Tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukeminen

Tutkintoon kuuluvien pakollisten viestinnän ja kieliosaamisen opintojen hyväksilukemista haetaan Kielikeskukselta.

Tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintojen (10 op) korvaaminen

 • Aiempaan korkeakoulututkintoon sisältyneet kieliopinnot (valmis tai keskeneräinen tutkinto) korvaavat sellaisenaan tutkintoon vaadittavat viestinnän ja kieliosaamisen opinnot. Korvaavuutta haetaan Kielikeskukselta. Huom! Koulutusohjelmat vastaavat muiden kieliopintojen hyväksilukemisesta. Esimerkiksi oikeustieteen maisterin tutkintoon vaadittavien kieliopintojen (5 op) hyväksilukemista haetaan omasta koulutusohjelmasta.
 • Jos aiempi tutkinto on Helsingin yliopistosta, viestintä- ja kieliopinnoista ei tarvitse hakea korvaavuutta.
 • Voit käyttää tutkintoosi opintoja, joiden suorituspäivästä on kulunut lukukauden tarkkuudella korkeintaan kymmenen vuotta. Esimerkiksi tammikuussa 2011 suoritettu kurssi on käytettävissä tutkintoon kevätlukukauden 2021 loppuun asti. Kymmentä vuotta vanhempia viestintä- ja kieliopintoja ei voida hyväksilukea. Lue lisätietoa opintojen vanhentumisesta.

Vieras kieli (4 op)

Tutkintoon vaadittavan vieraan kielen lähtötaitotaso pitää olla Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan englannissa B2 ja muissa kielissä B1.

Tutkinnon vieraan kielen opinnot (4 op) voi korvata:

 • aiempaan kotimaiseen korkeakoulututkintoon (valmis tai keskeneräinen tutkinto) sisältyneillä tutkintoon vaadittavia vieraan kielen opintojaksoja vastaavilla opinnoilla. Huom! Jos aikaisemman tutkinnon vieraan kielen suoritus koostuu useammasta pakollisesta kurssista (esim. Englanti 1 ja Englanti 2), tulee nämä kaikki kurssit olla suoritettu. Osittainen hyväksiluku on myös mahdollista.
 • koti- tai ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetuilla englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan tai venäjän kielen aineenopinnoilla (suoritettujen opintojen oltava kielitaito-opintoja, ei esim. fonetiikkaa ja fonologiaa, tekstianalyysia tms.). Opintoja on oltava suoritettuina vähintään 5 opintopisteen verran
 • yliopiston kansainvälisessä vaihdossa tehdyillä vastaavilla (taso, sisältö, laajuus) kieliopinnoilla
 • ulkomaisessa korkeakoulussa kyseisellä kielellä suoritetulla tutkinnolla (esim. englanniksi suoritettu Bachelor´s-tutkinto)
 • oman alan tai soveltuvilla opinnoilla (vähintään 15 opintopistettä), jotka on suoritettu kyseisellä kielellä
 • seuraavilla kielikokeilla: IELTS tai TOEFL (lähtötaitotasoa B2 vastaava suoritus IELTS 5.5 ja TOEFL 72) tai YKI (englannissa lähtötaitotasoa B2 = 4 ja espanjassa, italiassa, ranskassa, saksassa tai venäjässä lähtötaitotasoa B1 = 3 vastaava suoritus). Mahdollisesti myös muilla vastaavilla B1/B2-taitotasoisilla kielikokeilla voi saada korvaavuuden. Lisätietoa voit kysyä osoitteesta: kielikeskus-neuvonta@helsinki.fi
 • avoimissa yliopistoissa ja kesäyliopistoissa suoritetuilla yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisilla kieliopinnoilla.

Huom! Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa tai Helsingin seudun kesäyliopistossa suoritetut Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kieliopintosuoritukset rekisteröidään ilman erillistä hakemusta.

Toinen kotimainen kieli (3 op)

Toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) Eurooppalaisen viitekehyksen mukainen lähtötaitotaso on B1.

