Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Hyväksilukemisella tarkoitetaan menettelyä, jolla hankkimasi osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintojasi. Voit hakea hyväksilukemista tekemällä korvaavuushakemuksen tai sisällyttämishakemuksen. Lue tämä ohje tarkasti ennen hakemuksen tekemistä.

Jos olet tohtoriopiskelija, toimi tohtoriopiskelijoiden hyväksilukuohjeiden mukaisesti.  

Mitä hyväksilukeminen on ja mitä voi hyväksilukea?

Hyväksilukemisella tarkoitetaan menettelyä, jolla hankkimasi osaaminen voidaan hyväksyä osaksi opintojasi. Olet voinut kartuttaa osaamista suorittamalla opintoja toisessa korkeakoulussa tai esimerkiksi töissä ja harrastuksissa.

 • Voit hyväksilukea opintoja, jotka olet suorittanut korkeakouluissa joko kotimaassa (yliopistotMaanpuolustuskorkeakouluammattikorkeakoulut) tai ulkomailla. Opintojen tulee olla hyväksytysti suoritettuja.
 • Voit hyväksilukea myös esimerkiksi työelämässä, luottamustehtävissä tai harrastuksissa kartuttamaasi osaamista. Silloin puhutaan muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitusta osaamisesta.

Voit hakea hyväksilukemista tekemällä joko korvaavuushakemuksen tai sisällyttämishakemuksen.

Korvaaminen

Tee korvaavuushakemus, kun haluat korvata tutkintosi opintojakson tai opintokokonaisuuden muualla hankitulla osaamisella. Korvaavuushakemuksen hyväksyminen edellyttää, että olet saavuttanut korvattavien opintojen osaamistavoitteet.

Esimerkki: Olet suorittanut koulutusohjelmasi perusopintojen opintojaksoa vastaavan kurssin toisessa korkeakoulussa. Voit hakea hyväksilukemista tekemällä korvaavuushakemuksen. Jos hakemuksesi hyväksytään, saat merkinnän opintojakson korvatusta suorituksesta opintorekisteriin.

Sisällyttäminen

Sisällyttämisessä hankkimasi osaaminen liitetään osaksi tutkintoasi. Sisällyttäessä et siis hae hyväksilukemista tietylle opintojaksolle tai opintokokonaisuudelle, vaan liität tutkintoosi muuta sen vaatimukset täyttävää osaamista. Sisällytettävän osaamisen tulee vastata koulutusohjelmasi opintojen tasoa ja tutkinnon osaamistavoitteita. 

Esimerkki: Olet suorittanut vaihdossa opintoja, jotka haluat liittää osaksi tutkintoasi. Opinnot eivät vastaa mitään tiettyä koulutusohjelmasi opintojaksoa tai opintokokonaisuutta, mutta ne sopivat tutkintosi vapaavalintaisiin opintoihin. Voit hakea opintojen hyväksilukemista tekemällä sisällyttämishakemuksen. Jos hakemuksesi hyväksytään, opinnot liitetään sellaisenaan osaksi tutkintoasi ja voit sijoittaa ne opintosuunnitelmaasi. 

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukeminen

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittu osaaminen tarkoittaa epävirallisen oppimisen tai arkioppimisen kautta syntyvää osaamista. Epävirallista oppimista voi syntyä esimerkiksi täydennyskoulutuksessa, työpaikkojen järjestämässä koulutuksessa tai vapaan sivistystyön koulutuksessa. Arkioppimista voi puolestaan syntyä esimerkiksi työkokemuksen, luottamustoimen tai harrastuksen parissa.

Kun haet muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemista osaksi tutkintoasi, sinun tulee todentaa ja dokumentoida osaamisesi opettajan kanssa sovittavalla tavalla ja osoittaa, että täytät hyväksiluettaville opinnoille asetetut osaamistavoitteet. On mahdollista, että sinun tulee lisäksi suorittaa esimerkiksi tentti, laatia portfolio, essee tai raportti tai osallistua haastatteluun. Sinulta voidaan edellyttää myös erillisiä oppimistehtäviä tai muita vastaavia tehtäviä.

Muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksilukemista haetaan tavalliseen tapaan korvaavuus- tai sisällyttämishakemuksella. Sinun tulee liittää hakemukseesi myös kuvaus siitä, kuinka hankkimasi osaaminen vastaa opintojesi osaamistavoitteita. Jos haet korvaavuutta, osaamisesi arvioidaan korvattavalle opintojaksolle opetussuunnitelmassa määritellyn arvosteluasteikon mukaisesti.

