Ordlista för den nya studenten

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Känner du dig förvirrad av alla nya ord och begrepp du konfronteras med på uni? Funderar du över vad de betyder? Oberoende av om du är gulnäbb eller längre hunnen har du nytta av den här ordlistan. Här presenteras de mest centrala orden och begreppen som du behöver veta i dina universitetsstudier och studentlivet.

Söker du efter ett viktigt ord som saknas här? Meddela oss på adressen studentinfo@helsinki.fi.

Studierna

Introduktionsvecka

Introduktionsveckan (även kallad orienteringsveckan) infaller veckan före terminsstarten och riktar sig till nya studenter. Under veckan introduceras studenterna till sin nya studiemiljö. Det lönar sig att hålla kalendern så tom som möjligt från annat program under den veckan. Under introduktionsveckan ordnas i regel ingen undervisning, endast fakultetens och utbildningsprogrammets informationstillfällen där man går igenom praktiska frågor och informerar om sådant som är viktigt att veta om studiestarten. Dessa tillfällen är obligatoriska för nya studenter. Dessutom kan tutorerna ordna annat, frivilligt, program under introduktionsveckan. Bekanta dig med studieorienteringen och din egen fakultets tidtabell.

Tutor

Tutorn är avsedd att vara ett stöd för den nya studenten i början av studierna. Tutorerna har gått universitetets tutorutbildning. De tar emot de nya studenterna och välkomnar dem till universitetet. Du kan fråga tutorn vad som helst som gäller studierna och studentlivet. Tutorn har inte nödvändigtvis alla svaren, men hen kan säga vart du ska vända dig och hen kan erbjuda kamratstöd i sådant som gäller studierna.

Vissa utbildningsprogram har dessutom lärartutorer, som du kan konsultera i frågor som gäller studiernas innehåll. Språkcentrum har också egna lärartutorer som kan hjälpa dig med språkstudierna. 

Gulnäbb

En gulnäbb är en första årets studerande vid universitetet. 

Läsår

Läsåret börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli följande år. Höstterminen börjar den 1 augusti och slutar den 31 december. Vårterminen börjar den 1 januari och slutar den 31 juli. Läsåret är indelat i fyra undervisningsperioder, med tentamens- och läsveckor mellan perioderna (observera att studierna i medicin och odontologi inte följer periodindelningen). Det går också att studera på sommaren.

Undervisningsperiod

Kurserna förläggs till sju veckor långa tidsperioder som kallas för undervisningsperioder. I regel räcker en kurs en period, men kurserna kan också spänna över flera perioder. I slutet av perioden infaller en tentamens- och läsvecka, och då kan läraren hålla sluttentamen för kursen. Om du inte har några tentamina inbokade, kan du använda veckan till att slutföra andra arbeten och förbereda dig för nästa period.

ISP – individuell studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) är en detaljerad plan som varje studerande gör upp över sina studier med hjälp av planeringsverktyget Sisu. Planen visar din examensstruktur och ditt utbildningsprograms obligatoriska studieavsnitt och studiehelheter, och du kan planera tidtabellen för dina studier. Din ISP hjälper dig planera och befrämja dina studier och få en uppfattning om strukturen i din examen. 

Studiepoäng

Studiepoäng (sp) är den enhet som används för att mäta hur du framskrider i studierna. Du får studiepoäng enligt kursens längd och kravnivå. En studiepoäng motsvarar ca 27 timmars arbete. För kandidatexamen krävs 180 studiepoäng och för magisterexamen 120 studiepoäng. Sammanlagt krävs 300 studiepoäng för hela högskoleexamen. Fördelat över den målsatta studietiden på fem år innebär detta 60 studiepoäng per år. Du får studiestöd för alla månader under vilka du genomför minst 5 sp.

Studieavsnitt

En examen består av studieavsnitt (t.ex. HY-101), vars kunskapsmål och innehåll har definierats i undervisningsplanen. Vanligen ett eller flera undervisningshändelser (t.ex. föreläsningar, seminar, tentamen) arrangeras under läsåret. Efter att ha godkänt avlagt det, har studeranden avlagt studieavsnittet i fråga, och får ett vitsord.

Studiehelhet

Studieavsnitt utgör studiehelheter, till exempel grund- eller ämnesstudier. När du utexamineras, enskilda studieavsnitt som du har genomfört sammanställs till en studiehelhet. Du får ett vitsord för studiehelheten. Studiehelheterna i din examen och studieavsnitten som ingår i dem hittar du i Sisu eller på sidan Examensstruktur och examens omfattning. Mer information om studiehelheter hittar du på sidan Studiehelheter och sammanställning av dem.