Tutkinnon toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) kirjoitus- ja suullisen viestinnän opinnot (3 op) voi korvata:

 • aiempaan kotimaiseen korkeakoulututkintoon (valmis tai keskeneräinen tutkinto) osoitetulla julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain ja asetuksen edellyttämällä kielitaidolla
 • kotimaisissa kielissä (ruotsi/suomi) suoritetuilla aineenopinnoilla: perusopinnot (tyydyttävä taito) tai aineopinnot (hyvä taito)
 • avoimissa yliopistoissa ja kesäyliopistoissa suoritetuilla yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisilla kieliopinnoilla.

Huom! Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa tai Helsingin seudun kesäyliopistossa suoritetut Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kieliopintosuoritukset rekisteröidään ilman erillistä hakemusta.

Huom! Valtionhallinnon kielitutkinto ei sovellu korvaavaksi suoritukseksi, vaan opiskelijan tulee osoittaa kielitaitonsa Kielikeskuksen järjestämissä toisen kotimaisen kielen korvaavissa kokeissa tai osallistua kurssille.

Huom! Jos koulusivistyskielesi on ”muu kuin suomi tai ruotsi”, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

Äidinkielen viestintäopinnot (puhe- ja kirjoitusviestintä, 3 op)

Äidinkielen puhe- ja kirjoitusviestinnän opinnoille (3 op) ei ole määritelty Eurooppalaisen viitekehyksen lähtötaitotasoa, vaan aiempien opintojen tulee olla sisällöllisesti vastaavia.

Tutkinnon äidinkielen viestintäopinnot (suomi/ruotsi, 3 op) voi korvata:

 • aiempaan korkeakoulututkintoon (valmis tai keskeneräinen suomen- tai ruotsinkielinen tutkinto) sisältyneillä, tutkintoon vaadittavia äidinkielen opintojaksoja vastaavilla opinnoilla. Opintojen on oltava sisällöltään vastaavat. Korvaavuutta hakiessaan opiskelija liittää hakemukseen selvityksen aiempien äidinkielen opintojen sisällöistä.
 • avoimissa yliopistoissa ja kesäyliopistoissa suoritetuilla yliopistojen tutkintovaatimusten mukaisilla vastaavilla äidinkielen opinnoilla.

Huom! Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa tai Helsingin seudun kesäyliopistossa suoritetut Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset kieliopintosuoritukset rekisteröidään ilman erillistä hakemusta.

Huom! Jos koulusivistyskielesi on ”muu kuin suomi tai ruotsi”, ota yhteyttä Kielikeskuksen opiskelijaneuvontaan.

Mitä ei hyväksilueta?

Tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintoihin ei hyväksilueta seuraavia:

 • suomalaisella ylioppilastutkinnolla (suomen- tai ruotsinkielinen), IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnoilla ei voi korvata tutkinnon viestintä- ja kieliopintoja
 • valtionhallinnon kielitutkinnolla ei voi korvata yliopistotutkintoon vaadittavia toisen kotimaisen kielen opintoja. Opiskelija voi osoittaa toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) taitoa Kielikeskuksen korvaavissa kokeissa tai osallistua kurssille
 • Kielikeskuksen antamat kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun tarkoitetut kielitaitotodistukset eivät korvaa tutkintoon vaadittavaa vieraan kielen suoritusta (kurssi/korvaava koe)
 • Helsingin yliopiston hakijoiden yleistä kielitaitoa testaavat testit eivät korvaa tutkintoon vaadittavaa vieraan kielen suoritusta (kurssi/korvaava koe)
 • yksityisten kielikoulujen tai vastaavien tarjoamilla kursseilla ei voi korvata tutkintoon vaadittavia kieliopintoja
 • Erasmus-opiskelijavaihdon tai -työharjoittelun apurahaan kuuluvan kielitestin (OLS) tuloksella tai mahdollisella kielikurssilla ei voi korvata tutkintoon vaadittavaa vieraan kielen suoritusta (kurssi/korvaava koe).