Opiskelijan digitaidot, kieli- ja viestintäosaaminen sekä opettajan pedagogiset opinnot

 • Helsingin yliopistossa tai sen avoimessa yliopistossa suorittamasi 3 op:n laajuinen Opiskelijan digitaidot (tai aiempi tvt-ajokortti) korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen. Jos digitaitojen opintojakso on jo kiinnitetty opintokokonaisuuteen tai toiseen Helsingin yliopiston tutkintoon, saat sijoitettua suorituksen opintosuunnitelmaasi tekemällä sisällyttämishakemuksen.
 • Aiempaan korkeakoulututkintoosi sisältyneet kieliopinnot korvaavat sellaisinaan tutkintoasetuksen edellyttämät kieliopinnot, poislukien kypsyysnäytteen. Jos olet suorittanut kieliopinnot osana aiempaa Helsingin yliopiston tutkintoa, tutustu tämän ohjeen kappaleeseen Viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen.
 • Huomioithan, että voit hakea opettajan pedagogisten opintojen hyväksilukemista ainoastaan ylempään korkeakoulututkintoon. Pedagogisia opintoja ei voida hyväksilukea alempaan korkeakoulututkintoon. Poikkeuksina ovat kasvatustieteiden ja psykologian koulutusohjelmat, joissa osa opettajan pedagogisista opinnoista kuuluu kandiohjelmaan ja osa maisteriohjelmaan.

  Kuinka vanhoja opintoja voi saada hyväksiluettua?

  • Et voi saada hyväksiluettua ja kiinnittää tutkintoosi yli 10 vuotta vanhempia opintoja. Vanhentuminen lasketaan opintojen suorittamispäivästä. Opintokokonaisuuksissa vanhentumisaika alkaa viimeisenä suoritetun opintojakson suorittamispäivästä. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivän lukukauden loppuun. On mahdollista, että koulutusohjelmissa on myös lyhempiä kuin 10 vuoden vanhentumisaikoja.
  • Vanhentumissääntö ei koske osaamista, joka on hankittu muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa.  
  • Lisätietoja löydät opintojen vanhentumista koskevasta ohjeesta.

  Opintojen suunnittelu ja hyväksilukeminen

  Hyväksilukemisen hakemiselle ei ole erillisiä määräaikoja, mutta on hyvä ottaa asia esille jo opintojen alkuvaiheessa, kun alat tehdä opintosuunnitelmaasi. Ohjaajasi neuvoo yleisissä hyväksilukemista koskevissa kysymyksissä. Tietyn opintojakson tai opintokokonaisuuden hyväksilukemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä näiden vastuuopettajaan. Itse hakemus tehdään opintotietojärjestelmä Sisussa.

  Ennen kuin teet hyväksilukuhakemuksen, sinun kannattaa miettiä, kuinka aiot tutkintosi tai opintosi rakentaa. Hyväksiluetut opinnot tulevat osaksi tutkintoasi, joten niille on oltava tilaa opintosuunnitelmassasi.  Jos tunnistat, että sinulla on opintoihisi tai tutkintoosi vaadittavaa osaamista, hyväksilukemista kannattaa hakea, sillä siten opintosi edistyvät nopeammin eikä sinun tarvitse suorittaa jo hallitsemiasi sisältöjä uudelleen.

  Ota hyväksilukemista suunnitellessasi huomioon, että voit ylittää tutkintosi laajuuden korkeintaan 10 prosentilla, minkä jälkeen summa voidaan vielä pyöristää seuraavaan viidellä jaolliseen lukuun. Kandidaatin 180 opintopisteen tutkinto saa siis olla laajuudeltaan korkeintaan 200 opintopistettä ja 120 opintopisteen maisterintutkinto 135 pistettä. Tutkinnon enimmäislaajuuden ylittäviä hyväksilukemishakemuksia ei käsitellä.  Poikkeuksena ovat ne ennen 1.8.2017 aloittaneet opiskelijat, joiden tutkinnon laajuutta ei ole rajoitettu.

  Tutkintoosi mahtuvien hyväksiluettavien opintojen enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon kaikki tarkistushetkeen mennessä rekisteröidyt, tutkintoosi käytettävissä olevat opintosuorituksesi (myös sellaiset, joita et ole suunnitellut käyttäväsi tutkintoon) sekä puuttuvat pakolliset opintosi.

