Tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Tutkintoon kuuluvien pakollisten viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukemista haetaan Kielikeskuksesta.

Lisätietoa muualla suoritettujen opintojen ja muun osaamisen hyväksilukemista tutkintoosi löydät sivulta Opintojen ja osaamisen hyväksilukeminen.

Tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintojen (10 op) korvaaminen

 • Aiempaan korkeakoulututkintoon sisältyneet kieliopinnot (valmis tai keskeneräinen tutkinto) korvaavat sellaisenaan tutkintoon vaadittavat viestinnän ja kieliosaamisen opinnot. Korvaavuutta haetaan Kielikeskukselta. Huom! Koulutusohjelmat vastaavat muiden kieliopintojen hyväksilukemisesta. Esimerkiksi oikeustieteen maisterin tutkintoon vaadittavien kieliopintojen (5 op) hyväksilukemista haetaan omasta koulutusohjelmasta. Oikeustieteen maisterin koulutusohjelmassa täytä korvaavuushakemus koskien yhtä tutkintorakenteen kieliopinnoissa olevaa opintojaksoa (esim. 20533: Englannin kielen jatko-opinnot, 5 op).
 • Voit käyttää tutkintoosi opintoja, joiden suorituspäivästä on kulunut lukukauden tarkkuudella korkeintaan kymmenen vuotta. Esimerkiksi tammikuussa 2014 suoritettu kurssi on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2024 loppuun asti. Kymmentä vuotta vanhempia viestintä- ja kieliopintoja ei voida hyväksilukea. Lue lisätietoa opintojen vanhentumisesta.
 • Tutkintoon vaadittavan toisen kotimaisen kielen (ruotsi / finska) suoritukset arvioidaan asteikolla hyvät taidot, tyydyttävät taidot tai hylätty. Muut kieliopinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty tai hylätty.

Helsingin yliopistossa aiemmin suoritetut kieli- ja viestintäopinnot

Jos aiempi valmis tai keskeneräinen tutkintosi on Helsingin yliopistosta, saat viestintä- ja kieliopinnot lisättyä opintosuunnitelmaasi seuraavasti:

 • Jos aiempia Helsingin yliopistossa suorittamiasi vastaavia viestintä- ja kieliopintoja ei ole kiinnitetty mihinkään kokonaisuuteen tai tutkintoon, voit lisätä aiemmat suorituksesi Sisun opintosuunnitelmaan opintojaksoesitteen korvaavuudet-välilehdellä.
 • Mikäli et löydä aiemmin suorittamiasi vieraan kielen, toisen kotimaisen kielen tai äidinkielen opintojaksoja korvaavuudet-välilehdeltä tai aiemmat suorituksesi on jo kiinnitetty osaksi kokonaisuutta tai valmista tutkintoa, valitse opintojaksoesitteen korvaavuudet-välilehdeltä ”Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritetut opinnot” –opintojakso kyseessä olevan kielen mukaisesti ja lisää se suunnitelmaasi. Hae sen jälkeen opintojaksolle korvaavuutta aikaisemman suorituksesi perusteella.
  Alla listattuna opintojaksot kielen mukaan:
  KK-VIERHY Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritetut vieraan kielen opinnot
  KK-RUHYS Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritettu toisen kotimaisen kielen suullinen taito, ruotsi
  KK-RUHYK Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritettu toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, ruotsi
  KK-FIHYS Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritettu toisen kotimaisen kielen suullinen taito, suomi
  KK-FIHYK Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritettu toisen kotimaisen kielen kirjallinen taito, suomi
  KK-PUVUHY Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritetut äidinkielen puheviestinnän opinnot
  KK-AKTEHY Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritetut äidinkielen kirjoitusviestinnän opinnot
 • Jos olet suorittanut aiempaan tutkintoosi saman opintojakson, joka kuuluu nykyiseen tutkintoosi (esim. KK-RUKIRJ), lisää vapaan muokkauksen tilassa opintosuunnitelmaasi kyseisen kielen opintojen kohdalle sitä vastaava ”Helsingin yliopistossa toiseen tutkintoon suoritetut opinnot” –opintojakso (esim. KK-RUHYK).  Hae sen jälkeen opintojaksolle korvaavuutta aikaisemman suorituksesi perusteella.