Viestintä- ja kieliosaamisen osoittaminen Kielikeskuksen korvaavissa kokeissa

Myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla viestintä- ja kieliosaamisella saattaa voida korvata tutkinnon viestinnän ja kieliosaamisen opintoja, mikäli opiskelijan osaaminen vastaa niille asetettuja osaamistavoitteita. Osaamista voi syntyä epävirallisen oppimisen (esim. täydennyskoulutus, työpaikkojen järjestämä koulutus, vapaan sivistystyön koulutukset) tai arkioppimisen (esim. työkokemus, luottamustoimet tai harrastukset) kautta. Opiskelija voi osoittaa tutkintoon vaadittavaa viestintä- ja kieliosaamista Kielikeskuksen korvaavissa kokeissa seuraavasti:

 • seuraavissa vieraissa kielissä (4 op): arabia, englanti, espanja, italia, kiina, portugali, ranska, saksa, venäjä, viro
 • toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi/suomi, 3 op).

Muualla suoritetut kieli- ja viestintäopinnot Kielikeskuksen opintokokonaisuuksissa

Kielikeskuksen kielten opintokokonaisuuksiin (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, venäjä) voi käyttää muissa kotimaisissa tai ulkomaisissa yliopistoissa suoritettuja kieliopintoja sopimalla siitä opintokokonaisuuden vastuuopettajan kanssa.

Muualla suoritetut KiVAKO-kurssit

Muualla suoritettujen KiVAKO-kurssien sisällyttäminen tutkintoon

 • Sisällyttämistä haetaan e-lomakkeella.
 • Hakemukseen liitetään kopio (ei tarvitse olla oikeaksi todistettu) opintosuoritusotteesta tai linkki Oma Opintopolku –palvelun ”Omat opintosuoritukseni” –osioon sekä kurssikuvaus.

Hyväksilukemisen hakeminen

Kielikeskuksen hyväksilukemishakemuksen täyttäminen

 • Hyväksilukemista haetaan e-lomakkeella
 • Hakemukseen liitetään valokopio (ei tarvitse olla oikeaksi todistettu) opintosuoritusotteesta, todistuksesta tai vastaavasta, josta tulee näkyä aiempien suorituksien laajuudet sekä tarvittaessa tarkempi selvitys opintojen sisällöstä.
 • Jos aiemmasta korkeakoulusta ei ole valmista tutkintoa, hakemukseen tulee todistuskopioiden lisäksi liittää selvitys (esim. kopio opinto-oppaasta) siitä, että suoritetut opinnot vastaavat kyseiseen tutkintoon sisältyviä pakollisia kieliopintoja. Huom! Toisen kotimaisen kielen osalta pitää lisäksi pystyä selvittämään, että on osoittanut aiemmin suorittamillaan kursseilla sellaista suullista (tyydyttävä/hyvä) ja kirjallista (tyydyttävä/hyvä) taitoa, jota vaaditaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä kielitaidosta annetun lain mukaan kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä.

Huom! Mikäli opiskelija ei pysty toimittamaan riittäviä tietoja tai dokumentteja hän voi osoittaa tutkintoon vaadittavaa viestintä- ja kieliosaamista korvaavissa kokeissa Kielikeskuksessa opetettavissa kielissä (arabia, englanti, espanja, italia, kiina, portugali, ranska, tanska, toinen kotimainen kieli, saksa, venäjä ja viro). Korvaaviin kokeisiin ilmoittaudutaan WebOodissa.

Neuvonta ja hakemusten käsittely

 • Neuvontaa hyväksilukemisasioissa saat Kielikeskuksen opiskelijaneuvonnan aukioloaikoina.
 • Hakemuksen käsittelyaika on normaalisti noin neljä viikkoa. 1.6.–31.8. välisenä aikana jätetyistä hakemuksista voidaan päättää kuukautta pidemmän ajan kuluessa. Mikäli käsittelyllä on erityinen kiire, siitä on hyvä mainita hakemuksessa.

Hyväksilukupäätös ja rekisteröinti

 • Myönteisen hyväksilukupäätöksen jälkeen opintopisteet kirjataan rekisteriin ja siitä tulee tieto myös opiskelijan sähköpostiin. Hakemuksen mukana olleita liitteitä ei palauteta.
 • Kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti opiskelijalle. Kielteinen päätös sisältää perustelut sekä ohjeet oikaisumenettelystä. Päätökseen on mahdollista hakea oikaisua yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön mukaisesti.