opintojen sisällöstä sekä tarvittavat todistukset ja muut mahdolliset asiakirjat. Jos haet hyväksilukemista muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella, liitä hakemukseesi myös kuvaus siitä, kuinka hankkimasi osaaminen vastaa opintojesi osaamistavoitteita.

Sinun ei tarvitse toimittaa alkuperäisiä todistuksia, vaan voit liittää ne hakemukseen sähköisesti. Varaudu kuitenkin siihen, että sinulta voidaan pyytää alkuperäisiä todistuksia nähtäväksi.

Kun liität hakemukseesi liitteitä sähköisesti, otathan huomioon, että sähköposti ei ole suojattu järjestelmä.

Erillisiä opintoja suorittavat opiskelijat: lomake tulee alle näkyviin kun valitset jonkin tiedekuntasi koulutusohjelmista. Katso myös tiedekuntasi ohjeet ammatillinen jatkokoulutus -välilehdeltä.

Milloin hyväksilukemista voi hakea?

Voit hakea hyväksilukemista, jos sinulla on tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi. Voit myös hakea hyväksilukemista, jos suoritat erikoistumiskoulutusta tai erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- tai erikoiseläinlääkärikoulutusta.

Jos sinulla on opinto-oikeus Avoimessa yliopistossa tai olet saanut erillisten opintojen suoritusoikeuden, voit hakea hyväksilukemista muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen eli aiemmin suoritettujen opintojen perusteella.

Hyväksilukemisen hakemiselle ei ole erillisiä määräaikoja, mutta on hyvä ottaa asia esille jo opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Jos olet lähdössä kansainväliseen vaihtoon, sinun on laadittava etukäteen opintosuunnitelma ja sovittava alustavasti hyväksilukemisesta omassa koulutusohjelmassasi. Hae hyväksilukemista mahdollisimman pian vaihdon jälkeen.

Hyväksilukemisen periaatteet

Hyväksiluettavien opintojen on mahduttava tutkintoosi. Tutkinnon laajuuden voi ylittää korkeintaan 10 prosentilla, jonka jälkeen summa voidaan vielä pyöristää seuraavaan viidellä jaolliseen lukuun. Kandidaatin tutkinto saa siis olla laajuudeltaan korkeintaan 200 opintopistettä ja maisterintutkinto 135 pistettä. Tutkinnon enimmäislaajuuden ylittäviä hyväksilukemishakemuksia ei käsitellä.

Tutkintoosi mahtuvien hyväksiluettavien opintojen enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki tarkistushetkeen mennessä rekisteröidyt, tutkintoosi käytettävissä olevat opintosuorituksesi (myös sellaiset, joita et ole suunnitellut käyttäväsi tutkintoon) sekä puuttuvat pakolliset opintosi.

 Et voi sisällyttää tutkintoosi ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja.

Hyväksilukemiseen liittyvät vanhentumisperiaatteet

 • Tutkintoon et voi sisällyttää yli 10 vuotta vanhempia opintoja. Aika alkaa opintojen suorittamispäivästä. Opintokokonaisuuksissa vanhentumisaika alkaa viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivästä. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivän lukukauden loppuun. On mahdollista, että koulutusohjelmissa on myös lyhempiä kuin 10 vuoden vanhentumisaikoja.
 • Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista voit hyväksilukea vanhentumissäännöstä huolimatta.

Ulkomailla suoritettujen opintopisteiden muuntaminen ECTS-pisteiksi

Tietoa Helsingin yliopiston yhteistyöyliopistojen lukukauden kestosta ja opintopistemitoituksesta EU-/ETA-alueen ulkopuolella löydät kunkin kohdeyliopiston tiedoista ohjeesta Vaihtokohteet maailmalla. Suositeltu muuntokerroin löytyy kunkin vaihtokohteen tiedoista (keväästä 2019 alkaen). Katso myös ohje opintopisteiden muuntamisesta.