Valfria studier

Du kan inkludera valfria studier från andra utbildningsprogram i din examen. Titta på fakulteternas valfria studiehelheter som kan väljas också av andra än det respektive utbildningsprogrammets egna studenter. 

JOO-studier (flexibel studierätt) 

JOO-studier (flexibel studierätt) är ett avgiftsfritt sätt för studenten att inkludera studier vid andra universitet i sin examen vid Helsingfors universitet. Studenten bör vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och bedriva studier vid ett annat universitet. Flexibel studierätt beviljas endast för studier som är lämpliga med tanke på studentens examen och som inte erbjuds vid Helsingfors universitet. Information om universitetens JOO-studieutbud, anvisningar för ansökan samt länken till ansökningssystemet hittar du på JOOPAS wiki.

Studentutbyte

Examensstuderande vid Helsingfors universitet har möjlighet att åka på studentutbyte. Det lönar sig att börja planera utbytet i ett så tidigt skede av studierna som möjligt. Innan du kan ansöka om utbyte måste du dock ha genomfört minst 30 studiepoäng. Ansökningstiderna för de olika utbytesdestinationerna varierar. 

Allmän tentamen

På de allmänna tentamenstillfällena kan du skriva rest- och omtentamina för föreläsningskurser samt t.ex. litteraturtentamina. Tidpunkterna för allmänna tentamina och uppgifterna om studieavsnitten som tenteras finns i ditt utbildningsprograms anvisningar, i studiehandboken och/eller i Sisu. Anmäl dig till tentamen i Sisu senast 10 dagar före tentamen. Du kan anmäla dig högst till två tentamina per tentamenstillfälle. 

Studieprestationsutdrag

Studieprestationsutdraget är ett intyg över de studieprestationer du har utfört vid Helsingfors universitet. Du kan behöva ett studieprestationsutdrag t.ex. när du ansöker om stipendier, söker jobb eller ansöker om att bli antagen till en annan utbildning. Bekanta dig med anvisningar för hur du beställer ett studieprestationsutdrag.

Studerandeintyg

Studerandeintyget är ett avgiftsfritt närvaro- eller frånvarointyg som kan ges till alla examensstuderande vid Helsingfors universitet. Med studerandeintyget kan du bevisa att du studerar vid Helsingfors universitet i sådana situationer där ditt studiekort eller studieutdrag inte är tillräckligt som bevis. Bekanta dig med anvisningar för hur du beställer ett studerandeintyg.

Akademiska kvarten

Den akademiska kvarten är en akademisk tradition som innebär att en föreläsning eller ett evenemang börjar 15 minuter efter jämnt klockslag. Om det i kursinformationen t.ex. står att föreläsningen börjar ”kl. 14”, tolkas det i regel så, att föreläsningen i själva verket börjar kl. 14.15. Praxis kan dock variera mellan universiteten och fakulteterna. Om tidpunkten för ett evenemang anges i formen ”kl. 14.00”, betyder det i regel att man vill poängtera att den akademiska kvarten inte tillämpas och att evenemanget faktiskt börjar exakt på utsatt tid. 

Examina

Grundexamensstuderande

Du är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet om du har beviljats studierätt för lägre eller högre högskoleexamen eller båda.

Kandidatexamen 

Kandidatexamen är en lägre högskoleexamen vars omfattning är 180 studiepoäng. Du måste avlägga kandidatexamen innan du kan gå vidare till magisterstudier och doktorsutbildning. Den målsatta tiden för avläggande av kandidatexamen är 3 år.

Kandidatavhandling 

Kandidatavhandlingen är en vetenskaplig avhandling i omfattningen 6 studiepoäng, i vilken du ska visa att du har förmåga till vetenskapligt tänkande och vetenskaplig framställning samt att du är förtrogen med ditt vetenskapsområde. I samband med kandidatavhandlingen skriver du ett mognadsprov.

Magisterexamen 

Magisterexamen är en högre högskoleexamen som kan avläggas efter kandidatexamen. Examens omfattning är 120 studiepoäng.  I magisterexamen ingår en skriftlig avhandling. Efter slutförd magisterexamen kan du söka dig till fortsatta studier för licentiat- eller doktorsexamen.

Magisteravhandling

I magisterexamen ingår en skriftlig avhandling vars omfattning är 30 studiepoäng. I avhandlingen ska du visa att du är förtrogen med avhandlingens ämnesområde och med ditt vetenskapsområde och att du har förmåga till vetenskapligt tänkande samt behärskar forskningsmetoderna och vetenskapligt språkbruk. I samband med avhandlingen skriver du ett mognadsprov, om du inte redan har skrivit ett mognadsprov i samband med kandidatavhandlingen. 

