Tvåspråkig kandidatexamen – Tvex

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Bli en tvåspråkig expert! Visste du att åtta utbildningsprogram vid Helsingfors universitet erbjuder den unika möjligheten att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen, en s.k. Tvex? Arbetsmarknaden efterlyser flerspråkig kompetens och med en tvåspråkig examen utmärker du dig bland mängden.

Som tvexare går du kurser på finska och svenska och utvecklar dina språkkunskaper parallellt med din ämneskompetens. Du behöver inte komma från en tvåspråkig miljö eller vara en språkbegåvning, språkkunskaperna utvecklas under studiernas gång. Målet med Tvex är du får förutsättningar att jobba på finska och svenska inom ditt eget område.

Hur avlägger jag en Tvex?

Att avlägga en Tvex innebär att du genomför en tredjedel av dina studier på svenska (minst 60 sp) och en tredjedel (minst 60 sp) på finska. Resten av studierna avlägger du på valbart språk.

 
Tvex-studier uppbyggnad
 

Grundregeln är att tvexare presterar, dvs. skriver tenter, essäer och andra uppgifter på samma språk som undervisningsspråket. På det sättet utvecklas språkkunskaperna och du lär dig att använda ditt eget områdes terminologi på båda språken.

För att utexamineras med en tvåspråkig examen ska du:

 • Anmäla dig för Tvex-studier (se längre ner på sidan) innan utgången av det andra studieårets hösttermin.*
 • Avlägga studieavsnittet Inledning till tvåspråkiga studier (2 sp)
 • Avlägga minst 60 sp på både svenska och finska
 • Under studiernas gång uppnå nivå C1 i det andra inhemska språket, vilket du bevisar genom en portfolio och ett muntligt prov. Läs mer under rubriken "Språkkunskaper och språkstöd".

Anmälan för Tvex-studier är inte bindande och du kan när som helst välja att övergå till att avlägga en vanlig kandidatexamen. Tvex förlänger inte studietiden. De studier du genomför inom ramen för Tvex ingår i din examen i vilket fall som helst.

*Rekommendationen är att dock att du anmäler dig genast då du inleder dina studier. Det lönar sig också att välja alla svenskspråkiga kurser som erbjuds det första studieåret.

Vilka studier kan ingå i en Tvex?

Som tvexare följer du ditt eget kandidatprograms undervisningsplan. Största delen av de kurser du avlägger på svenska är alltså studier från ditt eget utbildningsprogram. Därtill kan du bredda din tvåspråkiga expertis genom att välja svenskspråkiga kurser också från andra ämnen.

 • campus Vik kan du studera miljövetenskaper (t.ex. modulen hållbar utveckling), molekylära biovetenskaper, ekonomi, matematik och biologi på svenska.
 • campus Gumtäkt erbjuds svenskspråkiga kurser främst i kemi och fysik men även i geografi.
 • centrumcampus hittar du svenskspråkig undervisning på Soc&kom, pedagogiska och humanistiska fakulteten. Du kan gå kurser i t.ex. statskunskap, rättsvetenskap, socialpsykologi, kommunikation, pedagogik, nordisk litteratur och filosofi på svenska. Läs mer om undervisningsutbud på svenska i instruktioner för studerande.
 • Språkstudier, utbytesstudier och studier vid andra finländska universitet (flexibel studierätt) kan också ingå i studierna.

Varför ska jag avlägga en Tvex?

Det finns många anledningar till att studera på två språk:

Du är attraktiv för arbetsgivare

En avlagd Tvex visar, förutom att du kan jobba på bägge inhemska språk, att du är ambitiös och målinriktad. Det gör dig till en attraktiv arbetssökande både inom den offentliga och den privata sektorn. Kom ihåg att möjligheten att avlägga en tvåspråkig universitetsexamen enbart erbjuds vid Helsingfors universitet! Se Youtube-videon om vad arbetsgivare har att säga om nyttan av att vara tvåspråkig i arbetslivet.

Norden blir ditt arbetsfält

Att behärska svenska och finska som arbetsspråk är meriter som öppnar möjligheter för arbete i alla nordiska länder. Ifall du behärskar svenska är det dessutom lättare för dig att lära dig andra nordiska språk!

Du skapar ett mångsidigt kontaktnät redan under studietiden

Att studera på två språk innebär att du kommer i kontakt med studenter från ditt eget område som du kanske inte annars skulle lära känna. Många tvexare engagerar sig i både svenska och finska ämnesföreningar. Det är ett ypperligt sätt att både öva sig på att tala det andra inhemska språket samt skapa ett brett kontaktnät. Se Youtube-videon där våra studerande berättar om varför de valt att avlägga en tvåspråkig examen och hur det är att studera på två språk.

Som tvexare har du också goda möjligheter att knyta kontakter till arbetslivet genom Unis nätverk av arbetsgivare.  Nätverket hjälper dig att hitta praktikplatser och skuggningsmöjligheter.

Du blir expert på två språk inom ditt område

När du avlägger en Tvex lär du dig ditt eget områdes terminologi på både finska och svenska. Detta är utmärkande för tvexare, som presterar dvs. skriver essäer och tenter på bägge språken. 

Du får ett bevis på dina språkkunskaper

Målet för en tvåspråkig examen är att dina språkkunskaper ligger på nivå C1 efter avlagd examen. Med en vanlig kandidatexamen kan du endast bevisa språkkunskaper på nivå B2. Efter avlagd examen får du ett intyg på dina språkkunskaper.

Vilka utbildningsprogram erbjuder en Tvex?

En tvåspråkig kandidatexamen kan avläggas i följande utbildningsprogram och studieinriktningar:

 • Biologi
 • Fysikaliska vetenskaper
 • Kemi
 • Lantbruksvetenskaper (i studieinriktningen lantbruksekonomi)
 • Miljö- och livsmedelsekonomi (i studieinriktningen lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi)
 • Miljövetenskaper
 • Molekylära biovetenskaper
 • Rättsnotarie (Vasa och Helsingfors)

Alla studerande inom utbildningsprogram som erbjuder Tvex har möjlighet att avlägga en tvåspråkig examen.

Vilka språkkunskaper behöver jag?

Det finns inga särskilda språkkrav för dig som vill inleda tvåspråkiga studier, utan grundskolans och andra stadiets studier (eller motsvarande) i det andra inhemska räcker. Språkkunskaperna utvecklas snabbt under studiernas gång och utöver språkkurser i det andra inhemska språket får du som tvexare tillgång till individuellt språkstöd.

Målet är inte att du ska uppnå modersmålsnivå utan att du ska få förutsättningar att jobba på svenska och finska inom ditt eget område.

Språkstöd och språkprov

Språkkurser

Alla tvexare avlägger ett för dem skräddarsytt studieavsnitt (Inledning till tvåspråkiga studier, 2 sp). Utöver den erbjuder Språkcentret kurser där du kan öva både dina skriftliga och muntliga färdigheter i det andra inhemska språket. Se Språkcentrums språk- och undervisningsutbud

Individuellt språkstöd av din språkstödslärare

Varje campus har en egen språkstödlärare som ger dig individuellt stöd och respons under studiernas gång. Du kan fråga hjälp kring språkanvändningen eller ordförråd och du kan få kommentarer och förbättringsförslag på dina skriftliga uppgifter.  

Språkstödsläraren kan också hjälpa dig att avgöra på vilken nivå dina språkkunskaper är.  

Utnyttja möjligheten att under dina Tvex-studier få individuellt språkstöd och ta modigt kontakt med din språkstödslärare: 

Stöd i finska för svenskspråkiga studerande:

 • Hanna Vänskä (Vik och Gumtäkt)
 • Riikka Sandberg (Centrum)
 • Johanna Dahlin (språkstöd vid juridiska i Vasa)

Stöd i svenska för finskspråkiga studerande:

Språkprov

Målet med Tvex-studier är att du uppnår nivå C1 på CEFR-skalan i såväl muntliga som skriftliga färdigheter i det andra inhemska språket. Nivå C1 innebär professionell kompetens eller avancerad nivå. 

I slutskedet av studierna visar du dina språkkunskaper med ett språkprov där dina skriftliga och muntliga språkkunskaper samt läs- och hörförståelse testas. I provet ingår en skritflig portfolio och ett muntligt prov.  När du börjar vara färdig att starta slutprovet kontakta din språkstödslärare. 

C1-provet är en obligatorisk del av Tvex om du vill ha ett officiellt intyg över avlagd Tvex-examen (s.k. diploma supplement). Se till att dina språkkunskaper hålls på en bra nivå under dina studier och utnyttja t.ex. möjligheten att få språkstöd och -kommentarer till dina texter från språkstödsläraren! 

Studieliv

Tvexare vill ofta öva det andra inhemska språket i lediga sammanhang.  Nationer, ämnes- och intresseföreningar erbjuder dig många möjligheter att umgås över språk- och ämnesgränserna och få nya vänner som följer med dig också efter studietiden!

Du hittar föreningarna vid Uni på Studenkårens webbsida

Inom Tvex-programmen finns särskilda Tvex-tutorer som hjälper de nya studenterna i Tvex-relaterade frågor. Kontakta din Tvex-ledare för mer information.

Kontakter till arbetslivet

Som tvexare har du goda möjligheter att knyta kontakter till svensk- och tvåspråkiga experter i arbetslivet och få tvåspråkig arbetserfarenhet redan under studietiden.

För tvexare finns dessutom LinkedIn-gruppen Tvåspråkiga experter där du på ett enkelt sätt kommer i kontakt med arbetslivsrepresentanter från olika områden. I gruppen kan du få tips om intressanta arbetsmöjligheter och evenemang och har också själv möjlighet att höra dig för efter t.ex. praktikplatser, sommarjobb eller uppdragsgivare för din avhandling. Välkommen med!

Introveckans Tvex-infotillfälle

Varje Tvex-program ordnar ett infotillfälle om Tvex under introveckan. Infotillfället för ditt program hittar du nedan. Hela introveckans program hittar du på sidan studieorientering och tutorering

Utbildningsprogram

Tid och plats 2021

Kandidatprogrammet i biologi Ti 31.8 kl. 15-16
Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper Före 1. perioden (intresseanmälan har skickats till alla gulisar)
Kandidatprogrammet i kemi Mån 30.8 kl. 10-12
Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper, Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi Ti 31.8 kl. 9-10 i föreläsningssal B3 och streamat (kandidatprogrammet i livsmedelsekonomi)

Ti 31.8 kl. 10-11 i föreläsningssal B5 och streamat (kandidatprogrammet i livsmedelsekonomi)

Ti 31.8 ca kl. 11.15-11.30 på zoom under utbildningsprogrammets infotillfälle (Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper)

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper Ti 31.8 kl.  9-11 och 12-14 Biocenter 3, sal 2402 och stram
Kandidatprogrammet för molekylära biovetenskaper Ti 31.8. kl. 15-16
Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors) Ons 1.9. kl. 14-15.30
Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa)  

Kontaktuppgifter och stöd

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)helsinki.fi.

Tvex-ledarna

Har du frågor kring något som berör dina Tvex-studier eller till exempel din studieplan? Tvex-ledaren i ditt eget ämne finns till för dig, tveka inte att ta kontakt! Se också sidan studieplanering och ISP-handledning.  

 • Kemi: Stefan Taubert
 • Fysik: Mikael Ehn
 • Ekonomi: Stefan Bäckman
 • Miljövetenskaper: Kristina Lindström
 • Biologi och molekylära biovetenskaper: Susanna Fagerholm
 • Rättsnotarie (Helsingfors): Petra Sund-Norrgård
 • Rättsnotarie (Vasa): Johanna Dahlin

Språkstödslärarna 

Se under språkstöd och språkprov uppåt på sidan. 

Studierådgivning

 • porthania-student(at)helsinki.fi
 • kumpula-student(at)helsinki.fi
 • viikki-student(at)helsinki.fi

Svenska ärenden 

Svenska ärenden jobbar för att stärka förutsättningarna för Unis svensk- och tvåspråkiga verksamhet. Vi bidrar till att utveckla Tvex och den svenska undervisningen och studentservicen på alla campus. Varje campusområde har sin egen svenskspråkiga campuskoordinator som har som uppgift att utveckla och koordinera tvåspråkigheten på campus.

Ta modigt kontakt med din campuskoordinator om du har frågor som berör till exempel rätten att avlägga kurser på svenska, stödtjänsterna eller den svenska gemenskapen:

 • Gumtäkt och Vik: Jessica Karlsson
 • Centrum: Mikaela Wickman