Vieras kieli (4 op)

Tutkintoon vaadittavan vieraan kielen lähtötaitotaso pitää olla Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan englannissa B2 ja muissa kielissä B1. Esimerkiksi jonkin kielen alkeis- tai jatkokurssi ei käy vieraan kielen korvaavaksi suoritukseksi. 

Jos olet valinnut opintosuunnitelmassasi vieraaksi kieleksi jonkin muun kielen kuin englannin ja haet korvaavuutta, lisää opintosuunnitelmaasi kyseisen vieraan kielen korvaavan kokeen opintojakso (esim. KK-RAN4OP Vieraan kielen opinnot: ranska). Hae sitten vieraan kielen opintojakson kohdalla korvaamista ohjeiden mukaisesti. 

Jos tutkintosi vieraan kielen (englanti) opinnot koostuvat kahdesta erillisestä kurssista (esim. KK-ENFARM1 ja KK-ENFARM2), tulee sinun hakea molempien opintojaksojen hyväksilukua erikseen. 

Tutkinnon vieraan kielen opinnot (4 op) voi korvata:

 • aiempaan kotimaiseen korkeakoulututkintoon (valmis tai keskeneräinen tutkinto) sisältyneillä tutkintoon vaadittavia vieraan kielen opintojaksoja vastaavilla opinnoilla. Huom! Jos aikaisemman tutkinnon vieraan kielen suoritus koostuu useammasta pakollisesta kurssista (esim. Englanti 1 ja Englanti 2), tulee nämä kaikki kurssit olla suoritettu, jotta koko vieraan kielen suoritus voidaan korvata. Mikäli olet suorittanut vain osan aiempaan tutkintoon vaadittavista vieraan kielen opinnoista, osittainen hyväksiluku on myös mahdollista.
 • koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetuilla englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielen aineenopinnoilla (suoritettujen opintojen oltava kielitaito-opintoja, ei esim. fonetiikkaa ja fonologiaa, tekstianalyysia tms.). Opintoja on oltava suoritettuina vähintään 4 opintopisteen verran
 • yliopiston kansainvälisessä vaihdossa tehdyillä vastaavilla (taso, sisältö, laajuus) kieliopinnoilla
 • ulkomaisessa korkeakoulussa kyseisellä kielellä suoritetulla tutkinnolla (esim. englanniksi suoritettu Bachelor´s-tutkinto)
 • seuraavilla kielikokeilla: IELTS tai TOEFL (lähtötaitotasoa B2 vastaava suoritus IELTS 5.5 ja TOEFL 72) tai YKI (englannissa lähtötaitotasoa B2 = 4 ja espanjassa, italiassa, ranskassa, saksassa tai venäjässä lähtötaitotasoa B1 = 3 vastaava suoritus). Mahdollisesti myös muilla vastaavilla B1/B2-taitotasoisilla kielikokeilla voi saada korvaavuuden. Lisätietoa voit kysyä osoitteesta: kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi
 • avoimissa yliopistoissa ja kesäyliopistoissa suoritetuilla yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisilla kieliopinnoilla.

Aiemmin vieraan kielen suorituksen on voinut hyväksilukea myös ”oman alan tai soveltuvilla opinnoilla (vähintään 15 opintopistettä), jotka on suoritettu kyseisellä kielellä”. Hyväksilukeminen tällä perusteella oli mahdollista 31.12.2021 saakka.

Huom! Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa tai Helsingin seudun kesäyliopistossa suoritetut Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kieliopintosuoritukset rekisteröidään ilman erillistä hakemusta.

Toinen kotimainen kieli (3 op)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) Eurooppalaisen viitekehyksen mukainen lähtötaitotaso on B1. 

Toisen kotimaisen kielen opintojen hyväksilukemista tulee hakea erikseen suullisen taidon (esim. KK-RUKASV) ja kirjallisen taidon (KK-RUKIRJ) osalta. 

Tutkinnon toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) kirjoitus- ja suullisen viestinnän opinnot (3 op) voi korvata:

 • aiempaan kotimaiseen korkeakoulututkintoon (valmis tai keskeneräinen tutkinto) osoitetulla julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain ja asetuksen edellyttämällä kielitaidolla
 • kotimaisissa kielissä (ruotsi/suomi) suoritetuilla aineenopinnoilla: perusopinnot (tyydyttävä taito) tai aineopinnot (hyvä taito)
 • avoimissa yliopistoissa ja kesäyliopistoissa suoritetuilla yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisilla kieliopinnoilla.
 • seuraavilla kielikokeilla voi osoittaa toisen kotimaisen kielen hyvän taidon suorituksen: Valtionhallinnon kielitutkinto (CEFR C2), erinomainen taito; YKI (taso 6, CEFR C2), erinomainen taito; YKI (taso 5, CEFR C1), hyvä taito

Huom! Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa tai Helsingin seudun kesäyliopistossa suoritetut Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kieliopintosuoritukset rekisteröidään ilman erillistä hakemusta.