Mognadsprov

Mognadsprovet är en separat studieprestation som inte ger studiepoäng. Med mognadsprovet visar du förtrogenhet med avhandlingens vetenskapsområde samt kunskaper i finska eller svenska. Mognadsprovet kan ett avsnitt ur avhandlingen, avhandlingens sammanfattning eller ett annat skriftligt arbete. Mognadsprovet bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Seminarium

När du arbetar med din kandidatavhandling och din magisteravhandling deltar du i allmänhet i ett seminarium. Seminarium kallas en sådan övningskurs där deltagarna skriver en uppsats av bestämd omfattning som sedan gås igenom i gruppen. Alla deltar i diskussionen och ger respons på de andras arbete. För varje deltagare kan det utses en opponent, som ska framföra konstruktiv kritik om avhandlingen som behandlas.  Utöver avhandlingsseminariet kan det ingå ytterligare seminariekurser i examen. Ibland kallas de för praktikum

Doktorsexamen

Doktorsexamen består av doktorsavhandlingen och 40 studiepoäng obligatoriska studier som stöder forskningsarbetet och utvecklingen av expertisen. Tyngdpunkten i examen ligger på forskning. Före doktorsexamen är det möjligt att avlägga licentiatexamen, men inom många områden kan du efter magisterexamen gå direkt till doktorsexamen. 

Doktorsavhandling

En doktorsavhandling är en enhetlig, logiskt uppbyggd framställning som innehåller ny vetenskaplig kunskap och baserar sig på egen självständig forskning inom avhandlingsförfattarens vetenskapsområde.

Utbildningsreform 

Helsingfors universitet genomförde en övergripande utbildningsreform som trädde i kraft 1.8.2017. Examensstrukturerna sågs över och nya utbildningsprogram infördes. Gamla studerande kallas i det här sammanhanget de som har beviljats studierätt 2016 eller tidigare. De som har beviljats studierätt och inlett sina studier 1.8.2017 eller senare kallas nya studerande. Gamla studerande kan slutföra sin examen enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod som slutar 18.12.2020. Senast efter övergångsperiodens slut övergår alla studerande till att studera i de nya utbildningsprogrammen. Gamla studerande kan, om de så vill, flytta över till de nya utbildningsprogrammen redan under övergångsperioden.

Till stöd för studierna

Studentservicen

Studentservicen erbjuder studierådgivning och har serviceställen på alla campus. Hos Studentservicen får du bl.a. officiella studieutdrag, studerandeintyg, intyg för resebiljetter och information om olika studentförmåner. Studentservicen ger också information om inskrivning, studierätter, läsårsanmälan och namn- och adressändringar samt allmän rådgivning om Helsingfors universitets fonders stipendier.

Studiepsykologerna 

Studiepsykologerna erbjuder vägledning individuellt och i grupp till grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som behöver stöd i frågor som gäller studiefärdigheter, motivation, tidsanvändning, stresshantering eller avhandlingsarbetet. Vägledningen kan ske individuellt eller i små grupper. Läs mer om studiepsykologernas tjänster.

Karriärservicen 

Karriärservicen erbjuder karriärvägledning och rådgivning i praktikfrågor samt ordnar evenemang som anknyter till jobbsökning och karriärmöjligheter. Om du har frågor som gäller jobb, bekanta dig med teman Arbete och karriär. Om frågor som gäller praktik kan du läsa praktikinstruktioner

Mobilitetsservicen

Mobilitetsservicen ansvarar för frågor som gäller studentutbyte och internationell praktik samt flexibel studierätt (JOO-studier)

Digitala lärmiljöer 

Helsingfors universitet har flera digitala lärmiljöer och tjänster som du kan utnyttja i dina studier. Bekanta dig med digitala lärmiljöerna.

Lärandemiljöer

I dina studier kan du använda dig av olika slags lärandemiljöer som finns på campus. Mer information om lärmiljöerna.

  • Helsingfors universitets bibliotek betjänar på alla fyra campus. Varje campus har sin egen biblioteksenhet där du hittar kursböcker och annan vetenskaplig litteratur.
  • Huvudbiblioteket på Centrumcampus finns i Kajsahuset och kallas också Kajsabiblioteket.
  • Se de övriga biblioteksenheterna. Du kan också besöka bibliotekets egen webbplats.
  • I bibliotekets databas Helka kan du söka efter litteratur, tidningar och artiklar.
  • På Centrumcampus finns det två lärocenter som kan användas av studenterna, Aleksandria och Minerva. Båda har platser för både självständigt arbete och grupparbete. Aleksandria har över 300 datorer som är reserverade för kortvarigt bruk. Studenterna kan ansöka om en nyckel för nattbruk till Aleksandria. Med nyckel har du tillgång till lärocentret nästan dygnet runt. 

