Sanastoa uudelle opiskelijalle

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Hämmentääkö opintojen alussa päälle vyöryvä uusi sanasto? Mietityttääkö, mikä on tiedekunta tai minkä mittainen on opetusperiodi? Olit sitten uusi tai vanha opiskelija, täältä löydät selitykset keskeisimmälle yliopisto-opintoihin ja opiskelijaelämään liittyvälle sanastolle.

Puuttuuko tästä sanastosta jokin olennainen käsite? Laita viestiä osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi

Opiskelu

Orientaatioviikko

Orientaatioviikko on lukuvuoden alkua edeltävä viikko, jonka on tarkoitus orientoida tuleviin opintoihin. Tämä viikko kannattaa pitää mahdollisimman tyhjänä muista menoista. Orientaatioviikolla ei yleensä vielä järjestetä opetusta, vaan tiedekunta- ja koulutusohjelmakohtaisia tilaisuuksia, joissa käydään läpi käytännön asioita ja tiedotetaan opintojen alkuun liittyvistä olennaisista seikoista. Nämä tilaisuudet ovat pakollisia uusille opiskelijoille. Tuutorit saattavat lisäksi järjestää orientaatioviikolla muuta ohjelmaa, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Tutustu tarkemmin orientaatioon sekä oman koulutusohjelmasi aikatauluun.

Tuutori 

Tuutori on uuden opiskelijan tuki opintojen alussa. Tuutorit ovat käyneet yliopiston järjestämän tuutorikoulutuksen, ja ottavat uudet opiskelijat vastaan ja toivottavat heidät tervetulleiksi yliopistoyhteisöön. Tuutorilta voit kysyä mitä vain opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviä mietityttäviä asioita. Tuutori ei välttämättä tiedä vastauksia kaikkiin kysymyksiin, mutta osaa ohjeistaa mistä vastaukset löytää ja tarjota vertaistukea opintoihin liittyvissä asioissa.

Joissain koulutusohjelmissa on lisäksi opettajatuutoreita, jotka tarjoavat apua opintojen sisältöön liittyvissä kysymyksissä. Kielikeskuksella on myös omia opettajatuutoreita, jotka auttavat kieliopinnoissa. 

Fuksi

Fuksi on ensimmäisen vuosikurssin opiskelija yliopistossa. 

Lukuvuosi

Lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy aina seuraavan heinäkuun lopussa. Syyslukukausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.12. ja kevätlukukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.7. Lukuvuosi koostuu neljästä opetusperiodista ja niiden väliin sijoittuvista tentti- ja lukuviikoista (lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnoissa ei noudateta periodijakoa). Myös kesällä on mahdollista suorittaa opintoja.

Opetusperiodi

Opetusperiodit ovat seitsemän viikon mittaisia jaksoja joille kurssit ajoittuvat. Yleensä kurssi kestää yhden periodin, mutta voi ulottua myös useamman periodin ajalle. Periodin lopussa on tentti- ja lukuviikko, jonka aikana kurssin opettaja voi pitää kurssin loppukuulustelun eli tentin. Mikäli tenttejä ei ole, voi tämän viikon käyttää muiden töiden viimeistelyyn ja valmistautua seuraavaan periodiin.

HOPS – henkilökohtainen opintosuunnitelma

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on tarkka suunnitelma, jonka jokainen opiskelija laatii Sisussa. HOPSissa näet oman tutkintosi rakenteen, koulutusohjelmasi pakolliset opintojaksot ja -kokonaisuudet ja voit suunnitella opintojesi aikataulun. HOPS toimii apuna mm. opintojesi suunnittelemisessa, edistämisessä ja tutkintorakenteen hahmottamisessa.

Opintopiste

Opintopiste (op) on opintojesi edistymisen mittaamiseen käytettävä yksikkö. Opintopisteitä saat kurssin pituudesta ja vaatimustasosta riippuen siten, että yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Useimmiten kandidaatintutkintoon vaaditaan 180 opintopistettä ja maisterintutkintoon 120, yhteensä koko korkeakoulututkintoon 300 opintopistettä. Viiden vuoden tavoiteajalle jaettuna tämä tarkoittaisi 60 opintopisteen suorittamista vuodessa. Saat opintotukea kaikilta kuukausilta, joina olet suorittanut vähintään 5 op.