Huom! Jos koulusivistyskielesi on ”muu kuin suomi tai ruotsi”, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

Äidinkielen viestintäopinnot (puhe- ja kirjoitusviestintä, 3 op)

Äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoille (3 op) ei ole määritelty Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötaitotasoa, vaan aiempien opintojen tulee olla sisällöllisesti vastaavia.

Tutkinnon äidinkielen viestintäopinnot (suomi/ruotsi, 3 op) voi korvata:

 • aiempaan korkeakoulututkintoon (valmis tai keskeneräinen suomen- tai ruotsinkielinen tutkinto) sisältyneillä, tutkintoon vaadittavia äidinkielen opintojaksoja vastaavilla opinnoilla. Opintojen on oltava sisällöltään vastaavat. Korvaavuutta hakiessaan opiskelija liittää hakemukseen selvityksen aiempien äidinkielen opintojen sisällöistä.
 • avoimissa yliopistoissa ja kesäyliopistoissa suoritetuilla yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisilla vastaavilla äidinkielen opinnoilla.
Osaamisen osoittaminen kirjoitusviestinnän (suomi/ruotsi) osalta: opiskelija voi hakea osaamisen osoittamista ilman erillistä kurssia jos
 • hän on julkaissut väitöskirjan tai väitöskirjan yhteenvedon suomeksi/ruotsiksi
 • hän on julkaissut suomen-/ruotsinkielisen tieteellisen artikkelin vertaisarvioidussa julkaisussa.
Osaamisen osoittaminen puheviestinnän (suomi/ruotsi) osalta: opiskelija voi hakea osaamisen osoittamista ilman erillistä kurssia jos
 • hän on julkaissut puheviestinnän väitöskirjan tai väitöskirjan yhteenvedon suomeksi/ruotsiksi
 • hän on julkaissut puheviestinnän pro gradu -tutkielman suomeksi/ruotsiksi

Huom! Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa tai Helsingin seudun kesäyliopistossa suoritetut Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kieliopintosuoritukset rekisteröidään ilman erillistä hakemusta.

Huom! Jos koulusivistyskielesi on ”muu kuin suomi tai ruotsi”, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

Mitä ei hyväksilueta?

Tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintoihin ei hyväksilueta seuraavia:

 • suomalaisella ylioppilastutkinnolla (suomen- tai ruotsinkielinen), IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnoilla ei voi korvata tutkinnon viestintä- ja kieliopintoja
 • Kielikeskuksen antamat kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun tarkoitetut kielitaitotodistukset eivät korvaa tutkintoon vaadittavaa vieraan kielen suoritusta (kurssi/korvaava koe)
 • Helsingin yliopiston hakijoiden yleistä kielitaitoa testaavat testit eivät korvaa tutkintoon vaadittavaa vieraan kielen suoritusta (kurssi/korvaava koe)
 • yksityisten kielikoulujen tai vastaavien tarjoamilla kursseilla ei voi korvata tutkintoon vaadittavia kieliopintoja
 • Erasmus-opiskelijavaihdon tai -työharjoittelun apurahaan kuuluvan kielitestin (OLS) tuloksella tai mahdollisella kielikurssilla ei voi korvata tutkintoon vaadittavaa vieraan kielen suoritusta (kurssi/korvaava koe)
 • KiVAKO-kursseja, jotka eivät sovellu jonkin tutkinnon pakollisiksi kieliopinnoiksi
 • DigiJOUJOU-kursseja

Viestintä- ja kieliosaamisen osoittaminen Kielikeskuksen korvaavissa kokeissa

Myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla viestintä- ja kieliosaamisella saattaa voida korvata tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintoja, mikäli opiskelijan osaaminen vastaa niille asetettuja osaamistavoitteita. Osaamista voi syntyä epävirallisen oppimisen (esim. täydennyskoulutus, työpaikkojen järjestämä koulutus, vapaan sivistystyön koulutukset) tai arkioppimisen (esim. työkokemus, luottamustoimet tai harrastukset) kautta. Opiskelija voi osoittaa tutkintoon vaadittavaa viestintä- ja kieliosaamista Kielikeskuksen korvaavissa kokeissa seuraavasti:

 • seuraavissa vieraissa kielissä (4 op): arabia, englanti, espanja, italia, kiina, ranska, saksa, venäjä, viro
 • toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi/suomi, 3 op).