Universitetet

Utbildningsprogram

Ett utbildningsprogram är en omfattande examensstruktur som utgör ramen för de studier du har blivit antagen till vid universitetet.  I systemet Sisu du kan bekanta dig med ditt utbildningsprogrammets examensstruktur. Examensstruktur är basis till din individuella studieplan som du gör i systemet Sisu. Studieinriktningen styr innehållet i dina studier och kan påverka de obligatoriska studieavsnitten.

Fakultet

Helsingfors universitet har 11 fakulteter. Fakulteten fungerar som takorganisation för de utbildningsprogram och andra vetenskapliga enheter som lyder under den. Fakulteten leds av en dekanus, som väljs för en mandatperiod på fyra år. Dekanus är ordförande i fakultetsrådet, som är fakultetens förvaltningsorgan. Fakultetsrådet har många medlemmar.

Fakulteterna vid Helsingfors universitet:

Campus

Helsingfors universitet har fyra campus i Helsingfors och enheter på nio andra orter.

Campusen i Helsingfors:

På de olika campusen hittar du fakulteter, övriga enheter, forskningsinstitut, bibliotek och lärocenter. Varje campus har egna undervisningssalar samt andra lokaler och utrustning som behövs för undervisning.

Öppna universitetet 

Öppna universitetet erbjuder studier enligt Helsingfors universitets utbildningsprogram till alla intresserade. Kurserna ordnas året runt som närundervisning eller nätbaserade studier. Sommarstudier är avgiftsfria för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet.
 

Språkcentrum

Språkcentrum är en fristående institution vid Helsingfors universitet. Centret ansvarar för språkstudierna som hör till grundexamina. Vid Språkcentrum kan du genomföra både de obligatoriska språkstudierna och andra språkstudier som du vill inkludera i din examen. Anmälan till Språkcentrums kurser görs i Sisu. Mer information om Språkcentrums språk-och undervisningsutbud.

Studentverksamhet

Ämnesförening

Ämnesföreningen är organisationen för studenterna vid ditt utbildningsprogram eller din studieinriktning. Ämnesföreningen är i regel den organisation som hierarkiskt sett är närmast studenten. Ämnesföreningen bevakar t.ex. studenternas intressen och upprätthåller kontakten till universitetspersonalen inom ämnet. Ämnesföreningen kan även ordna program och evenemang under friare former för studenterna. Ämnesföreningens verksamhet syftar till att främja och upprätthålla gemenskapen. Verksamheten är också ett sätt att bli bekant med andra studenter, ha det roligt tillsammans och få kamratstöd i studierna.

Studentkåren (HUS) 

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är studenternas påverkanskanal i frågor som gäller universitetets förvaltning. Alla närvarande grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet är medlemmar i HUS och betalar medlemsavgift till studentkåren. HUS bevakar studenternas intressen. HUS studentrepresentanter i förvaltningen, de s.k. hallopederna, medverkar i universitetets förvaltningsorgan och påverkar beslutsfattandet vid universitetet.

Nationerna 

Nationerna är tvärvetenskapliga studentföreningar vars medlemmar oftast förenas av att de kommer från samma geografiska region. Du kan gå med i en nation oberoende av födelseort, studieämne, livsstil och politiska eller religiösa preferenser.

Alumn

Alla som har avlagt examen vid Helsingfors universitet samt utbytesstuderande och anställda är universitetets alumner. Som alumn kan du hålla kontakt med universitetet efter studierna, du blir inbjuden till evenemang och det ordnas också särskilda evenemang för alumnerna. Läs mer om hur du anmäler dig som alumn och om alumnverksamheten.

Annat nyttigt

HOAS

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HOAS erbjuder förmånliga bostäder till högskolestuderande. Du kan ansöka om att bo i eget rum i en bostad du delar med andra eller i en etta, tvåa eller familjebostad. Bostäderna ligger i huvudstadsregionen. 

SHVS 

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) erbjuder grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet allmän hälso- och sjukvård, tandvård och mentalvårdstjänster. SHVS:s hälsovårdsavgift ingår i studentkårsavgiften som är obligatorisk för grundexamensstuderande. 

UniSport 

UniSport erbjuder studenterna förmånliga tjänster för motion och välmående. 

UniCafe

UniCafe-studentrestauranger finns på varje campus. Som närvaroanmäld grundexamensstuderande kan du äta lunch till ett förmånligt pris.

Nyyti ry

Nyyti ry är ett stödcentrum för studerande. Nyyti främjar och stöder studenternas psykiska hälsa och deras livshanterings- och studieförmåga. Verksamheten och tjänsterna riktar sig till alla universitetsstuderande.