  Milloin hyväksilukemista voi hakea?

  • Voit hakea opintojen hyväksilukemista, jos sinulla on opiskeluoikeus Helsingin yliopiston koulutusohjelmassa  ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi siihen opiskeluoikeuteen, jonka opintoja hyväksilukeminen koskee. Hyväksilukeminen on mahdollista myös, jos suoritat erikoistumiskoulutusta tai erikoislääkäri-, erikoishammaslääkäri- tai erikoiseläinlääkärikoulutusta tai vastaavaa koulutusta.
  • Voit hakea hyväksilukemista myös niihin avoimiin yliopisto-opintoihin tai erillisopintoihin, joihin olet saanut opiskeluoikeuden. Jos olet hakemassa hyväksilukemista avoimiin yliopisto-opintoihin, tutustu näitä koskeviin ohjesivuihin.
  • Hakiessasi hyväksilukemista korvattavan  opinnon tulee kuulua opintosuunnitelmaasi. Tämä ei koske avoimia yliopisto-opintoja suorittavia opiskelijoita, joilla opintosuunnitelma ei ole käytössä.
  • Jos olet lähdössä kansainväliseen vaihtoon, sinun on laadittava etukäteen opintosuunnitelma ja sovittava alustavasti hyväksilukemisesta omassa koulutusohjelmassasi. Hae hyväksilukemista mahdollisimman pian vaihdon jälkeen.

  Mitä osaamista voi hyväksilukea aiemmin suoritetusta tutkinnosta?

  Jos haluat saada hyväksiluettua opintoja, jotka sisältyvät jo aiemmin suorittamaasi tutkintoon, hyväksiluettavien opintojen määrää on rajoitettu:

  • Alempaan korkeakoulututkintoon voit hyväksilukea enintään 90 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.
  • Ylempään korkeakoulututkintoon voit hyväksilukea enintään 60 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.
  • Mikäli suoritat tutkintoa lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelmassa, voit hyväksilukea enintään 150 opintopistettä opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi korkeakoulututkintoon.
  • Jos olet saanut opiskeluoikeuden siirtohaun kautta, suorittamasi opinnot hyväksiluetaan kuitenkin täysimääräisesti.

  Et voi hyväksilukea:

  • Ylempään korkeakoulututkintoon opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi alempaan korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon.
  • Tieteelliseen jatkotutkintoon opintoja, jotka sisältyvät aiemmin suorittamaasi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.
  • Korkeakoulututkintoon kuuluvaa tutkielmaa, kypsyysnäytettä tai väitöskirjaa.

  Viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen

  Löydät Kielikeskuksen viestinnän- ja kieliosaamisen hyväksilukemista käsittelevästä ohjeesta lisää tietoa, jos haluat:

  • korvata kandidaatin tutkintoosi kuuluvia pakollisia viestinnän ja kieliosaamisen opintoja. Nämä ovat tutkinnon pakollinen vieras kieli (4 op), toinen kotimainen kieli (3 op) ja äidinkielen viestintäopinnot (3 op).  
  • käyttää Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuuksiin muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettuja kieliopintoja. 
  • sisällyttää muualla suoritettuja KiVAKO/KiVANET-kursseja tutkintoosi. 
  • lisätä opintosuunnitelmaasi aiemman tai keskeneräisen Helsingin yliopiston tutkinnon viestintä- ja kieliopinnot.

  Jos tutkintoosi sisältyy yllä mainittujen lisäksi muita pakollisia kieliopintoja, hae hyväksilukemista Sisussa:

  • Täytä korvaavuushakemus, jos korvaat yhden tutkintorakenteessa annetuista vaihtoehtoisista opintojaksoista (esimerkiksi metsätieteiden maisteriohjelmassa) tai sisällyttämishakemus, jos tutkinnossasi voi valita kieliopinnon vapaammin useasta eri vaihtoehdosta.

  Opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

  Ulkomailla suoritettujen opintopisteiden muuntaminen ECTS-opintopisteiksi

  Helsingin yliopiston tutkintoon tai opintokokonaisuuteen kiinnitettyjen opintojen hyväksilukeminen

  Helsingin yliopistossa suoritettuja opintoja ei tarvitse pääsääntöisesti hyväksilukea. Poikkeuksena on tilanne, jos haluat sijoittaa tutkintoosi ja opintosuunnitelmaasi opintoja, jotka on jo kiinnitetty toiseen Helsingin yliopistossa suoritettuun tutkintoon tai opintokokonaisuuteen. Tässä tapauksessa sinun tulee tehdä sisällyttämishakemus sisällytyshakemuksen ohjeen mukaisesti ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään, että hyväksilukeminen koskee Helsingin yliopistossa suoritettuja opintoja. Sisällytyshakemusta käytetään poikkeuksellisesti korvaavuushakemuksen sijaan, sillä Sisussa opinto ei voi olla samanaikaisesti kiinnitetty kahteen tutkintoon tai opintokokonaisuuteen.

  Jos haluat saada hyväksiluettua kieliopintoja, jotka kuuluvat Helsingin yliopistossa suorittamaasi tutkintoon, katso ohjeet kappaleesta viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen.

  Huomioithan, että pääsääntöisesti et voi käyttää samaa opintojaksoa tai opintokokonaisuutta kahteen kertaan saman tutkinnon (esim. kandidaatin tutkinnon) sisällä. Huomioi myös muut yllä luetellut hyväksilukemisen rajoitukset ja periaatteet.

  Opiskelijan digitaidot

  Helsingin yliopistossa tai sen avoimina yliopisto-opintoina suorittamasi 3 op:n laajuinen Opiskelijan digitaidot (tai aiempi tvt-ajokortti) korvaa sellaisenaan vastaavan suorituksen. Jos digitaitojen opintojakso on jo kiinnitetty opintokokonaisuuteen tai toiseen Helsingin yliopiston tutkintoon, katso sisällytyshakemuksen ohjeesta, kuinka saat sijoitettua tämän suorituksen opintosuunnitelmaasi. Kirjoita hakemuksen lisätietokenttään, että hyväksilukeminen koskee Helsingin yliopistossa suoritettuja digitaito-opintoja.

  Helsingin yliopiston avoimien yliopisto-opintojen hyväksilukeminen

  Pääsääntöisesti sinun ei tarvitse hakea hyväksilukemista Helsingin yliopiston avoimina yliopisto-opintoina suorittamillesi opinnoille, vaan saat sijoitettua ne oikealle paikalleen opintosuunnitelmassa poimimalla opinnon opintojakson esitteen Korvaavuudet-välilehdeltä.

  Jos avoimet yliopisto-opinnot on kuitenkin jo koostettu opintokokonaisuuteen, et pysty poimimaan opintoa vastaavuuksista. Tee tässä tapauksessa sisällytyshakemus. Hakemuksen hyväksynnän jälkeen on usein tarpeen tehdä vielä kokonaisuuden poikkeavan sisällön hakemus, jolla saat sijoitettua opinnot oikeaan kohtaan opintosuunnitelmaasi.

  On suositeltavaa, että Helsingin avoimia yliopisto-opintoja ei koosteta kokonaisuudeksi, mikäli haluat käyttää opinnot Helsingin yliopiston tutkintoon myöhemmässä vaiheessa.

  Hyväksilukuhakemuksen tekeminen Sisussa ja hakemuksen käsittely

  Sinun on itse haettava hyväksilukemista ja todennettava osaamisesi.

  • Hae hyväksilukemista oheisten Sisu-ohjeiden mukaisesti.
  • Liitä  hakemukseesi opintosuoritusote muualla kuin Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista. Käytä sähköisesti varmennettua opintosuoritusotetta tai Oma opintopolku -palvelusta saatavaa linkkiä suorituksen tietoon. 
  • Liitä hakemukseen myös suoritetun opintojakson kuvausteksti, josta ilmenevät jakson tavoitteet, sisällöt sekä mahdollinen kirjallisuus.
  • Jos haet hyväksilukemista muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella, sinun tulee liittää hakemukseesi myös kuvaus siitä, kuinka hankkimasi osaaminen vastaa opintojesi osaamistavoitteita. 

  Korvaavuushakemus

  1. Käy läpi opintojesi alussa ja niiden aikana tutkintosi rakennetta ja omaa opintosuunnitelmaasi. Opintojaksojen kuvauksissa olevien osaamistavoitteiden avulla voit tunnistaa, jos sinulla on jo hallussa jonkin opintojakson tai opintokokonaisuuden osaaminen. Voit keskustella korvaavuuden hakemisesta myös HOPS-ohjaajasi kanssa.  
  2. Lue hyväksilukemisen ohjeet. 
  3. Tee korvaavuushakemus Sisussa käyttöohjeen mukaisesti. 
  4. Opiskelijapalveluiden hallintohenkilö ottaa hakemuksen käsittelyyn Sisussa ja lähettää hakemuksen vastuuopettajan arvioitavaksi. 
  5. Vastuuopettaja arvioi suorituksen ja lähettää hyväksytyn tai hylätyn päätöksen tiedot hallintohenkilölle kirjattavaksi Sisuun. 
  6. Saat 30 päivän sisällä tiedon päätöksestä Sisuun. Aika lasketaan alkavaksi siitä, kun kaikki hakemuksesi arviointia varten tarvittavat tiedot on saatu. Kesäaikana 1.6.–31.8. jätetyissä hakemuksissa käsittelyaika voi olla kuukautta pidempi. Jos hakemuksesi on hyväksytty, korvatut opinnot näkyvät opintosuorituksissasi.
  7. Jos et ole tyytyväinen päätökseen, sinun on mahdollista hakea siihen oikaisua. Tarkemman ohjeen oikaisun hakuun löydät Opiskelijan oikeusturva -ohjesivulta.   

  Sisällyttämishakemus

  1. Tutustu koulutusohjelmasi tutkinnon rakenteeseen ja opetussuunnitelmaan. Jos olet hankkinut esimerkiksi toisessa korkeakoulussa tai opiskelijavaihdossa osaamista, joka sopii tutkintosi vaatimuksiin, voit hakea osaamisen sisällyttämistä. Voit keskustella sisällyttämisestä myös HOPS-ohjaajasi kanssa.  
  2. Lue hyväksilukemisen ohjeet. 
  3. Tee sisällyttämishakemus Sisussa käyttöohjeen mukaisesti
  4. Hallintohenkilö käsittelee hakemuksesi Sisussa ja päättää koulutusohjelmasi opetussuunnitelman perusteella sisällyttämisen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
  5. Saat 30 päivän sisällä tiedon päätöksestä Sisuun.Aika lasketaan alkavaksi siitä, kun kaikki hakemuksesi arviointia varten tarvittavat tiedot on saatu. Kesäaikana 1.6.–31.8.jätetyissä hakemuksissa käsittelyaika voi olla kuukautta pidempi. Jos hakemus on hyväksytty, sisällytetyt opinnot näkyvät opintosuorituksissasi.
  6. Jos et ole tyytyväinen päätökseen, sinun on mahdollista hakea siihen oikaisua. Tarkemman ohjeen oikaisun hakemiseen löydät Opiskelijan oikeusturvan ja oikaisumenettelyn ohjesivulta.   

  Hyväksiluettavien opintojen arviointi

  Jos suorittamasi opinnot on arvioitu samalla arvosana-asteikolla kuin Helsingin yliopistossa, saat hyväksiluetuista opinnoista alkuperäisen arvosanan. Asteikot ovat 0–5, hyväksytty-hylätty sekä toisen kotimaisen kielen kirjallisessa ja suullisessa taidossa hyvä taito-tyydyttävä taito-hylätty. Jos suorittamasi opinnot on arvioitu jollakin muulla arvosteluasteikolla, arvosanaksi kirjataan hyväksytty. 

  Neuvonta

  Neuvontaa hyväksilukemista koskevissa asioissa saat oman tiedekuntasi opiskelijapalveluista. Mikäli hakemuksesi käsittelyllä on erityinen kiire, ilmoita tästä oman tiedekuntasi opiskelijapalveluihin. Ole yhteydessä opiskelijapalveluihin myös, jos et voi täyttää sähköistä hakulomaketta. Jos et pysty tekemään hakemusta Sisussa sen saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi, voit olla yhteydessä yliopiston esteettömyysyhdyshenkilöihin. Lisätietoa yksilöllisten järjestelyjen ohjesivulla.

  Kielikeskus käsittelee ja neuvoo tutkintoon kuuluvien pakollisten viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukuhakemuksissa, Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuuksien käytettävien opintojen hyväksilukuhakemuksissa ja KiVAKO-kurssien sisällytyshakemuksissa. Muiden kieliopintojen hyväksilukuhakemukset ohjautuvat oman tiedekuntasi opiskelijapalveluiden käsiteltäviksi.