Opintojakso

Tutkinto koostuu opintojaksoista (esim. HY-101), joille on määritelty osaamistavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelmassa. Opintojaksosta järjestetään lukuvuoden aikana yleensä yksi tai useampi toteutus (esim. luentokurssi, tentti, seminaari), jonka hyväksytysti suoritettuasi olet suorittanut kyseisen opintojakson ja saat siitä arvosanan.

Opintokokonaisuus

Tietyt opintojaksot muodostavat yhdessä opintokokonaisuuden, kuten perus- tai aineopinnot. Suorittamasi yksittäiset opintojaksot sidotaan johonkin opintokokonaisuuteen, kun valmistut. Saat opintokokonaisuudesta yhden arvosanan. Löydät tutkintosi opintokokonaisuudet ja niihin kuuluvat opintojaksot Sisusta sekä Opiskelijan ohjeista sivulta Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät myös sivulta Opintokokonaisuudet ja niiden koostaminen.

Valinnaiset opinnot

Voit sisällyttää tutkintoosi valinnaisia opintoja toisista koulutusohjelmista. Katso tiedekuntakohtaiset valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. 

JOO-opinnot 

JOO eli joustava opinto-oikeus on tutkinto-opiskelijalle maksuton tapa suorittaa ja hyväksilukea tutkintoonsa muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja. Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut läsnäolevaksi omaan yliopistoonsa hakeakseen joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaakseen opintoja toisessa yliopistossa. Joustava opinto-oikeus myönnetään vain opintoihin, jotka sopivat opiskelijan tutkintoon ja joita ei ole mahdollista suorittaa Helsingin yliopistossa. Tietoa yliopistojen JOO-opintotarjonnasta, hakemista koskevat ohjeet ja linkki hakujärjestelmään löytyvät JOOPAS-wikistä.

Vaihto-opiskelu ulkomailla

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihtoa kannattaa ruveta suunnittelemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja. Ennen vaihtoon hakemista sinulla tulee kuitenkin olla suoritettuna vähintään 30 opintopistettä. Hakuajat eri vaihtokohteisiin vaihtelevat. 

Yleinen tenttitilaisuus

Yleisissä tenttitilaisuuksissa voit suorittaa luentokurssien rästi- ja uusintakuulusteluja sekä esimerkiksi kirjatenttejä. Yleisten kuulustelujen ajankohdat ja tiedot tentittävistä opintojaksoista löytyvät oman koulutusohjelmasi ohjeista, opinto-oppaasta ja/tai Sisusta. Ilmoittaudu tenttiin viimeistään 10 päivää ennen tenttitilaisuutta Sisussa. Voit ilmoittautua enintään kahteen tenttiin kerrallaan. 

Opintosuoritusote

Opintosuoritusote on todistus Helsingin yliopistossa suorittamistasi opinnoista, jota saatat tarvita esimerkiksi hakiessasi apurahoja, stipendejä, työpaikkoja tai hakiessasi muihin opintoihin. Tutustu opintosuoritusotteen tilausohjeisiin.

Opiskelutodistus

Opiskelutodistus on maksuton läsnä- tai poissaolotodistus, jonka voi saada jokainen Helsingin yliopistossa tutkintoa suorittava opiskelija. Opiskelutodistuksella voit todistaa olevasi Helsingin yliopiston opiskelija sellaisessa tapauksessa, jossa pelkkä opiskelijakortti tai opintosuoritusote ei siihen riitä. Tutustu opiskelutodistuksen tilausohjeisiin.

Akateeminen vartti

Akateeminen vartti on yliopistoissa käytössä oleva perinne, jonka mukaan luento tai tilaisuus alkaa 15 minuuttia yli tasatunnin. Useimmiten luentojen alkamisajat ilmoitetaan nykyisin tarkasti niin, että akateeminen vartti on laskettu valmiiksi mukaan. Käytäntö saattaa kuitenkin vaihdella yliopisto- ja tiedekuntakohtaisesti.

Tutkinnot

Perustutkinto-opiskelija

Olet Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija, kun sinulle on myönnetty opinto-oikeus Helsingin yliopistoon alemman tai ylemmän, tai molempien, korkeakoulututkintojen suorittamista varten.

Kandidaatin tutkinto 

Kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi korkeakoulututkinto, joka sinun tulee suorittaa ennen maisterinopintoihin ja jatko-opintoihin siirtymistä. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on 3 vuotta.

Kandidaatintutkielma 

Kandidaatintutkielma on 6 opintopisteen laajuinen tieteellinen tutkielma, jossa osoitat kykyä tieteelliseen ilmaisuun ja ajatteluun sekä oman tieteenalasi tuntemusta. Kandidaatintutkielman yhteydessä tehdään kypsyysnäyte.

Maisterin tutkinto 

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka voidaan suorittaa alemman korkeakoulututkinnon jälkeen. Sen laajuus on 120 opintopistettä.  Maisterin tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen tutkielma. Maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakeutua suorittamaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa.

Maisterintutkielma

Maisterin tutkintoon kuuluu kirjallinen tutkielma, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Tutkielmassa osoitat oman tieteenalasi ja tutkielmasi aihepiirin tuntemusta sekä kykyä tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen kielenkäyttöön. Tutkielman yhteydessä tehdään kypsyysnäyte, ellei sitä ole vielä suoritettu alemmalla tutkintotasolla.

Kypsyysnäyte

Kypsyysnäyte on erillinen opintosuoritus, josta ei anneta opintopisteitä. Kypsyysnäytteellä osoitat perehtyneisyyttä tutkielmasi tieteenalaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte voi olla esimerkiksi tutkielman osa tai sen tiivistelmä tai muu kirjallinen työ. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Seminaari

Kandidaatin- ja maisterintutkielman tekemisen yhteydessä osallistutaan yleensä seminaariin. Seminaariksi kutsutaan sellaista harjoituskurssia, johon osallistujat valmistavat määrämittaisen tutkielman, ja seminaarissa tutkielmia käsitellään yhteisesti. Kaikki osallistujat osallistuvat keskusteluun ja antavat palautetta myös muiden osallistujien töistä. Kullekin osallistujalle voidaan valita opponentti, jonka tehtävänä on esittää opponoitavasta työstä rakentavaa kritiikkiä. Muitakin seminaarikursseja voi sisältyä tutkintoon, ja joskus niitä kutsutaan praktikumeiksi

Tohtorin tutkinto

Tohtorin tutkinto muodostuu väitöskirjasta ja 40 opintopisteen pakollisista, tutkimustyötä ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevista opinnoista. Tutkinnon pääpaino on tutkimuksessa. Ennen tohtorintutkintoa on mahdollista suorittaa lisensiaatin tutkinto, mutta monilla aloilla voi maisterista jatkaa suoraan tohtorin tutkintoon. 

Väitöskirja

Väitöskirja on omaan itsenäiseen tutkimukseen perustuva, loogisesti rakennettu ja yhtenäinen uutta tietoa sisältävä tieteellinen esitys väittelijän tieteenalalta.

Koulutusuudistus 

Koko Helsingin yliopiston laajuinen koulutusuudistus tuli voimaan 1.8.2017. Koulutusuudistuksessa uudistettiin tutkintorakenteita ja käyttöön otettiin uudet koulutusohjelmat. Vuonna 2016 tai aikaisemmin tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ovat vanhoja opiskelijoita. Ne opiskelijat, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden ja aloittaneet opintonsa 1.8.2017 tai myöhemmin, ovat uusia opiskelijoita. Vanhat opiskelijat voivat suorittaa vanhan tutkintorakenteen mukaisen tutkintonsa loppuun ennen siirtymäajan päättymistä, 18.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen kaikki opiskelijat siirtyvät viimeistään suorittamaan uusia koulutusohjelmia. Vanhat opiskelijat voivat siirtyä uusiin koulutusohjelmiin halutessaan jo ennen siirtymäajan päättymistä. 

Opiskelun tueksi

Opiskelijaneuvonta

Opiskelijaneuvontaa saat kaikilta kampuksilta löytyviltä opiskelijapalvelupisteiltä. Opiskelijaneuvonnasta saat muun muassa viralliset opintosuoritusotteet, opiskelutodistukset, opiskelijoiden matkalippujen ostotodistukset ja tietoa erilaisista opiskelija-etuuksista. Opiskelijaneuvonta tarjoaa myös neuvontaa liittyen lukuvuosi-ilmoittautumisiin ja nimen- ja osoitteenmuutoksiin, sekä yleistä neuvontaa Helsingin yliopiston rahastojen apurahoista ja tietoa yliopistoon kirjoittautumisesta sekä opinto-oikeuksista.

Opintopsykologit 

Opintopsykologit tarjoavat yksilöohjausta ja ryhmiä Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka kaipaavat tukea opiskelutaitoihin, motivaatioon, ajankäyttöön, jaksamiseen, jännittämiseen tai tutkielmien tekoon liittyvissä kysymyksissä. Opintopsykologit tarjoavat sekä pienryhmäohjausta että yksilöohjausta. Lisää tietoa opintopsykologien tarjoamista palveluista.

Urapalvelut 

Urapalvelut tarjoaa uraohjausta, neuvontaa harjoitteluasioissa ja järjestää työnhakuun sekä uramahdollisuuksiin linkittyviä tapahtumia. Jos sinua mietityttävät työllistymiseen liittyvät kysymykset, tutustu Työ ja ura –ohjeisiin. Harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä voit tutustua harjoitteluohjeisiin.

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut

Kansainvälisen koulutusyhteistyön palvelut vastaa vaihto-opiskeluun ja kansainväliseen harjoitteluun sekä joustavaan opinto-oikeuteen (JOO-opinnot) liittyvistä asioista. 

Digitaaliset oppimisympäristöt 

Helsingin yliopistolla on useita digitaalisia oppimisympäristöjä ja -palveluita opintojesi tueksi. Tutustu digitaalisiin oppimisympäristöihin.

Oppimistilat

Oppimistiloja löytyy eri kampuksilta ja voit hyödyntää niitä opiskellessasi. Lisätietoa oppimistiloista.

  • Helsingin yliopiston kirjasto toimii kaikilla neljällä kampuksella. Kullakin kampuksella on oma kirjaston toimipisteensä, joista löydät oman tieteenalasi kurssikirjoja ja muuta tieteellistä kirjallisuutta.
  • Keskustakampuksen pääkirjasto sijaitsee Kaisa-talossa ja sitä kutsutaan myös Kaisa-kirjastoksi.
  • Katso muut kirjaston toimipisteet. Voit myös käydä kirjaston omilla sivuilla.
  • Kirjaston Helka-tietokannasta voi helpoiten etsiä kirjallisuutta, lehtiä ja artikkeleita.
  • Keskustakampuksella on kaksi opiskelijoiden käyttöön tarkoitettua oppimiskeskusta, Aleksandria ja Minerva. Molemmissa keskuksissa on tilaa sekä itsenäiselle työskentelylle että ryhmätyölle. Aleksandriassa on lisäksi yli 300 pikakäyttöön varattua tietokonetta. Erikseen haettavalla yökäyttöavaimella Aleksandria on opiskelijoiden käytettävissä lähes ympäri vuorokauden. 

Yliopisto

Koulutusohjelma

Koulutusohjelma on laajempi tutkintorakenne, jota sinut on valittu suorittamaan yliopistoon. Koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen pääset tutustumaan Sisu -järjestelmässä. Sisussa tutkintorakenne toimii henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi pohjana. Opintosuunta on koulutusohjelman sisällä valittava suuntaus, joka ohjaa opintojesi sisältöä ja saattaa vaikuttaa pakollisiin opintojaksoihin.

Tiedekunta

Helsingin yliopistossa on 11 tiedekuntaa. Tiedekunta toimii katto-organisaationa siihen kuuluville koulutusohjelmille ja muille sen alaisuudessa toimiville tieteellisille yksiköille. Tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan neljän vuoden toimikaudeksi.  Dekaani toimii puheenjohtajana tiedekuntaneuvostossa, joka on tiedekunnan monijäseninen hallintoelin.

Helsingin yliopiston tiedekunnat:

Lisäksi yliopistolla toimii svenska social- och kommunalhögskolan, joka ei ole tiedekunta mutta oma yksikkönsä.

Kampukset

Helsingin yliopistolla on neljä kampusta, ja lisäksi toimipisteitä yhdeksällä muulla paikkakunnalla.

Helsingissä sijaitsevat kampukset:

Eri tiedekunnat toimivat omilla kampuksillaan. Lisäksi kampuksilla on muita yksikköjä ja esimerkiksi tutkimuslaitoksia, kirjastoja ja oppimiskeskuksia. Kullakin kampuksella on omat opetustilansa ja muut opiskeluun tarvittavat tilat ja välineet.

Avoin yliopisto 

Avoin yliopisto tarjoaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien mukaisia opintoja kaikille kiinnostuneille. Opintoja järjestetään ympäri vuoden lähiopetuksena ja verkko-opintoina. Kesäopinnot ovat Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille maksuttomia.

Kielikeskus

Kielikeskus on Helsingin yliopiston erillislaitos, joka järjestää perustutkintoihin kuuluvat kieliopinnot. Voit suorittaa Kielikeskuksessa sekä pakolliset kieliopinnot että muita kieliopintoja jotka haluat sisällyttää tutkintoosi. Kielikeskuksen kursseille ilmoittaudutaan Sisussa. Lisää tietoa Kielikeskuksen kieli- ja opetustarjonnasta

Opiskelijatoiminta

Ainejärjestö

Ainejärjestö on koulutusohjelmasi tai opintosuuntasi opiskelijajärjestö. Ainejärjestö on järjestötasoista yleensä lähimpänä opiskelijaa, ja huolehtii esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä suhteista oppiaineen omaan henkilökuntaan. Sen lisäksi ainejärjestö voi järjestää vapamuotoisempaa ohjelmaa ja tapahtumia opiskelijoille. Ainejärjestötoiminnan tarkoitus on edistää ja ylläpitää yhteisöllisyyttä, ja ainejärjestötoiminta on matalan kynnyksen paikka tutustua muihin oman oppiaineen opiskelijoihin ja saada hauskoja kokemuksia tai vaikkapa vertaistukea opintoihin.

HYY – Ylioppilaskunta 

HYY eli Helsingin yliopiston ylioppilaskunta on opiskelijoiden väylä yliopiston hallintoon vaikuttamiseen. Kaikki Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat ovat HYYn jäseniä ja maksavat ylioppilaskunnan jäsenmaksua. HYY huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta. HYYn hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit osallistuvat yliopistohallinnon toimielimiin ja vaikuttavat yliopiston päätöksentekoon.

Osakunta 

Osakunnat ovat poikkitieteellisiä opiskelijayhdistyksiä, joiden jäseniä yhdistää usein se, että he ovat kotoisin samalta maantieteelliseltä alueelta. Osakuntaan voi kuitenkin liittyä riippumatta syntymäpaikasta, opiskelualasta, elämäntyylistä ja poliittisista tai uskonnollisista mieltymyksistä.

Alumni

Kaikki Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneet henkilöt, vaihto-opiskelijat sekä työntekijät ovat yliopiston alumneja. Alumnina voit pysyä kontaktissa yliopistoon opintojesi päättymisen jälkeen, saada kutsuja tapahtumiin, ja alumneille järjestetään myös omaa ohjelmaa. Lisää tietoa alumniksi ilmoittautumisesta ja alumnitoiminnasta.

Muuta hyödyllistä

HOAS

HOAS eli Helsingin opiskelija-asuntosäätiö tarjoaa edullisia asuntoja korkeakouluopiskelijoille. Voit hakea HOASilta soluasuntoa, yksiötä, kaksiota tai perheasuntoa pääkaupunkiseudulla. 

YTHS 

YTHS eli ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden palveluja. YTHS:n terveydenhoitomaksu sisältyy ylioppilaskunnan jäsenmaksuun, joka on perustutkinto-opiskelijoille pakollinen. 

UniSport 

UniSport tarjoaa edullisia liikunta- ja hyvinvointipalveluja opiskelijoille. 

UniCafe

UniCafe-ravintoloita löytyy jokaiselta kampukselta, ja niistä saat läsnäolevana perustutkinto-opiskelijana edullisen opiskelijalounaan.

Nyyti ry

Nyyti ry on opiskelijoiden tukikeskus, joka edistää ja tukee opiskelijoiden mielen hyvinvointia sekä elämänhallinta- ja opiskelukykyä. Toiminta ja palvelut on tarkoitettu kaikille yliopisto-opiskelijoille.