Muualla suoritetut kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opintokokonaisuuksissa

Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuuksiin (englanti, espanja, italia, japani, kiina, ranska, ruotsi, saksa, venäjä, äidinkieli (suomi) sekä työelämän kielitaito ja vuorovaikutusosaaminen) voi käyttää muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettuja kieliopintoja sopimalla siitä opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa.

Muualla suoritetut KiVAKO/KiVANET-kurssit

Muualla suoritettujen KiVAKO/KiVANET-kurssien sisällyttäminen tutkintoon

 • Tee sisällyttämishakemus Sisussa. Tutustu hakuohjeisiin huolellisesti.
 • Hakemukseen liitetään kopio (ei tarvitse olla oikeaksi todistettu) opintosuoritusotteesta tai linkki Oma Opintopolku –palvelun ”Omat opintosuoritukseni” -osioon sekä kurssikuvaus.

Hyväksilukemisen hakeminen Sisussa

Kielikeskuksen hyväksilukemishakemuksen täyttäminen

 • Hyväksilukemista haetaan opintojaksokohtaisesti Sisussa. Tutustu hakuohjeisiin huolellisesti.
 • Hakemukseen liitetään valokopio (ei tarvitse olla oikeaksi todistettu) opintosuoritusotteesta, todistuksesta tai vastaavasta, josta tulee näkyä aiempien suorituksien laajuudet sekä tarvittaessa tarkempi selvitys opintojen sisällöstä.
 • Toisessa korkeakoulussa jo aiemmin hyväksiluettua suoritusta ei hyväksilueta sellaisenaan, vaan sinun tulee aina toimittaa todistuskopio alkuperäisestä suorituspaikasta. 
 • Jos aiemmasta korkeakoulusta ei ole valmista tutkintoa, hakemukseen tulee todistuskopioiden lisäksi liittää selvitys (esim. kopio opinto-oppaasta) siitä, että suoritetut opinnot vastaavat kyseiseen tutkintoon sisältyviä pakollisia kieliopintoja. Huom! Toisen kotimaisen kielen osalta pitää lisäksi pystyä selvittämään, että on osoittanut aiemmin suorittamillaan kursseilla sellaista suullista (tyydyttävä/hyvä) ja kirjallista (tyydyttävä/hyvä) taitoa, jota vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä kielitaidosta annetun lain mukaan kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä.

Huom! Mikäli opiskelija ei pysty toimittamaan riittäviä tietoja tai dokumentteja hän voi osoittaa tutkintoon vaadittavaa viestintä- ja kieliosaamista korvaavissa kokeissa Kielikeskuksessa opetettavissa kielissä (arabia, englanti, espanja, italia, kiina, ranska, tanska, toinen kotimainen kieli, saksa, venäjä ja viro). Korvaaviin kokeisiin ilmoittaudutaan Sisussa.

Neuvonta ja hakemusten käsittely

 • Neuvontaa hyväksilukemisasioissa saat Kielikeskuksen opiskelijaneuvonnan aukioloaikoina.
 • Hakemuksen käsittelyaika on normaalisti noin neljä viikkoa. 1.6.–31.8. välisenä aikana jätetyistä hakemuksista voidaan päättää kuukautta pidemmän ajan kuluessa. Mikäli käsittelyllä on erityinen kiire, siitä on hyvä mainita hakemuksessa.

Hyväksilukupäätös ja suoritusten kirjaaminen

 • Hyväksilukupäätös tulee sinulle sähköisesti Sisussa. Tehdystä päätöksestä tulee ilmoitus Sisun viesteihin. Hakemus löytyy myös Omat tiedot -sivulta. Hyväksytyn hakemuksen tila näkyy hyväksyttynä. Kun hakemuksesi on hyväksytty, näkyy opintojakso opintosuunnitelmassasi suoritettuna.
 • Kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti opiskelijalle. Kielteinen päätös sisältää perustelut sekä ohjeet oikaisumenettelystä. Päätökseen on mahdollista hakea oikaisua yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti.