Tvåspråkig kandidatexamen – Tvex

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

En tvåspråkig examen, Tvex, erbjuds för tillfället i nio kandidatprogram och ett magisterprogram. Tvex är en frivillig del av din kandidatexamen som du kan anmäla dig till då du börjar studera. För en tvåspråkig examen avlägger du minst en tredjedel av kurserna på finska och en tredjedel på svenska. Observera detta då du gör upp din individuella studieplan.

Målet med en Tvex är att du får förutsättningar att jobba på finska och svenska inom ditt eget område och att du uppnår nivå C1 på CEFR-skalan i samband med studierna. Till en Tvex ingår språkstöd och ett språkprov.

I denna anvisning hittar du information om hur du avlägger en tvåspråkig examen och vilka stödtjänster som erbjuds.

Vilka utbildningsprogram erbjuder en Tvex?

En tvåspråkig kandidatexamen kan avläggas i följande utbildningsprogram och studieinriktningar:

 • Biologi
 • Fysikaliska vetenskaper
 • Kemi
 • Ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Lantbruksvetenskaper (i studieinriktningen lantbruksekonomi)
 • Miljö- och livsmedelsekonomi (i studieinriktningen lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi)
 • Miljövetenskaper
 • Molekylära biovetenskaper
 • Rättsnotarie (Vasa och Helsingfors)

Alla studenter inom utbildningsprogram som erbjuder Tvex har möjlighet att avlägga en tvåspråkig examen. Du kan välja att avlägga en Tvex genast i början av dina studier.

 

En tvåspråkig magisterexamen kan avläggas i följande utbildningsprogram:

 • Magister i juridik (Vasa)

Observera att den som inte har avlagt Tvex på rättsnotarienivån, men vill göra det på magisternivån behöver: 

 • ha goda kunskaper i det andra inhemska språket (CEFR B2) 
 • avlägga följande obligatoriska kurser: 
  • inledning till tvåspråkiga studier, 2 sp (denna kurs kan integreras i t.ex. metodkursen VOTM-300, 5 sp eller i en lämplig valfri kurs), 
  • språkprovet för tvåspråkig examen (CEFR C1). 

Hur avlägger jag en Tvex?

Ett pajdiagram som visar vad en tvåspråkig examen består av.
 • Att avlägga en Tvex innebär att du genomför en tredjedel av dina studier på svenska (minst 60 sp) och en tredjedel (minst 60 sp) på finska. Resten av studierna avlägger du på valbart språk.
 • Grundregeln är att tvexare presterar, dvs. skriver tenter, essäer och andra uppgifter på samma språk som undervisningsspråket. På det sättet utvecklas språkkunskaperna och du lär dig att använda ditt eget områdes terminologi på båda språken. 
 • Till en Tvex ingår ett skräddarsytt studieavsnitt (Inledning till tvåspråkiga studier) och ett obligatoriskt språkprov som bevisar dina kunskaper på C1-nivå i slutet av studierna. Du får språkstöd under studiernas gång.

För att utexamineras med en tvåspråkig examen ska du:

 • Anmäla dig till Tvex-studier (se längre ner på sidan) innan utgången av det andra studieårets hösttermin (31.12). Rekommendationen är att du anmäler dig genast då du inleder dina studier.
 • Avlägga studieavsnittet KK-TVEX01 Inledning till tvåspråkiga studier (2 sp)
 • Avlägga minst 60 sp på både svenska och finska (OBS! med samma undervisnings- och prestationsspråk).
 • Under studiernas gång uppnå nivå C1 i det andra inhemska språket, vilket du bevisar med ett godkänt språkprov.

Tvex förlänger inte studietiden. De studier du genomför inom ramen för Tvex ingår i din examen i vilket fall som helst.

C1-språkprov

Språkprovet för tvåspråkig examen (CEFR C1) (KK-TVEX02, 1 sp) är en obligatorisk del av Tvex om du vill ha ett officiellt intyg över avlagd tvåspråkig examen och dina språkkunskaper (s.k. Diploma Supplement). Språkprovet görs i slutskedet av studierna. I provet testas dina skriftliga och muntliga språkkunskaper, samt läs- och hörförståelse. 

Kontakta din språkstödslärare om du har frågor om språkprovet eller är osäker om din nivå.

Examensbevis och bilagan Diploma Supplement

Efter avlagd tvåspråkig examen får du ett intyg på dina språkkunskaper på C1-nivå. Dina språkfärdigheter på C1-nivå beskrivs närmare i bilagan Diploma Supplement som bifogas till examensbeviset.

Examensstrukturen för en tvåspråkig examen

Som Tvex-student, så kallad tvexare, följer du ditt eget kandidatprograms undervisningsplan och examensstruktur. Största delen av de kurser du avlägger på svenska är alltså studier från ditt eget utbildningsprogram. Därtill kan du bredda din tvåspråkiga expertis genom att välja svenskspråkiga kurser också från andra ämnen.

Utbildningsprogrammen som erbjuder Tvex har gjort en lista på svenskspråkig undervisning inom ditt program. Du hittar dem under examensstrukturen för ditt eget program. Det lönar sig att välja alla svenskspråkiga kurser som erbjuds det första studieåret.

Valfria studier 

Utöver kurser från ditt eget utbildningsprogram kan du bredda din tvåspråkiga expertis genom att välja svenskspråkiga kurser också från andra ämnen på övriga campus. Se anvisningar hur du hittar svenskspråkig undervisning.  

Språkstudier, utbytesstudier och studier vid andra finländska universitet (flexibel studierätt) kan också ingå i studierna.

Prestationsspråk och Sisu-anvisningar 

I en Tvex ska undervisnings- och studiespråket, det vill säga det språk som du använder för att avlägga respektive studieavsnitt, i regel vara samma. Meddela ditt prestationsspråk dvs. det språk du vill ha tentamensfrågorna och kursuppgifterna på, i samband med kursanmälan i Sisu genom att besvara tilläggsfrågan om prestationsspråk. Ifall prestationsspråket inte frågas, kontakta den ansvariga läraren för kursen.

Läs mer om anmälningsförfarandet på Sisu-instruktioner för studerande.

Att anmäla sig till Tvex

Anmäl dig till Tvex-studier innan utgången av det andra studieårets hösttermin (31.12).

Rekommendationen är att du anmäler dig genast då du inleder dina tvåspråkiga studier. Anmälan är inte bindande, men är viktig så att du nås av aktuell information om exempelvis för dig relevanta kurser och arbetslivsevenemang.

Välj ditt utbildningsprogram högst upp på sidan så kommer du åt anmälningsblanketten för ditt program.

Hur du avbryter dina Tvex-studier

Du kan när som helst välja att övergå till att avlägga en vanlig kandidatexamen. Du kan avbryta dina Tvex-studier genom att skicka e-post till Tvex-ledaren inom ditt program, din språkstödslärare och Studentservicen på ditt campus (se kontaktuppgifter längst ner).

Språkstudier och språkstöd

Språkcentrum erbjuder studenterna i Tvex-utbildningarna personligt språkstöd på finska och svenska.

Alla tvexare gör de obligatoriska språkstudierna som ingår i kandidatexamina. I tillägg erbjuder Språkcentrum dessa studieavsnitt som stöd för tvexarnas språkliga kompetens:

Se Språkcentrums övriga språk- och undervisningsutbud.

Individuellt språkstöd 

Varje campus har en egen språkstödslärare som ger dig individuellt stöd och respons under dina tvåspråkiga studier.

Kontakta språkstödsläraren om du till exempel:

 • behöver hjälp kring språkanvändningen eller ordförråd,
 • vill få kommentarer och förbättringsförslag på dina skriftliga uppgifter,
 • vill få hjälp med att avgöra på vilken nivå dina språkkunskaper är,
 • vill ha tips på vart du hittar ordlistor och andra praktiska tips för din språkinlärning och för att upprätthålla dina språkkunskaper.

Utnyttja möjligheten att under dina Tvex-studier få individuellt språkstöd och ta modigt kontakt med din språkstödslärare. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på sidan.

Introveckans Tvex-infotillfälle

Varje Tvex-program ordnar ett infotillfälle om Tvex under introveckan. Infotillfället för ditt program hittar du nedan. Hela introveckans program hittar du på sidan studieorientering och tutorering

Utbildningsprogram

Tid och plats 2023

Kandidatprogrammet i biologi tis 29.8 kl. 15-16, Föreläsningssal B2 (Raisio-salen) B-huset (Ladugårdsbågen  5)
Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper

ons 30.8. kl. 11.30-12.00, Physicum, sal E207

Kandidatprogrammet i kemi mån 28.8. klo 10.00-12, Chemicum,  sal A110
Ämneslärarutbildningen i matematik, fysik och kemi mån 28.8. kl. 9-11 Exactum, sal CK112

Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

tis 29.8. kl.9 , föreläsningssal B2

Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper tis 29.8. kl. 11.15-11.45 Föreläsningssal B3 (Ladugårdsbågen 7) 
Kandidatprogrammet i miljövetenskaper tis 29.8. kl. 9.30, Biocenter 1 (Viksbågen 9), Sal 1401

Kandidatprogrammet för molekylära biovetenskaper

tis 29.8. kl. 15-16, Föreläsningssal B2 (Raisio-salen) B-huset (Ladugårdsbågen  5)
Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors) tis 29.8. kl. 14.15-15.45 PI

Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa)

tis 22.8 kl. 14.15 - 15.00, Ekgården, Aud. 405
Magisterprogrammet i rättsvetenskap (Vasa) mån 28.8. kl. 15-16 över Zoom

Tvex-tutorer och studieliv

Tvex-tutorer

De flesta utbildningsprogram som erbjuder Tvex har utnämnda Tvex-tutorer som kan hjälpa dig med dina tvåspråkiga studier.

Tvex-tutorerna är själva tvexare och introducerar och hjälper dig att komma igång med dina tvåspråkiga studier. För mer information kontakta Tvex-ledaren för ditt ämne.

Ansök om att bli Tvex-tutor

Som tvexare har du chansen att fungera som Tvex-tutor och att utöver det vanliga tutoruppdraget inspirera och uppmuntra nya studenter att välja Tvex.

Tvex-tutorernas studiepoäng registreras som en studieprestation på svenska (förutsatt att du skriver tutoreringsplanen och rapporten på svenska). Det här är alltså en ypperlig chans att också samla studiepoäng på svenska!

Du kan ansöka om att bli Tvex-tutor i universitetets tutoransökan som ordnas i början av året.

Studieliv

Tvexare vill ofta öva det andra inhemska språket i lediga sammanhang.  Nationer, ämnes- och intresseföreningar erbjuder dig många möjligheter att umgås över språk- och ämnesgränserna och få nya vänner som följer med dig också efter studietiden!

Du hittar föreningarna vid Uni på Studentkårens webbsida.

Kontaktuppgifter och stödtjänster för tvexare

Universitetet har flera stödfunktioner som hjälper dig att avlägga din tvåspråkiga examen. Varje Tvex-program har en Tvex-ledare som kan hjälpa dig med planeringen av dina Tvex-studier och en språkstödslärare som kan hjälpa med din språkinlärning.

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn(a)helsinki.fi.

Tvex-ledarna

Kontakta Tvex-ledaren i ditt eget ämne om du har frågor kring dina Tvex-studier eller till exempel din studieplan.

 • Kemi: Stefan Taubert
 • Fysik: Mikael Ehn
 • Ämneslärare i Matematik, fysik och kemi: Anne-Maria Ernvall-Hytönen
 • Ekonomi: Stefan Bäckman
 • Miljövetenskaper: Erik Andersson
 • Biologi och molekylära biovetenskaper: Susanna Fagerholm
 • Rättsnotarie (Helsingfors): Dan Helenius
 • Rättsnotarie (Vasa): Petra Sund-Norrgård

Se också sidan studieplanering och ISP-handledning.

Språkstödslärarna 

Kontakta din språkstödslärare om du har frågor som berör språkstöd, språkkurser och hjälp med att utveckla ditt språk.

Språkstöd i svenska för finskspråkiga studenter:

 • Johanna Manner-Kivipuro (Vik och Gumtäkt)
 • Kaisa Alanen (Centrum)
 • Roosamari Sjöholm (Vasa)

Språkstöd i finska för svenskspråkiga studenter:

 • Hanna Vänskä (Vik och Gumtäkt)
 • Anna-Maria Peltomäki (Centrum)
 • Roosamari Sjöholm (Vasa)

Se också råd och handledning i språkstudier.

Studierådgivning

Kontaktuppgifterna finns på Studentservicens webbsida.

Svenska ärenden 

Svenska ärenden jobbar för att stärka förutsättningarna för Unis svensk- och tvåspråkiga verksamhet. Vi bidrar till att utveckla Tvex och den svenska undervisningen och studentservicen på alla campus. Varje campusområde har sin egen svenskspråkiga campuskoordinator som har som uppgift att utveckla och koordinera tvåspråkigheten på campus.

Ta modigt kontakt med din campuskoordinator om du har frågor som berör till exempel rätten att avlägga kurser på svenska, stödtjänsterna eller den svenska gemenskapen:

 • Gumtäkt och Vik: Nathalie Räihä
 • Centrum: Olivia Högnabba
 • Mejlans: Miska Siilin 

Lär känna Svenska ärenden.

Rådgivningskompassen

Är det oklart vem du kan be om råd? Med hjälp av rådgivningskompassen kommer du på rätt väg.

Tvex-nyhetsbrev

Svenska ärenden skickar ut ett Tvex-nyhetsbrev ungefär fyra gånger i året till alla tvexare.  Tvexare i juridik (bara Helsingfors) och tvexare i Vik och Gumtäkt får ett skilt nyhetsbrev.

I nyhetsbrevet informerar vi om evenemang, kurser och annat som är relevant för dig som tvexar. Vi påminner också om personer du kan ta kontakt med ifall du behöver hjälp.

Du får Tvex-nyhetsbrevet automatiskt om du anmält dig till Tvex. Beställ nyhetsbrevet om du inte ännu prenumererar det:

Uni på svenska-nyhetsbrev och Instagram 

Vill du följa med vad som händer inom Uni på svenska? Beställ Svenska ärendens Uni på svenska-nyhetsbrev och följ @unipasvenska på Instagram. 

Kontakter till arbetslivet

Som tvexare har du goda möjligheter att knyta kontakter till svensk- och tvåspråkiga experter i arbetslivet och få tvåspråkig arbetserfarenhet redan under studietiden.

För tvexare finns LinkedIn-gruppen Tvåspråkiga experter där du på ett enkelt sätt kommer i kontakt med arbetslivsrepresentanter från olika områden. I gruppen kan du få tips om intressanta arbetsmöjligheter och evenemang och har också själv möjlighet att höra dig för efter t.ex. praktikplatser, sommarjobb eller uppdragsgivare för din avhandling. Välkommen med!

Karriärservicen erbjuder dig karriärvägledning, rådgivning i praktikfrågor och ordnar evenemang om jobbsökning och karriärmöjligheter. 

Vanliga frågor och svar om Tvex

Varför avlägga en Tvex?

Med en Tvex får du förutsättningar att arbeta på två språk, ett intyg på dina språkkunskaper samt vänner och studieliv på två språk! Arbetsmarknaden efterlyser flerspråkig kompetens och med en tvåspråkig examen utmärker du dig bland mängden. Mera om nyttan om att vara tvåspråkig arbetslivet inklusive tre alumnberättelser finns på våra yttre webbsidor: Tvåspråkig examen - ett trumfkort på arbetsmarknaden

Är mina språkkunskaper tillräckliga? 

Du behöver inte komma från en tvåspråkig miljö eller vara en språkbegåvning, språkkunskaperna utvecklas under studiernas gång. Du får också språkstöd.

Vilka språkkunskaper behöver jag?

Det finns inga särskilda språkkrav för dig som vill inleda tvåspråkiga studier, utan grundskolans och andra stadiets studier (eller motsvarande) i det andra inhemska räcker. Språkkunskaperna utvecklas snabbt under studiernas gång och utöver språkkurser i det andra inhemska språket får du som tvexare tillgång till individuellt språkstöd.

Målet är inte att du ska uppnå modersmålsnivå utan att du ska få förutsättningar att jobba på svenska och finska inom ditt eget område. Om du är osäker på din egen utgångsnivå, kontakta din egen fakultets språkstödslärare.

Vilket är mitt skolutbildningsspråk? 

Skolutbildningsspråken är svenska och finska. Om du är osäker vilket ditt skolutbildningsspråk är, läs anvisningen: Vilket är mitt skolutbildningsspråk?