Hyväksiluettavien opintojen arviointi

Saat hyväksiluetuista opinnoista arvosanan vain, jos opinnot on arvioitu käyttäen samoja arvosana-asteikkoja kuin Helsingin yliopistossa. Asteikot ovat 0–5, hyväksytty-hylätty sekä toisen kotimaisen kielen kirjallisessa ja suullisessa taidossa hyvä taito-tyydyttävä taito-hylätty. Jos haet sisällyttämistä, saat arvosanan vain, jos opinnot on arvioitu käyttäen samoja arvosana-asteikkoja kuin Helsingin yliopistossa. Tällöin opintokokonaisuuden arvosana määräytyy siihen sisällytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti.

Aiemmin suoritettuun korkeakoulututkintoon sisältyvien opintojen hyväksilukeminen

Hyväksiluettavien opintojen enimmäismäärät ovat seuraavat, jos opinnot sisältyvät jo aiemmin suorittamaasi tutkintoon:

 • Alempaan korkeakoulututkintoon voit hyväksilukea enintään 90 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.
 • Ylempään korkeakoulututkintoon voit hyväksilukea enintään 60 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.
 • Mikäli suoritat tutkintoa lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelmassa, voit hyväksilukea enintään 150 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.

Lisäksi sinun on huomioitava seuraavat periaatteet:

 • Aikaisemmin suorittamaasi alempaan korkeakoulututkintoon sisältyneitä opintoja et voi hyväksilukea Helsingin yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon.
 • Yliopistossa suorittamaasi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyneitä opintoja et voi hyväksilukea Helsingin yliopistossa suoritettavaan jatkotutkintoon.
 • Et siis voi sisällyttää tutkintoosi ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja.
 • Opettajan pedagogiset opinnot voidaan hyväksilukea vain ylempään korkeakoulututkintoon. Pedagogisia opintoja ei voida hyväksilukea alempaan korkeakoulututkintoon.
 • Aiempaan korkeakoulututkintoosi sisältyneet kieliopinnot korvaavat sellaisinaan tutkintoasetuksen edellyttämät kieliopinnot.
 • Helsingin yliopistossa tai sen Avoimessa yliopistossa suorittamasi 3 op:n laajuinen Opiskelijan digitaidot (tai aiempi tvt-ajokortti) korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen, eikä sinun tarvitse hakea korvaavuutta.
 • Alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvaa tutkielmaa, kypsyysnäytettä tai väitöskirjaa sinun ei ole mahdollista hyväksilukea aiemman osaamisen perusteella. Poikkeuksena ovat lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmien tutkielmat, jotka on mahdollista hyväksilukea.

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tarkoittaa epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen kautta syntyvää osaamista. Epävirallista oppimista voi syntyä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa, työpaikkojen järjestämässä koulutuksessa tai vapaan sivistystyön koulutuksessa. Arkioppimista voi puolestaan syntyä esimerkiksi työkokemuksen, luottamustoimen tai harrastuksen parissa.

Sinun tulee todentaa ja dokumentoida osaamisesi opettajan kanssa sovitulla tavalla ja osoittaa, että täytät hyväksiluettaville opinnoille asetetut osaamistavoitteet. On mahdollista, että sinun tulee lisäksi suorittaa esimerkiksi tentti, laatia portfolio, essee tai raportti tai osallistua haastatteluun. Sinulta voidaan edellyttää myös erillisiä oppimistehtäviä tai muita vastaavia tehtäviä.

Voit saada opintopisteitä myös osallistumalla yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoimintaan. Kuhunkin tutkintoon voit sisällyttää 2–5 opintopistettä hallinto- ja järjestötoiminnassa hankkimaasi osaamista.

Hakemuksen käsittely ja päätöksestä tiedottaminen

Kun olet jättänyt hyväksilukemista koskevan hakemuksen ja lisännyt siihen tarvittavat liitteet, saat päätöksen kuukauden kuluessa. Tämä aikataulu koskee muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella tehtävää hyväksilukemista. Mikäli jätät hakemuksesi kesäaikana 1.6.–31.8., päätöksen saaminen voi kestää yli kuukauden.

Jos päätös on kielteinen, saat sen kirjallisesti. Päätös sisältää perustelut. Mikäli olet tyytymätön päätökseen, joka koskee aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemista, voit tehdä siitä kirjallisen tai suullisen oikaisuvaatimuksen päätöksen tekijälle. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Mikäli et ole tyytyväinen oikaisuvaatimuksesta tehtyyn päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua yliopiston oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksestä tiedon.